نامه هم بسته گی زیر را شورای هم آهنگی جنبش کارگری اوکراین فرستاده و درخواست اعلام هم بسته گی با آن جنبش را به مضمون زیر نموده است :

“سرمایه داران اوکراین به تجاوز به حقوق طبقه ی کارگر، از طریق حمله سرکوب گرایانه به اتحادیه های مستقل راستین آنان، ادامه می دهند. بدین ترتیب آنها اتحادیه مستقل معدنچیان کریوباس (NPGK)، که درمنطقه ی دنیپروپتروسک، که درابتدا بخشی ازمعدن سنگ آهن روگ”اکتبر” کریووی (KZHRK) بود را ملغاکرده اند. این اتحادیه با ۵۰۰ عضواز حقوق کارگران دفاع می کرد. رهبر این اتحادیه نیکیتا استوتسکی با وجود کشیده شدن بیش از ۱۰ بار به دادگاه تسلیم نشده و از حقوق قانونی اتحادیه دفاع نموده است. به خاطر این موضع وی مورد تعقیب دولت و صاحبان معدن قرارگرفته است.

صدها کارگر KZHRK برای تامین مجدد حقوق اتحادیه های مبارز خویش، مبارزه می کنند. اما این درحالی است که مدیریت شرکت، مقامات حکومتی منطقه و دادگاه های فاسد حاضر به عقب نشینی نیستند. این امرضرورت هم بسته گی کارگری را ایجاب می کند.

درخواست ما این است که معدن سنگ آهن تمامی حقوق قانونی کارگران معدن کریوباس را به رسمیت شناخته، ازمداخله درامور اتحادیه دست برداشته، وسایل اتحادیه را به آن برگرداند! به تعقیب رهبر اتحادیه نیکیتا استوتسکی نپردازند!

لطفا نامه های اعتراضی تان را به رئیس جمهور (press@apu.gov.ua)، دولت(portal@kmu.gov.ua)، معدن سنگ آهن (kruuda@krruda.dp.ua) و دادستان منطقه ی Zovtevyy: str. Nevskay, 3, Ktivoy Rog, Dnepropetrovsky, Ukraine, 50029

بفرستید و به سفارت اوکراین درکشورهای تان و کپی آن را به آدرس شورای هماهنگی :ksrd@pisem.net روانه کنید.

* * *

نامه هم بسته گی زیر ازجانب حزب رنجبران ایران ارسال شد:

به رئیس جمهور اوکراین

آقای رئیس جمهور،

درآستانه ی اول ماه مه روز هم بسته گی جهانی کارگران، ما ازمبارزات کارگران معدن کریوباس برای داشتن اتحادیه مستقل خویش به منظور دفاع از حقوق شان دفاع می کنیم.

ما مخالف هرگونه فشار به رهبر اتحادیه نیکیتا استوتسکی هستیم و امیدواریم شما اقدامات فوری را درجهت شناسائی حق قانونی کارگران انجام بدهید.

آقای رئیس جمهور! شما واقف هستید که رژیم جمهوری اسلامی دست به اقدامات ضد دموکراتیک درمورد طبقه کارگر، زنان، دانش جویان، معلمان، نویسنده گان و غیره می زند که باعث بی حیثیتی زیاد آن شده و امیدواریم چنین وضعی برای اوکراین پیش نیاید.

با احترام ـ حزب رنجبران ایران ـ ۲۶/۴/۲۰۱۱

کپی به دولت، به مسئوولان معدن و دادستان منطقه

بخش نظرات تعطیل است

آثار مارکس
آثار انگلس
آخرین شمارە رنجبر
آینە روز: روزنت خبری ایران و جهان
دستەها
بایگانی
تقویم شمسی
آذر ۱۳۹۶
د س چ پ ج ش ی
« آبان    
 12345
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰  
تست

http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm

تست
http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm