از شورشهای برده گان علیه برده داران و شورشهای دهقانان علیه فئودالها و جبارشاهان؛ از نبرد کارگران درپاریس درسال ۱۸۷۱ تا قیام اکتبر ۱۹۱۷ درپتروگراد روسیه و کسب پیروزی درجنگ درازمدت توده ای درچین توسط کارگران و دهقانان و ارتش سرخ پیروز آنان؛ ازانقلاب مشروطیت ایران تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷علیه نظام سلطنتی و به خاطر استقرار “استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی” و صدها و هزاران شورش علیه استعمارگران و به خاطر رهائی از انقیاد امپریالیستها؛ هیچ کدام نه با اینترنت سروکار داشتند و نه فیس بوک و تویتر برانگیزاننده ی آنها بود.

این واقعیت را سران رژیم جبار جمهوری اسلامی به خوبی می دانند ولی آنها به جای آموزش از مردم مبارز ایران که خواستار آزادی و عدالت اجتماعی و پایان دادن به حکم قلابی “ولایت فقیه” هستندـ ولایت فقیه آسمانی که چیزی نه تنها بهتر بلکه بدتر از “ولایت پادشاهی” زمینی است ـ از تبلیغات امپریالیستها فرا گرفته اند که گویا خیزشهای اخیر درشمال آفریقا و خاورمیانه دراثراستفاده جوانان از فیس بوک و تویتر حاصل شده بود! پس پیش به سوی حمله به امکانات اینترنتی موجود درایران!!

سران رژیم دریافته اند که زندان و شکنجه و اعدامها، بستن زبانها و شکستن قلمها موثر نیافتاده و تزریق خرافات مذهبی به مدت ۳۲ سال و اندی نیز بی نتیجه مانده اند. آنها به مثابه غریقی که به هر جلبکی متوسل می شوند تا خود را ازمهلکه نجات دهند، حقیرانه برضد علم و دستاوردهایش دست به کارشده اند. آنها تفکیک جنسیتی را در دانش گاههای ایران آغاز کرده اند و به علاوه دختران دانش جو را ازتحصیل دربرخی رشته ها مانع می شوند. در پی تصمیم وزارت علوم برای اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، پذیرش دانشجوی دختر در برخی از رشته‌های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد متوقف شد. وزیر علوم دولت دهم معتقد است طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌های ایران برای دانش جویان یک «امتیاز» است. دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد سال ۹۰ نشان می‌دهد که این امتیاز به دانش جویان مرد تعلق دارد. بر اساس اطلاعات این دفترچه راهنما دست‌کم سه دانش گاه ‌ایران سهمیه دختران را در برخی از رشته‌های تحصیلی حذف کردند. سهمیه دختران: صفر. دانش گاه علم و صنعت با تغییر جدول پذیرش خود در مقطع کارشناسی ارشد، سهمیه دختران را در تمامی رشته‌ها در مقطع روزانه به صفر رسانده است. وب‌سایت سهام نیوز شنبه ( ۷خرداد / ۲۸ مه) آمار مربوط پذیرش دانش جو در مقطع کارشناسی این دانش گاه را منتشر کرده است. بر اساس این آمار‌، در مقطع شبانه نیز در تمامی ۱۹ رشته تحصیلی تنها ۲۵ سهمیه برای دختران در نظر گرفته شده است. علاوه بر دانش گاه علم ‌و صنعت،‌ دانش گاه غیرانتفاعی امام رضا در مشهد و دانش گاه قم نیز پذیرش دانش جوی دختر در برخی از رشته‌های تحصیلی را کاملأ متوقف کرده‌اند. طرح تفکیک جنسیتی دانش جویان در دانش گاه‌های ایران با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم و دهم ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. اجرای این طرح از اواخر سال گذشته به طور جدی در دستور کار دولت دهم قرار گرفت.

دشمنی حاکمان با “خانه سینما” و غیرقانونی شناختن آن و جلوگیری از روی پرده آمدن فیلمهای سینماگران مستقل که اندکی بوی آزادی خواهانه و روشنگرانه داشته باشند، نشان گر ضدیت آنها با آگاهی انسانهاست. روزی خواندن کتابهای مارکسیستی جرم کبیره محسوب می شد و هزاران نسخه از این کتابها و دیگر کتابهای حتا داستانی روشنگر به آتش کشیده می شدند و کتابهای نویسنده گان مترقی سانسورشده و حتا از حق انتشار بازمی ماندند و امروز به علاوه یافتن آگاهی ازجهان و آن چه درآن می گذرد و بازگوئی آن چه که درایران جریان دارد را خطری برای حاکمیت خود می دانند.

به تدریج که مخالفتها و جنبش توده های محروم جامعه از خوزستان تا بلوچستان و از فارس تا گیلان و آذربایجان رشد می کند، آنها از سایه های خودشان نیز هراسان شده و ازیک سو به اعدام برای زهرچشم گرفتن از مردم متوسل می شوند و روزی نیست که سرجوانان بر بالای دارها نروند و ازسوی دیگر به جان هم می افتند تا شاید بتوانند درمیان این تلاطمات و ترفندها و حذف هرچیزی که برایشان خطرناک می تواند باشد، برای غارت خوان یغمائی به بزرگی ایران طی چند صباح دیگری درمیان انبوهی از رذالتها راهی بیابند.

“باقری اصل مدیر بنیاد تحقیقاتی وزارت ارتباطات در فوریه گذشته، همزمان با گسترش سریع تظاهرات طرفداران دمکراسی در خاورمیانه و شمال آفریقا، به یک خبرگزاری در ایران گفته بود بزودی ۶۰ درصد خانوارها و کسب و کارها به شبکه جدید اینترنت داخلی وصل می شوند، و این شبکه ظرف دوسال تمامی کشور را در بر خواهد گرفت. آیت الله علی خامنه ای و دیگرمقامات ارشد، در سخنرانی های اخیراین رویاروئی در حال ظهور را “جنگ نرم” توصیف کرده اند.

روز جمعه در مطبوعات محلی گزارش هائی منتشر شد مبنی بر اینکه ایران همچنین مصمم است در چند ماه آینده سیستم کاربری کامپیوتری خاص خود را جایگزین سیستم های ویندوز مایکروسافت کند”. (صدای آمریکا)

دراین امر تردیدی نیست که امپریالیستها ازتمامی امکانات علمی همانند کاری که خود رژیم ولایت فقیه نیزمی کند، برای بسط و توسعه ی نفوذ خود در کشورهای جهان و به خصوص درخاورمیانه و ازجمله ایران استفاده می کنند. راه جلوگیری از دخالتهای آشکار و پنهان آنان تنها ازطریق نشان دادن مستند جوٌ سازیها و دروغهای شان و تامین آزادی و عدالت اجتماعی است تا مردم از چاله جمهوری اسلامی به چاه وابسته گی به امپریالیسم نیافتند. اما رژیم با عمل کرد استبدادی اش کارمداخله ی امپریالیستها را درامورایران آسان ترمی کند. سان تر می سازدآسان تر می کند.

ازجمله امپریالیستها به هیچ رو دل خوشی از سینمای مترقی و پیشرو درایران نداشته و نخواهند داشت. اما ایجاد محدودیت ازجانب رژیم به سینمای غیروابسته باعث می شود که ازاین وضعیت گرداننده گان هنری امپریالیستها سوء استفاده کرده و تحت عنوان “مدافع سینماگران ایران” تاثیر گول زننده ای را درداخل ایران و بین مردم و به ویژه جوانان و هنرمندان بگذارند. کمااین که درمورد مسائل دیگری نظیر “دفاع از دموکراسی”، “دفاع از حقوق ملیتها”، “دفاع از حقوق سندیکائی”، “دفاع از آزادی بیان و قلم وغیره” چنین روشی را درپیش گرفته و وانمودمی کنند که آنها شیفته ی آزادی مردم ایرانند و با امکانات تبلیغاتی شان دائما مردم ایران را زیربمباران نظرات ریاکارانه و سالوسانه ی خود می گیرند. درافغانستان و لیبی ازطریق کشتن کودکان شیرخواربه “دفاع از دموکراسی” برخاسته اند!! و درایران مزورانه با تحریم اقتصادی اشک تمساح برای مردم می ریزند!! به ساده گی می توان دریافت که اگر درایران آزادی و دموکراسی برقرارباشد، چنین تبلیعاتی کم ترین تاثیری را دراذهان مردم خواهند توانست بگذارند چون که خلاف آن واقعیات عینی می باشند.

اما به همان اندازه که مغز معیوب حاکمان در تشدید استبداد فعال است دردیدن واقعیات کاملا ازکارافتاده است. این ورشکسته گی و درک ایده آلیستی آنها ازسیرتاریخی ایران و خواست های مردم ایران است که حتا یک کودک ۱۰ ساله قادربه درک آنها می باشد.

“فتنه گری، شکست؛ بازهم فتنه گری، بازهم شکست و نهایتا نابودی” (مائو) چنین است منطق مرتجعان حاکم درایران ! آنها براین گمان باطل دچارند که با گسترش سانسور به حیطه ی اینترنت جلو رشد مبارزات مردم را خواهندتوانست بگیرند. زهی خیال باطل! اما این مبارزات درآینده ای نه چندان دور ازبه هم پیوستن و قاطع تر و پیشروشدن به چنان سونامی ای تبدیل خواهندشد که رژیم را با برنامه های دور و دراز سانسوری و قتلگاههایش به زباله دانی تاریخ خواهندفرستاد.

ک.ابراهیم ـ ۱۰ خرداد ۱۳۹۰

بخش نظرات تعطیل است

آثار مارکس
آثار انگلس
آخرین شمارە رنجبر
آینە روز: روزنت خبری ایران و جهان
دستەها
بایگانی
تقویم شمسی
آذر ۱۳۹۶
د س چ پ ج ش ی
« آبان    
 12345
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰  
تست

http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm

تست
http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm