برای آنانی که پروژه ایجاد امپراتوری جهانی سرمایه زیر رهبری امپریالیسم آمریکا را پیاده می کنند و قصد جهان خواری بی دردسری را دارند، وجودکشورهای بزرگ و قوی مستقل موی دماغی است که باید کَنده و دورانداخته شوند. دراین کارزارجهانی امپریالیستی، اولویت اول روسیه بود که به مثابه یک اَبَرقدرت هسته ای می بایستی متلاشی می شد. تجزیه جمهوری فدرال روسیه ازطریق پشتیبانی از سرمایه داران و روسای دولتی کشورهای عضو این جمهوری شروع شد. سپس باتوجه به این که هنوز روسیه تجزیه شده آن قدرها ضعیف نشده بود که خطری برای آمریکا نباشد، به زیر نفوذ درآوردن کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه شوروی سابق و نهایتا ازهم پاشاندن جمهوری فدرال یوگوسلاوی دردستورکارقرارگرفت و جنگی امپریالیستی و تجاوزگرانه به دولت یوگوسلاوی تحمیل شد و نتیجه اش تکه پاره کردن آن کشور به چندین کشور کوچک و درعین حال تکه پاره کردن ملت صرب بود که دربرخی از کشور جدیدالتاسیس مثل بوسنی هرزوگووین، کوسوو وغیره، دربخشی از آن ساکن بوده و با دولتهای این کشورها هم میانه ای ندارند و مایل به پیوستن به صربستان می باشند. دفاع سالوسانه ی امپریالیستها از “حقوق ملی” ملل یوگوسلاوی گویا برای همه ملل دیگر درست تشخیص داده شد، الا برای خود صربها!! امپریالیستها با تمامی وجود از شووینیستهای غیر صرب دفاع کردند و درجنگ شووینیستهای ملل ساکن یوگوسلاوی با حمایت امپریالیستها، خشونتی که درتاریخ ثبت شد حرف اول را زد و دولت مرکزی نیز برای حفظ منافع خود درآقائی بر یوگوسلاوی درصف اول این خشونتها قرارگرفتند. امپریالیستهای آمریکا و اروپا پیروزشدند و یوگوسلاوی نیز تجزیه شد و دولتهای عروسکی جدید، خدمت کار آمریکا و اروپا ازآب درآمدند!

اما این هنوز پایان کارنبود. امپریالیستها باید نشان می دادند که هرکسی که به مقاومت دربرابر خواست آنها برخیزد، هیچ امنیتی نخواهدداشت. سران یوگوسلاوی و مشخصا صربها نظیر میلوسوویچ(۱) و کاراچیچ دستگیر و به جرم “جنایت علیه بشریت” به دادگاه لاهه کشانده شدند که آخرین شخصیت صرب، رانکووملادیچ ژنرال ارتش یوگوسلاوی درجنگ بوسنی هرزگووین است که متهم به قتل ۸ هزار و اندی بوسنیائی می باشد که این روزها از بلگراد به لاهه گسیل خواهدشد.

البته به دادگاهی که مدافع راستین حق و عدالت و متکی به کارگران و زحمت کشان باشد، کشاندن جنایتکاران علیه بشریت و مجازات آنها امر درستی است برای این که بیش از این خون مردم بی گناه را درجریان رقابت سرمایه داران و عوامل آنها به خصوص درزمان بروز جنگ بین آنان، نریزند. اما فاجعه آن جا شروع می شود که این بازی راه انداختن “دادگاه” امپریالیستی فقط برای محاکمه ی جنایت کاران “دانه ریز” است که دربرابرامپریالیستها مقاومت کرده اند و نه “دانه درشت ها” ! اگربه گذشته های دور نرویم، در ۲۰سال گذشته امپریالیسم آمریکا و ناتو بزرگ ترین جنایات را بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ در کره و ویتنام ، درخاورمیانه و شمال آفریقا با ریختن بمب، گلوله بارانهای آغشته به اورانیوم تضعیف شده، بمبهای آتش زای فسفری، بمبهای خوشه ای و ایجاد زندانهای مخوفی که اسم برخی از آنها نظیر گوانتانامو، ابوغُریب و باگرام را همه می شناسند و کشتن و زخمی کردن میلیونها نفر از مردم بی گناه درعراق، افغانستان، پاکستان و لیبی، ادامه داده و می دهند. امپریالیستها دراین نسل کٌُشیها تا بدان جا پیش رفته اند که با هواپیماهای بدون سرنشین وحامل بمب و راکت مرتبامردم بی گناه را درپاکستان به قتل می رسانند و درافغانستان نیز با حملات شبانه به روستاها و بمباران آنها کودکان و زنان را می کُشند. این روزها هم یادگرفته اند که درمقابل این جنایتها به یک “ببخشید!” اکتفا می کنند. این تجاوزکاری درافغانستان تا به حدی رسیده است که صدای نوکرشان حمید کرزای نیز درآمده است و موج نفرت و خشم مردم افغانستان درچهره ی تک تک آنها نمایان است.

پریروز بوش ـ پدرجنایت کار پس از جنگ عراق و کویت معروف به “جنگ خلیج” با تحمیل تحریم اقتصادی، فقط ۵۰۰ هزار کودک شیرخوار را درعراق به کام مرگ کشاند. دیروز پس از او بوش ـ پسرنخست تحت بهانه ی مبارزه علیه ترور ارتش متجاوز آمریکا را به افغانستان فرستاد و سپس با تونی بلر انگلیسی با دروغ و پرونده سازی درمورد وجودسلاحهای کشتارجمعی، به عراق حمله کرد و این تجاوزات هزاران هزارقربانی ببار آوردند و امروز نیز اوباما و سرکوزی و کامرون سران آمریکا و فرانسه و انگلیس لیبی را نشانه گرفته اند.

اما این “دادگاه” بین المللی لاهه دربرخورد به این جنایت کاران کَکَش هم نمی گزد! این سران جنایتکار امپریالیست، آزادی خواه و مدافع حقوق بشر دراین دادگاه به حساب می آیند. امری که نشان می دهد درجهانی که امپریالیستها حاکم هستند، حکم آنها که حکم زور و قلدری است عین عدالت به حساب آورده می شود چراکه این دولتهای “دانه درشت” ها هستند که مصارف دادگاه بین المللی را می پردازند و چاقو دسته اش را نمی بُرٌد!!

اگر قرار براین است که جنایت کاران علیه بشریت به دادگاه کشانده شوند ضروری است دردرجه ی اول دانه درشتها که جنایتهای عظیم را درحق مردم خودی و دیگرمردم جهان مرتکب می شوند به دادگاه کشانده شوند تا با محکوم نمودن این جنایتکاران تکلیف جنایتکاران دانه ریز هم معلوم شود. اما ما درجهانی وارونه زنده گی می کنیم که درآن حق با قوی است و ضعیف پای مال است.

تنها حاکمیت طبقه کارگر برجهان و استقرار سوسیالیسم می تواند میلیاردها مردم جهان را از ظلم و ستمی که هر لحظه برآنها توسط امپریالیستها و سرمایه داران و مرتجعان خودی روا می شود، نجات دهد و تا وقوع چنین حادثه ی بزرگ تاریخ ساز، چرخ جهان بر روال بی عدالتیها خواهد چرخید و جنایت علیه بشریت پایان نخواهدیافت.

ک.ابراهیم ـ ۱۱ خرداد ۱۳۹۰

(۱)ـ میلیوسوویچ به دلیل عدم مواظبتهای پزشکی مدتی پس از محکومیت درزندان درگذشت.

بخش نظرات تعطیل است

آثار مارکس
آثار انگلس
آخرین شمارە رنجبر
آینە روز: روزنت خبری ایران و جهان
دستەها
بایگانی
تقویم شمسی
آذر ۱۳۹۶
د س چ پ ج ش ی
« آبان    
 12345
۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲
۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶
۲۷۲۸۲۹۳۰  
تست

http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm

تست
http://www.ranjbaran.org/neue_ketabkhaneh.htm