طبقه کارگر و دموکراسی

جنگی که برای تغییر سیاسی رژیم های خاورمیانه ای که تاحدی تضاد با امپریالیستهای غرب دارند مدتی است شروع شده است و تاثیرات این جنگ دارودسته های امپریالیستی با تحریم اقتصادی رژیم ارتجاعی و ضد کارگر اسلامی روز به روز…

چهره ی کریه بربریت نمایان تر می شود!

در دورانهائی که حاکمیت مستبد و مطلق برده داری و فئودالی برقراربود، قدرت طلبی پادشاهان و سلطانها و امیران ایجاب می نمود که امیرنشینهای اطراف قلمرو خودشان را با جنگ و یا با تهدید به تسلیم وادارنموده و ازاین طریق…

دو مقاله : اقتصاد آمریکا “مرده” است: بهبود اقتصادی توهمی بیش نیست دکتر پال کرایگ رابرتس

روزجمعه ۲۷ ژانویه، اداره بررسی اقتصادی آمریکا اعلام کرد که براساس برآورد سه ماه آخر سال ۲۰۱۱ ، نرخ رشد اقتصادی سالانه ۸٫ ۲% با محاسبه تورم، بوده است. خبر خوبی است، اما درست است؟ خیر، اشتباه است. اگر شما…

نکاتی پیرامون پروسه های انباشت و محروم سازی و پی آمدهای آن‎ها در تاریخ نظام جهانی سرمایه

١ – بحران مالی کنونی محصول عروج بیداری ها و مبارزات اجتماعی نیست بلکه از عوارض اجتناب ناپذیر تضادهای درون مدل های انباشت سرمایه در نظام جهانی سرمایه است . به عبارت دیگر بحران مالی منبعث از بحران ساختاری است…

ازهردری، سخنی !

خلاصه ای از مقالاتی که درزیر می آید جهت دادن عطف توجه خواننده گان عزیز رنجبر به نظرات دیگران است و ضرورتا این نظرات مواضع رسمی حزب نمی باشند. هیئت تحریریه صحنه هائی از مبارزه طبقاتی در یونان ریچارد سیموور…

برگزیده ای از “آستانه انقلاب سوسیالیستی”:

۶٫II تشویق امپریالیستی اصول گرائی افراطی ـ مذهبی به مثابه فاشیسم نوع جدید استفن انگل، حزب مارکسیست ـ لنینیست آلمان ۲۸ ژوئن ۲۰۱۱ دو شکل حاکمیت امپریالیسم سرمایه داری درمرحله ی امپریالیستی دوشکل حاکمیت را می شناسد: ۱ـ دموکراسی بورژوائی،…

پیام به مراسم بزرگداشت

با سلام و تشکر از اطلاعیه تان درمورد برگزاری مراسم بزرگداشت شیخ عزالدین حسینی درپاریس شیخ عزالدین جزو نادر رهبران مذهبی بود که به دور از افراط گرائی و تعصب خشکه مقدسی و با دفاع از حقوق پایمال شده ی…

نشریه آلترناتیو به دنبال تحریف تاریخ!

درنشریه “آلترناتیو” شمار ۸، ۱ آذر ۱۳۹۰ مقاله ای از تونی کلیف به نام “مائو، کاسترو، چه گوارا و جنبشهای ملی” درج شده است. دراین مقاله ازجمله می خوانیم : طبقه کارگر صنعتی هیچ نقشی درپیروزی مائو نداشت. حتی ترکیب…

انتخاب جنگ و جنگ انتخاباتی!

درجهان طبقاتی متکی بر استثمار و ستم اقلیت براکثریت مردم، انتخاب قهر شیوه ی معمولی حاکمان دربرخورد به تضادهای طبقاتی موجود در درون کشور و دست زدن به جنگ شیوه ی نهائی حل تضاد مشخص بین دولتها است. حق  دراین…