ماه: خرداد ۱۳۹۷

“قدم اول” حرکت در سراب بی راهه ها!

(تقدیم به شماره ۱۴ نشریه تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر) در کمتر از۵ سال اخیر نوشته های اول ارزشمندی از رفیق شاهرخ زمانی جانباخته، دریافت شد که شوروشوق بی نظیری را درحزب رنجبران ایران (حرا) برای آموختن از نظرات کارگران…

برخورد عرفانی یا دیالکتیک ماتریالیستی؟

کم نیستند نیروهای چپی که خود را “کمونیست” می نامند ولی دربیان نظرات تئوریک – سیاسی – تشکیلاتی و سبک کاری در به پیش بردن مبارزه طبقاتی انقلابی طبقه کارگر به جای تحلیل دیالکتیک ماتریالیستی با نظرات عرفانی دمسازمی شوند!…

بی شرط وشروطی گرایشی محفلی است

در جمعبندی از ” جمع قدم اول در تدارک حزب انقلابی ” باید در آغاز ازخود پرسید هدف پیشنهاد دهندگان –ایجاد چنین جمعی چه بوده است ؟ بنظر می رسد پاسخ واقعی به این پرسش نقش تعیین کننده ای در…

خوش بود گر محک تجربه آید به میان! (در رد اتهامات بی اساس در نشریه ۱۲)

در۳- ۴  سال اخیر جریانی به نام “کمیته حمایت ازشاهرخ زمانی “، بخشی ازنظرات این کارگر کمونیست صاحب نظر ارجمند را در خارج از کشور انتشارداد. این نظرات رفیق شاهرخ گام مثبت و ارزنده ای در جهت پیدا کردن شناخت…

به مناسبت فراخوان سندیکای آلمانی د.گ.ب دردعوت از ۳ عضوسندیکای ایران

با آرزوی موفقیت برای شب همبستگی سندیکای آلمانی با دوسندیکا و انجمن صنفی در شناسائی موقعیت جنبشهای موجود درایران جهت استقبال از این دوستان گرامی در آن شرکت کنیم. جای هیچ شک و شبهه ای نیست که دو کارگر مبارز…

وقت ضرورت چونباشد گریز دست بگیرد سر شمشیر تیز!

توده های کارگر و زحمت کش این روزها به مراتب بیشتر از۴۰ سال گذشته دربرابر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی به غایت دزد و فاسد ارتجاعی بی رحمانه، مورد توهین، تهاجم، زندان، شکنجه و مرگ ازجانب اراذل و اوباش آن قرارگرفته…