روز: خرداد ۱۸, ۱۳۹۷

“قدم اول” حرکت در سراب بی راهه ها!

(تقدیم به شماره 14 نشریه تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر) در کمتر از5 سال اخیر نوشته های اول ارزشمندی از رفیق شاهرخ زمانی جانباخته، دریافت شد که شوروشوق بی نظیری را درحزب رنجبران ایران (حرا) برای آموختن از نظرات کارگران…

برخورد عرفانی یا دیالکتیک ماتریالیستی؟

کم نیستند نیروهای چپی که خود را “کمونیست” می نامند ولی دربیان نظرات تئوریک – سیاسی – تشکیلاتی و سبک کاری در به پیش بردن مبارزه طبقاتی انقلابی طبقه کارگر به جای تحلیل دیالکتیک ماتریالیستی با نظرات عرفانی دمسازمی شوند!…

بی شرط وشروطی گرایشی محفلی است

در جمعبندی از ” جمع قدم اول در تدارک حزب انقلابی ” باید در آغاز ازخود پرسید هدف پیشنهاد دهندگان –ایجاد چنین جمعی چه بوده است ؟ بنظر می رسد پاسخ واقعی به این پرسش نقش تعیین کننده ای در…

خوش بود گر محک تجربه آید به میان! (در رد اتهامات بی اساس در نشریه 12)

در3- 4  سال اخیر جریانی به نام “کمیته حمایت ازشاهرخ زمانی “، بخشی ازنظرات این کارگر کمونیست صاحب نظر ارجمند را در خارج از کشور انتشارداد. این نظرات رفیق شاهرخ گام مثبت و ارزنده ای در جهت پیدا کردن شناخت…