روز: تیر ۱۲, ۱۳۹۷

تاکتیک های مبارزاتی پرولتاریائی

اگر به سطح رو در روئی مقابله با مبارزات طبقاتی درجهان و به ویژه درایران توجه داشته باشیم که عمده تا به طور قهرآمیز)  مرگ و زنده گی( توسط حاکمان به پیش برده می شود، عنصر ماتریالیستی – دیالکتیکی تعیین…

به مناسبت فراخوان سندیکای آلمانی د.گ.ب دردعوت از ۳ عضوسندیکای ایران

به این شب همبستگی سندیکای آلمانی با دوسندیکا و انجمن صنفی آرزوی موفقیت در شناسائی موقعیت جنبشهای موجود درایران داریم و به استقبال این دوستان گرامی شرکت کنیم. جای هیچ شک و شبهه ای نیست که دو کارگر مبارز عضو…

تنها شاهراه درست موجود کنونی

گسترش وسیع ترین آزادی های سیاسی و اجتماعی از پایین تر ین اقشار جامعه که   در برگیرنده ی اکثریت عظیم توده های ستمدیده و استثمار شده باشد ، تنها راه برون رفتن  از بحران عظیم کنونی ایران است که می…

نقش زنان فلسطینی در جنبش مقاومت

بر گرفته از “ستاره سرخ” نشریه هفتگی حزب کمونیست هند(مارکسیست لنینیست)ماه جون ۲۰۱۸  لینا السافین(LINAH ALSAAFIN  ) ۱۷ آوریل ۲۰۱۴ علی رغم آنکه جنگیدن ریشه در ساختارهای پدرسالارانه دارد، زنان فلسطینی در دهه های اخیر نقشی جدی در جنبش مقاومت ایفا…

وقت ضرورت چونباشد گریز دست بگیرد سر شمشیر تیز!

توده های کارگر و زحمت کش این روزها به مراتب بیشتر از۴۰ سال گذشته دربرابر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی به غایت دزد و فاسد ارتجاعی، بی رحمانه مورد توهین، تهاجم، زندان، شکنجه و مرگ ازجانب اراذل و اوباش آن قرارگرفته…

گسترده ترباد اعتصابات و جنبش های توده ای

دراثربی توجهی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی به خواسته های به حق جنبشهای مطالباتی مختلف، به علت نیاز این جنبشها به تحقق این خواسته ها هر روز که می گذرد گسترش این مبارزات را در سطح سراسری ایران شاهد هستیم: –…

سرنوشت برجام

بعد از مدتها کشاکش دیپلماسی ،ترامپ آمریکا را از قرارداد برجام بیرون کشید و از تمامی تعهداتی که در قبال این قرارداد بین المللی سپرده بود شانه خالی کرد.همانطور که بستن این قرارداد یعنی سپردن کنترل منابع هسته ای به…

دراینجا بس دلم تنگ است و سازحاکمان بدآهنگ است!

دراین ماه مه، جزوه ای به نام ” درباره بحران یا جنگی رخ خواهد داد” از جانب دولت سوسیال دموکرات کنونی سوئد بطور فشرده ای  درمورد “آماده گی درمقابل بحران، دفاع تمام عیار، نظام هشداردهی” می نویسند: “بسیاری از انسانهاممکن…

مشی عمومی سیاسی کنونی چیست ؟

یکم: اهمیت تاریخی پرسش چگونه باید در عمل دوستان را متشکل کرد ودر یک صف مشترک آورد و علیه دشمنان واقعی مردم همراه وهم صدا مبارزه را تا آخر پیش برد ؟ پاسخ درست به این پرسش از زمانی که…

عدالت در جمهوری اسلامی

به دستگیری های بدون دلیل ، مدرک ، ارائه جرم ، شهود و تکیه حتی به قوانین رژیم اسلامی ،خود  سرانه باید شدیدا اعتراض کرد. این نوع دستگیری فعالین سیاسی و اجتماعی همچون کفتاری بر سر زندگی انسانی ،امنیت و…

هنرمندان ،روشنفکران و قدرت من بر این سفره خون نمی نشینم (درویشیان )

حسن روحانی بر طبق روال سال های قبل تعدادی از هنرمندان اعم از نویسندگان ، دست اندر کاران سینما و تئاتر و….را به افطاری دعوت کرده بود. ظاهرا تحت عنوان تعامل با هنرمندان و شنیدن حرف های آنان البته دعوت…

برخورد به نوشته « ظهور کشورهای جدید امپریالیستی »

پی جی جیمز-  درستاره سرخ – پلاتفرم کمونیستهای انقلابی – ماهنامه، ارگان حزب کمونیست هند (م.ل) – شماره ۱۹، ژوئن ۲۰۱۸ در ادامه بحث کنونی در مورد « کشورهای جدید امپریالیستی »، تزی که توسط ام ال پی دی از…

تشدید ازخودبیگانگی با شدت یابی رقابت

ازخود بیگانگی از زمان به وجود آمدن مالکیت خصوصی بروسایل تولید، استثمار فرد از فرد و نهایتا قرارگرفتن طبقات حاکم و محکوم درمقابل یک دیگر، پدیده ی تازه ای نیست، ولی شدت یابی رقابت به ویژه در شرایط کنونی حاکمیت…