ماه: شهریور ۱۳۹۷

ادامه اعتراضات در ایران

اعتراضاتی که با درس گیری از  جنبش دیماه همچنان  در روزهای اخیر در سطح وسیع تری به رشد خود ادامه داده و اقشار وسیع تری را به خود جلب کرده است . سالها سرکوب خواسته های اولیه و بحق توده…

قتل عام زندانیان سیاسی

ماههای خونین مرداد وشهریور یاد آور یکی دیگر از جنایات رژیم جمهوری اسلامی است.۳۰ سال قبل در طی مدت تابستان ۵۴۰۰ نفر از زندانیان سیاسی که بسیاری از آنان در حال  اتمام مدت محکومیت شان بودند اعدام شدند. جنایتی فجیع…

کودتای ٢٨ مرداد ٣٢

در باره ی کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ بسیار گفته و نوشته شده است و هر از گاهی طبق  انتخاب سیاست های  تغیییر یافته  اسنادی منتشر می شود و نکات تازه ای بر چم وخم چگونگی آن و شرکای جرم اضافه…

در جست و جوی پایاندهی به فساد نظام سرمایه داری

این روزها سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی  درست همانند زمانی که انقلاب بهمن ۱۳۵۷  در حد “رژیم سلطنتی باید برود” مُد روز شد و از تغییرشکل حکومتی، بدون تغییر ماهیت آن صحبت به میان می آید که تغییری بنیادی و انقلابی…

«امپریالیسم جدید » و استراتژی انقلاب قسمت سوم، پایانی

البته، ام ال پ د تز « کشورهای جدید امپریالیستی » خود را به عنوان هسته استراتژیک و تاکتیک های انقلاب جهانی پیشنهاد کرده است. تا آنجا که مربوط به کمونیستها می شود، استراتژی و تاکتیک های انقلاب جهانی امروز…

اقتصاد جهانی و جنگ اقتصادی

بالاخره جنگ اقتصادی بعد از به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا علیه قدرت های رقیب چین ، اتحادیه اروپا فرا رسید.آمریکا با تعیین تعرفه های ۱۰ و ۲۵ در صدی برای آهن و آلومینیم وارداتی شیپورهای جنگ را به صدا…

مافیاگری ماهیت سرمایه داری است!

اگر در بررسی پدیده مافیاگری نظام سرمایه داری، به تضادهای مختلف موجود بین دو یا چند کشورنگاه کنیم، هدف آنها تنها درخدمت غلبه به رقیب بزرگ و کوچکی است در پیش بردن این رقابت با توسل به هر روش ضد…

نامه ای از ایران

این دی ماه است که ادامه دارد !این طبقه ماست که به میدان آمده است ▪ آنان که دیشب کنترل گوهردشت کرج را برای ساعتی از دست نیروهای سرکوب خارج کردند، به حاشیه رانده شده گان سیاست های ظالمانه حاکمیت…

جواب قلدرگری امپریالیستها درهم شکستن:حاکمیت قانون جنگل آنها درجهان است!

هم اکنون در شرایطی که کشورهای امپریالیستی در تب گیروگرفت بحران اقتصادی ناشی از ماهیت استثمارگرانه و ستمگر خود دست و پا می زنند، راه حل پایان دادن به این بحران از طریق اعمال زورگوئی باز هم بیشتربه توده های…

به یاد شاهرخ زمانی

کارگران وتوده هایی وسیع مردم بازهم برخاستند و برای سرنگونی رژیم جنایتکار سرمایه داری حاکم متحد شدند.  این در روز هائی صورت گرفت که ترامپ رئیس جمهور آمریکا  دست آشتی بسوی حاکمان جنایتکار ایران دراز کرد و اعلام کرد بدون…

دفاع از حقوق پایمال شده کودکان درایران!

ابتدائی ترین و درعین حال مبرم ترین وظیفه ی هر حکومتی مترقی و انقلابی، تامین نیازهای زنده گی  کودکان و آموزش و پرورش دادن جهت تربیت کودکان به مثابه انسانهای سالم، باسواد، باکیفیت، مسئوول، و آگاه به نقش خود در…

اوضاع خوبست

دنیا را همه یکجور نمی بینند .تفاوت ها ، ناشی از موقعیت اجتماعی د ر درجه اول و ناموزونی سطح دانش وفرهنگ است. موقعیت اجتماعی انسان ها در مناسبات تولیدی وباز تولید تعیین کننده نظرات وعقاید آنهاست مگر اینکه آگاه…