روز: شهریور ۱۲, ۱۳۹۷

دفاع از خواستهای کارگران ۷ تپه

در ۴۰ سال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی سرمایه، حرکتهای اعتراضی به حق کارگران ایران را در دفاع از حقوق انسانی خود پیوسته مورد سرکوب سیاسی قرار داده و حتا انگ ” ضدامنیتی” زده و شدیدترین استثمار و ستم را نسبت…