ماه: دی ۱۳۹۷

تحریم ها و وضعیت زندگی در ایران 

در طی بیش از 40 روز گذشته رژیم جمهوری اسلامی با فریب و دوز و کلک های روانی در بازار ارز و با بالا و پائین کشیدن قیمت دلار و دیگر ارزهای موجود . و اعدام دو نفر از صرافان…

شانزده آذر

شا نزدهم آذر روز خیزش بزرگ دانشجویی در دوران سرکوب عمومی  پس از کودتای امپریلیستی 28 مرداد 1332 است . روزی است که نماینده  کودتاگر آمریکا ریجارد نیکسون به تهران می آید تا  از همدستان خود  محمد رضا پهلوی و…

به مناسبت روز جهانی مقابله  با خشونت علیه زنان 

20 سال پیش روز چهارم آذر برابر25 نوامبر توسط سازمان ملل متحد روز جهانی مقابه با خشونت علیه زنان اعلام شد  .ظاهرا کشورهایی که اینطور دلسوزانه علیه خشونت بر زنان موضع می گیرند و قطعنامه صادر می کنند. با سیاست…

زنان  کارگر هفت تپه

چه شعف آور است که در دورانی زندگی می کنیم  و در منطقه ای آشنا کارگران زن همچنان برای تغییر بزرگ ، برای رهایی وبرابری مبارزه می کنند .  زنانش نه تنها سها مدار و شریک وهمراه این کاروان نستوه…

از هفت تپه تا پاریس

از هفت تپه تا پاریس حکایت از مبارزه و مقاومت است. در هر دو جا کارگران و زحمتکشان ، گرسنگان و در کلمات   انترناسیونال  – هیچ بودگان  در اعتراض به نظام ستمگران و استثمارگران ، به نظامی که مشتی…

اعلام حمایت از جنبش اعتراضی در فرانسه علیه سیاست های ضد کارگری و ریاضت اقتصادی

جهان از چند هفته پیش، شاهد مبارزه ی بخشی از کارگران، مزدبگیران و تهیدستان فرانسه علیه گرانی، ریاضت اقتصادی و در کل توحش سیاست های سرمایه دارانه و ضد کارگری دولت بوده است. زنان و مردان، علیه قوانینی برخاسته اند…

اجلاس جی 20

در روزهای 30 و 31 نوامبر اجلاس سالیانه جی 20 در بوئینس آیرس پایتخت آرژانتین در دایره همیشگی این اجلاس یعنی رقابت و برتری طلبی و سهم خواهی بیشتر از بازارهای جهانی در محیط آکنده از سوء ظن و …..و…

آیا ما با بزرگترین بحران قانون اساسی داریم مواجه می شویم؟

توجه کنید به فساد درونی سیستم سرمایه داری گندیده توسط کریس هجز، ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸         -Truthdig قبل از این کنگره علیل و ناتوان که به ماه دسامبر موکول می شود، ما می توانیم با بزرگترین بحران قانون…

به پیش در راه 

به پیش برای جلب نظر اکثریت عظیم مردم ایران به راه کارگران ،به راه دمکراسی و اداره ی شورایی  صد سال مبارزه طبقه کارگر برای پیاده کردن برنامه سیاسی اش که همان سوسیالیسم است  امروز تبلور خود را در اعتصابات…