فراخوان به مردم آزادی‌خواه و مدافع حقوق بشر درجهان

10984747_l.jpgفراخوان به مردم آزادی‌خواه و مدافع حقوق بشر درجهان(١)

پروفسور خوزه ماريا سيسون، يکی از بنيان‌گذاران حزب کمونيست فيليپين در٢٦‌دسامبر ١٩٦٨، بارديگر به دنبال توطئه‌ی مشترک دولتهای فيليپين، ايالات متحده آمريکا و هلند، در ٢٨ اوت ٢٠٠٧ و به بهانه‌ای واهی توسط پليس هلند در شهر اوتريخ توقيف شد.
رفيق سيسون از سال ١٩٧٧ تا سال ١٩٨٦ ، توسط رژيم فاشيستی مارکوس به زندان انداخته شده و مورد شکنجه های روحی و جسمی قرارگرفت.
پس از سقوط رژيم مارکوس، رژيم آکينو درسپتامبر ١٩٨٨ پاسپورت او را گرفت و وی در اکتبر ١٩٨٨مجبور به تقاضای پناهندگی از کشورهلند گرديد.
رفيق سيسون به طور مستمر درسالهای ١٩٨٨، ١٩٩١، ٢٠٠٣ و ٢٠٠٦ مورد اتهامات پی درپی قرارگرفته و در ١٢ اوت ٢٠٠٢ رژيم جنايتکار و تروريست جورج دابليو بوش او را “تروريست” خواند و دولت هلند نيز با بوش همآوا شد. تمامی اتهامات وارده به وی از سوی دادگاههای عالی هلند و اروپا بی اعتبارتشخيص داده شده است.
مع الوصف دولت هلند از برسميت شناختن حق پناهندگی وی امتناع ورزيده است. اين درشرايطی است که رژيم آرويو ٩٠٠ نفر غيرنظامی را کشته و ٢٠٠نفر ديگر در فيليپين گم شده و به احتمال قوی توسط رژيم فيليپين ازبين برده شده‌اند و لذا می بايستی دردادگاهی بين المللی به خاطر تجاوز به حقوق بشر محاکمه و مجازات بشود.

حزب رنجبران ايران به اين عمل غير انسانی و غيرقانونی دولت هلند شديدا اعتراض کرده و آزادی فوری و بدون قيد و شرط رفيق سيسون و قطع اذيت و آزار وی و پذيرفتن تقاضای پناهندگی اش بعد از گذشت ٢٠ سال را خواستاراست و از تمام آزادی خواهان و مدافعان حقوق بشرمی خواهد تا صدای اعتراض خود را عليه اين عمل ضدانسانی دولت هلند بلندکنند.

حزب رنجبران ايران ـ ١٠/٩/٢٠٠٧

(١)ـ باخبرشديم که رفيق سيسون به دنبال اعتراضات گسترده‌ی احزاب کمونيست و سازمانهای دموکراتيک جهان، موقتا آزادشده، ولی وضع پناهنده‌گی وی کماکان معلق است و با توجه به اين که دولت هلند درسياست جهانی اش به‌ميزان زيادی دنباله‌رو دولت آمريکا است، بنابراين خطر اخراج رفيق سيسون و يا تحويل دادن آن به رژيم فيلیپين را نبايد ناديده گرفته و روی درخواست پذيرش تقاضای پناهنده‌گی وی از دولت هلند، مصرانه پافشاری کرد.


پيام تشکر و هم‌بسته‌گی مبارزاتی

توسط خوزه ماريا سيسون
پايه‌گذار و رهبر حزب کمونيست فيليپين
مشاوراصلی جبهه‌ی دموکراتيک ملی فيليپين
رئيس اتحاديه‌ی بين المللی مبارزه خلقها
١٩ سپتامبر٢٠٠٧
رفقا و دوستان گرامی،
باگرم‌ترين سپاس از هم‌بسته‌گی‌تان!

من عميقا خوشحال و متشکرم ازتمامی شما که اين ديدار بحث و گفت وگو را برای تمرکز روی وضعيت من ترتيب داده‌ايد که حاکی‌است از تاييد مجدد هم‌بسته‌گی‌تان و برای شادمانی درمورد آزادی موقتی‌ام از زندان و آماده‌گی برای مبارزات پيش رو.
من بسيار خوشنودم که بعد از ١٧ روز ماندن در يک سلول ٥.٢ در٥.٣ و ارتفاع ٥.٣ و ٧ روز بازجوئی متمرکز ٥ و ٦ ساعته‌‌ی روزانه و با لامپهای گرمازا بر بالای سرم، آزادشدم. دادگاه لاهه دلايل کافی برای نگهداشتنم دربازداشت قبل از محاکمه، نيافت.
به‌خاطر آزادیم، از وکيل‌هائی با تمام توانشان از نظرقانونی تلاش کردند و احزاب، سازمانهای توده‌ای، شخصيتها و توده‌های وسيع درآلمان و ديگرکشورها که مجدانه درادامه‌ی مبارزات سياسی شان ازحقوق و آزاديم دفاع کردند، تشکرمی‌کنم.
فشارهای جسمی و شکنجه‌های روانی من در دُچ شونينگن که مشابه گوانتانامو است، مرا به‌ياد تجربه‌ی پر درد و رنجی انداخت که درزمان حکومت ديکتاتوری فاشيستی مارکوس با آن روبه رو شده بودم.
اما رنجی که اين بارکشيدم به خاطر آن بود که اتهامات سياسی‌ای که به من درمورد کشته شدن دونفراز نظاميان آررویو به نامهای کينتانار و تابارا واردکردند، به‌کلی بی ربط بودند. واقعيت اين است که من هيچ دستی دراين اتفاقات نداشته‌ام. نتيجتا هيچ دليل مستقيم کافی اثبات کننده دراين مورد عليه من موجود نيست.
درانتشارات حزب کمونيست فيليپين و ارتش نوين خلق به کرات توضيح داده شده که به دستور دادگاه خلق، ارتش نوين خلق مسئووليت دست‌گيری اين افراد را به‌خاطراعمال جنايت‌کارانه شان داشته‌است. اين افراد مسلح و خطرناک بوده و درمقابل توقيف‌شان مقاومت می‌کردند.
به علاوه گروه تعقيب دادگستری حکومت مانيل اتفاق روی داده درمورد اين دونفر را به مثابه قتل ردکرده و آن را در زمره‌ی عمليات ويژه شورشی عليه من و ٥٠ نفر ديگر درفيليپين دانسته است. دادگاه عالی فيليپين در ٢ ژوئيه‌ی ٢٠٠٧ اين اتهام شورشی و ازجمله حادثه‌ی قتل دونفر و فرضيات دراين مورد را مردود دانست.
مع‌الوصف، شمشير داموکلس هنوزهم بربالای سرمن آويزان است. اداره‌ی تعقيب قبل از آن که ازدادگاه دستور داشته باشد مرا دربازداشت قبل از دادگاه و درسلولی زندانی کرد. هم اکنون براساس گزارشات موجود، ٦ مامور ازجانب وزارت دادگستری هلند و پليس به مانيل رفته‌اند تا با همتايان فيليپينی شان مذاکره کنند.
من با تمايزگذاريهای عظيمی هم اکنون روبه‌روهستم. دو دولت امپرياليستی و يک دولت دست نشانده علاقه‌مند به نابودی جسمانی و سياسی من گرفته‌اند. شما آگاه هستيد که تمامی اتهامات عليه من درمورد تحريک کردن آدم‌کشان، محصول سفارت‌خانه‌ی آمريکا ، سفارت هلند و پايگاه هوائی کلارک آمريکا که اکنون توسط دولت مانيل اداره می شود، می باشد. نگرانی زيادی درمورد اتهام تحريک آدم‌کُشان وجود دارد، دايربراين‌که اين مقدمه‌ای است برای ريختن به خانه درجست‌و جوی دليل جهت اتهام تروريستی زدن.
لذا ضروری است که مواظب باشيم و گوش به زنگ و روی مبارزه‌ی سياسی پافشاری کنيم، نه صرفا به خاطر من، بلکه به خاطر دفاع از حقوق دموکراتيک تعداد زيادی افراد ديگر نظير رئيس و اعضای جبهه‌ی دموکراتيک فيليپين بخش مذاکره کننده، مشاوران و کارکنان آن، که خانه‌های‌شان مورد تفتيش قرارگرفته است. مابايد عليه اين عمليات فاشيستی آزاررسانی درحال ازدياد نسبت به کسانی که برای رهائی ملی و آينده‌ای سوسيالستی مبارزه می کنند، بلند شويم.
تمام تلاشها بايد عليه اتهامات واهی تحريک قاتلان توسط من و طرح جعلی اتهام تروريستی نسبت به من و ديگر فيليپينيهائی که مجدانه برای پيش روی خواست آزادی ملی دموکراسی و عدالت اجتماعی، و تحقق صلح عادلانه در فيليپين مبارزه کرده‌اند، متمرکز شوند. ما اميدواريم که مبارزه برای دفاع از فيليپينيهای تحت فشارقرارگرفته، کمکی باشد به مبارزات مردم جهان در راستای رهائی ملی، دموکراسی و سوسياليسم و عليه امپرياليسم و کليه‌ی مرتجعين.