جنبش کارگری درمقابله با رژيم سالوس و سرکوب

جنبش کارگری درمقابله با رژيم سالوس و سرکوب !
7tapeh.jpg
بيش از ٢٥٠٠ نفر از کارگران شرکت نی‌‌شکر هفت تپه، پس از اعتراضات و اعتصابات مکرر برای کسب حقوق پای‌مال شده‌شان و ملاحظه‌ی بی‌توجهی کارفرما و رژيم به قولهائی که به کارگران داده و اجرا نکرده بودند، بار ديگر در روز شنبه ٧ مهرماه دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند.
خواست آنها محقانه و روشن است : مزدهای معوقه‌ی ما را بپردازيد؛ طبقه‌بندی مشاغل را اجراکنيد؛ و مديرعامل ضدکارگر شرکت را عوض کنيد !
جواب رژيم به اين خواست چيست ؟ : جمع کردن يگانهای ضدشورش از شهرهای خوزستان و گسيل آنها به هفت تپه برای جلوگيری از “شورش کارگران”!
روز يک‌شنبه ٤ نفر از فعالان کارگری دستگير شدند تا با به‌کارگيری سرکوب، کارگران نقطه‌ی پايانی به اعتراض خود بگذارند. اما کارگران نه تنها به مبارزه ادامه دادند، بلکه مصرانه خواستار آزادی رفقای خود شدند. کارگران بازداشتی درفردای آن روز آزاد شدند.
کارگران دوشنبه ٩ مهر درجلو فرمانداری هفت تپه تجمع کردند. فرماندار به تهديد آنها پرداخته و گفت اگر دست از اعتراض برندارند، سروکارشان با گاردضدشورش خواهدبود. وی با رياکاری قول داد که اگر کارگران به اعتراض خود پايان بخشند، هيئت مديره‌ی شرکت به مسايل موجود رسيده‌گی خواهدکرد.
کارگران نه تنها اين حرف سالوسانه‌ی فرماندار را رد کردند، بلکه خواستند تا از فروش زمينهای کارخانه جلوگيری به عمل آيد. فرماندار درمقابل پافشاری کارگران گفت : کار از دست من خارج شده و دردست يگانهای ضدشورش است، چون که کارگران قصد شورش دارند!


کارگران دوشنبه ٩ مهر درجلو فرمانداری هفت تپه تجمع کردند. فرماندار به تهديد آنها پرداخته و گفت اگر دست از اعتراض برندارند، سروکارشان با گاردضدشورش خواهدبود. وی با رياکاری قول داد که اگر کارگران به اعتراض خود پايان بخشند، هيئت مديره‌ی شرکت به مسايل موجود رسيده‌گی خواهدکرد.
کارگران نه تنها اين حرف سالوسانه‌ی فرماندار را رد کردند، بلکه خواستند تا از فروش زمينهای کارخانه جلوگيری به عمل آيد. فرماندار درمقابل پافشاری کارگران گفت : کار از دست من خارج شده و دردست يگانهای ضدشورش است، چون که کارگران قصد شورش دارند!
بدين ترتيب مسئله روشن شد که دعوابرسر لحاف ملانصرالدين است، يعنی احتمالا خصوصی سازی اين شرکت و دست به سرنمودن کارگران ، درهماهنگی با مافيای شکر که به واردات بی بند و بار شکر ازخارج پرداخته است!
اعتراض کارگران ادامه می يابد و در پنجمين روزاعتصاب کارگر ديگری دستگير می شود و مبارزه از يک سو و سرکوب از سوی ديگر ادامه می‌يابد.
درچنين وضعيت غيرانسانی حاکم درايران، احمدی نژاد، نماينده‌ی رژيم ريا و سالوس درحالی که بيش از ٩٩% واحدهای توليدی ازداشتن تشکل کارگری محرومند، ايران را دموکرات‌ترين کشورجهان می نامد که درآن زنان نيز از آزادی کامل برخوردارند. اين گونه اظهارات بی مقدار زمانی صورت می گيرد که ازجمله درمشهد زنی با سه فرزند را به جرم “زنای محصنه” به سنگسار محکوم کرده‌اند، درحالی که مردی که گويا به او تجاوزکرده است فقط  به ١٠٠ ضربه شلاق محکوم شده‌است! احمدی نژاد درخارج از کشور برای کودکان جهان دل می سوزاند، ولی درايران ٧. ١ ميليون کودک از رفتن به مدرسه به دليل فقر محرومند و کودکان خيابانی طعمه‌ی گرگان جامعه‌ی جهنمی ايران می شوند.
کارگران فرياد می‌زنند : ماگرسنه‌ايم، مابرده نيستيم که بدون دريافت مزد کارکنيم. و دست اندرکاران رژيم گاردضد شورش را به سراغشان می فرستند!
احمدی نژادها که سراسر ايران را به جنگلی همانند کرده اند که قانون “قوی‌ترين، بهترين”! بر آن حاکم است در زير علم شيخ رياکار مصباح يزدی درانديشه‌ی صدور اسلام به جهانند و در اين راستا فرزندان چه‌گوارا را به ايران دعوت می کنند تا با حتاکی نسبت به کمونيسم  و سوسياليسم سمينار مسخره ی “چه يعنی چمران” ترتيب دهند که يکی برای آينده‌ی تابناک بشريت جنگيد و جان خود را ازدست داد و ديگری برای استقرار تاريک انديشی دينی وارد ميدان شد.
بدين ترتيب رژيم حاکم تلاش دارد تا با انداختن توپ به زمين حريف، توجه مردم را از مشکلات درونی به سوی مشکلات بيرونی جلب کرده و کثافت‌کاريهای خود را درعرصه‌ی داخلی، موقتا هم که شده، بپوشاند! سياست و عمل‌کرد بيرونی هر رژيمی جدا از سياست و عمل‌کرد درونی آن نيست. لذا تمام ادعاهای احمدی نژادها درعرصه‌ی جهانی توپهای توخالی هستند برای فريب مردم جهان!
کارگران و زحمت کشان، زنان و جوانان، ملل تحت ستم و اقليتهای مذهبی ايران، درمقابل استثمار و ستم افسارگسيخته‌ی نظام جمهوری اسلامی راهی جز سازمان‌يابی و تشديد مبارزه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و استقرار سوسياليسم، موجودنيست.
دراين کارزار انقلابی و عادلانه، بايد به نيروی خود و به کمک کارگران و زحمت کشان جهان اميد داشته و دل ببنديم و نه به مشتی کشورهای امپرياليست جانی و زورگو که هيچ گونه حقی برای استقلال و آزادی ملل جهان قائل نبوده و برای تحقق کامل جهان‌خواری، حاضر به هرگونه جنايتی هستند. تکيه به امپرياليستها و مرتجعين برای براندازی رژيم، خيانت به منافع آنی و آتی اکثريت عظيم مردم يعنی کارگران و زحمت‌کشان می باشد.

پيروزباد مبارزات حق طلبانه‌ی کارگران شرکت نی‌شکر هفت تپه !
برای برچيدن نظام سرمايه‌داری متکی برمذهب، متشکل شويم !
برای بريدن دست تجاوزکار امپرياليسم از خاورميانه متحدشويم !

حزب رنجبران ايران ـ  ١١ مهر ماه ١٣٨٥