عمل‌کرد امپرياليسم و صهيونيسم درخاورميانه و نتايج آن

اورانيوم تضعيف شده : ٢٥٥ نفر از سربازان ايتاليا دچارسرطان شده و ٣٧ نفر آنها تابه حال مرده‌اند.

آژانس خبری ايتاليا ـ ٩ اکتبر ٢٠٠٧

٢٥٥ نفر از سربازان ايتاليا که درخارج از کشورشان  دربالکان، افغانستان، عراق ولبنان بين سالهای ١٩٩٦ تا ٢٠٠٦ مشغول خدمت بودند، دچار سرطان شده‌اند.

از اين عده ٣٧ نفر مرده‌اند. تعداد مبتلايان ١٦١ نفراز پياده نظام، ٤٧ نفر از نيروی دريائی، ٢٦ نفر از نيروی هوائی و ٢١ نفر از نيروی ژاندارمری هستند. اين گزارش را وزيردفاع آرتورو پاريزی به کميسيون مجلس سنا درمورد اثرات اورانيوم تضعيف شده داد.

طی مدت فوق‌الذکر، ١٤٢٧ سربازديگر که هيچ وظيفه‌ای درخارج نداشته‌اند نيز دچار سرطان شده‌اند. اوگفت “درمورد اين واقعه هيچ قصد مخفی کردن درميان نبوده است. چون که هنوز رابطه بين عمل و عکس العمل ثابت نشده است.”  درهرحال او قول داد که حقيقت را درکمال شفافيت پيداکند.  = 37057 www.uruknet.info?p

                                

بزرگ‌ترين جنايت آمريکا نسل کُشی راديوآکتيو است

 

١٣ اکتبر ٢٠٠٧ :

بزرگ‌ترين جنايت آمريکا عليه بشريت، نسل کُشی راديوآکتيو به ويژه عليه کودکان عراق است که قربانيان بی‌گناه جنگ غيرقانونی ما  از طريق اشغال وضربه‌ی اقتصادی می‌باشند. ما مسبب مرگ تعداد بی شماری از کودکان هستيم و نسلها طول خواهدکشيد تا لکه‌ی ننگ خلاف کاری غيرقانونی و ضدبشری مان را پاک کنيم.   آلن ال. رولاند

   http://blogs.salon.com/0002255/2007/10/12.html

به طور روزمره تعداد بيش از ٥٠% مريضهای مبتلا به سرطان، کودکان زير ٥ ساله اند، اين رقم قبلا ١٣درصد بوده‌است. کودکان بيشتر از همه درمعرض ابتلا به سرطان قرار می‌گيرند، زيرا آنها درمناطقی که شديدا آلوده به اورانيوم تضعف شده‌هستند، به بازی می پردازند.

بزرگ‌ترين جنايت آمريکا عليه بشريت نسل کُشی راديوآکتيو است  و خود را برای شوکه شدن آماده کنيد، وقتی که شما تصاوير کودکان چلاق و بدشکل شده‌ی عراقی را می بينيد، که قربانيان بی گناه يک جنگ غيرقانونی، اشغال و ضربه‌ی اقتصادی عراق هستند. tinyurl.com/adoq2  http://

                                     *     *     *

هيچ تخليه سازی اورانيوم تضعيف شده

صورت نگرفته است

آبل بالت ـ Itoـ استادکمکی بيولوژی دانش‌گاه فربانکس آلاسکا و عضو ائتلاف صلح و عدالت فربانکس   ـ ٢١ ژانويه‌ی ٢٠٠٦

پزشکان عراقی وخارجی، وتعدادی از گزارشات جديد صحبت از تولد های ناقص و افزايش تعداد کودکان عراقی مبتلا به سرطان می کنند که ازجنگ خليج در سال ١٩٩١  ١٠ برابرشده و درحال افزايش سريع به ٣٠ برابر درمورد کودکان زير ٥ سال است…

پنتاگون سلاح راديوآکتيو را حداقل طی يک دهه و نيم درهم‌دستی با سه دولت برگزيده به کاخ سفيد و اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره، مورد استفاده قرارداده است. بين ٣٠٠ تا ١٧٠٠ تُن اورانيوم تضعيف شده درجنگ خليج و جنگ کنونی درعراق مورداستفاده قرارگرفته است. اين يعنی ٧٠ گرم اورانيوم تضعيف شده برای هر فردعراقی که اگر آن را تنفس کرده و يا خورده باشد، کافی برای کشته شدن تمامی عراقی‌ها است.

آيا اين نسل کُشی راديوآکتيو نيست، به خصوص که نيروهای ما در مراکز مسکونی مثل بغداد و فلوجه از آن استفاده می‌کنند؟ اورانيوم تضعيف شده  ميلياردها سال به حال راديو آکتيو باقی مي‌ماند تا تشعشعاتش به نيمه ـ زنده‌گی اش برسد. نتيجتا عراق سرزمين ازدست رفته‌ای برای هميشه خواهد شد و اساسا غيرقابل سکونت برای انسانها.

بعد از جنگ ١٩٩١ خليج ١ نفر ازهر ٤ نفر، يا ١٥٠هزارنفراز سربازان دچار ناخوشی‌ای شدند که به “عوارض جنگ خليج” معروف شد. براساس اطلاعات جسته و گريخته، خصوصيات اکثر اين عوارض در رابطه با مسموميت با فلزات سنگين بود. فرزندان سربازان قديمی نيز ناقص زاده می شوند و به نقص ژنتيکی دچارند. پنتاگون خطر اورانيوم تضعيف شده و نقش آن را در بروز “عوارض جنگ خليج” انکارمی‌کند.

طبق يک گزارش  ماموران سازمان جهانی بهداشت در کوسووو، اورانيوم را می توان در ميان سنگها و خاک درسطح پائين راديوآکتيو پيداکرد. اورانيوم تضعيف شده از زباله‌های اورانيوم غنی شده برای نيروگاههای اتمی به‌دست آمده…. و در صنعت اتمی، (مديران) خوشحال می شوند که اين زباله‌ها توسط نظاميان آمريکا مورد استفاده قرارگرفته و خرج آنها در دفن اين زباله ها پائين بيايد… تنفس و يا خورده شدن خاکستر اين اورانيوم صدمات جدی بربدن واردمی سازد….

                                *     *     *

عکسهای متعددی از کودکان مبتلا به سرطان و نقص عضو ناشی از اورانيوم تضعيف شده   درسال ٢٠٠٣ توسط دکتر جنان حسن منتشر شده که دراين مقاله و در آدرس  :

www.uruknet.de/?s1=1&p=37167&s2=14  می‌توان مشاهده کرد.

                                     *     *    *

نيروهای دفاعی اسرائيل زمينها رادر

شرق اورشليم ازدست عربها درمی‌آورند

آکيوا الدار ـ مخبر روزنامه‌ی اسرائيلی ها آرتص

٩ اکتبر ٢٠٠٧ : نيروهای دفاعی اسرائيل اخيرا دستور سلب مالکيت ١٠٠ دونام از زمينهای ٤ دهکده‌ی عربی (ابوديس، عرب الصحرا، نبی موسی و طالين الحمار) واقع بين شرق اورشليم و ماآله آدومين درساحل غربی را دريافت داشته‌اند… به منظور اجرای طرح قبلی توسعه‌ی يهودی داير برساختن ٣٥٠٠ آپارتمان و يک بانک صنعتی.

فلسطينيها و جامعه‌ی جهانی و ازجمله آمريکا… برپايه‌ی اين که اين راه سازی ساحل غربی را به دو بخش تقسيم می‌کند و اورشليم شرقی را از ساحل غربی جدامی سازد، مخالفت کرده بودند…

هالم رامون معاون نخست وزير و وزير مسئوول مرز بين اسرائيل و ساحل غربی به هاآرتص گفت که دررابطه با سلب مالکيت اين زمينها با او صحبتی نشده‌است.

(امپرياليسم آمريکا و صهيونيسم اسرائيل همانند استعمارگران ديروزی که خاورميانه را به دهها کشور تقسيم کردند، مشغول تقسيم بازهم بيشتر خاورميانه اند تا بتوانند سلطه‌ی خود را درمنطقه حفظ کنند. تصويب طرح تقسيم عراق به سه منطقه درکنگره‌ی آمريکا نمونه‌ی آشکاری است ازدخالت آمريکا درتعيين سرنوشت ملتها و درصورت موفقيت در پيش بردن اين نقشه، نوبت ايران و افغانستان نيز فراخواهدرسيد! خلقهای منطقه درجلوگيری از اين دخالت آشکار بايد متحدا عليه نيروهای اشغال گر امپرياليستی ـ صهيونيستی به پا خيزند! هيئت تحريريه)

                                       *     *    *

وزير زندانها : “٦٠ هزارفلسطينی

در٧ سال اخير ربوده‌شده‌اند”

يک‌شنبه ٣٠‌سپتامبر ٢٠٠٧ :

وزير زندانيان و زندانيان سابق فلسطين آماری را ديروزارائه داد که نشان می دهد ربوده شدن فلسطينيان توسط ارتش اسرائيل بعد از آغاز انتفاضه مسجدالاقصی در٧ سال پيش، افزايش قابل ملاحظه‌ای يافته است.

وی تاکيدکرد که ارتش اسرائيل حدود ٦٠٠٠٠ نفرفلسطينی را دستگير کرده است؛ حدود ١٠٥٠٠ نفر از آنها هنوز در زندانهای اسرائيل هستند به اضافه‌ی ٥٤٣ نفر که قبل از انتفاضه اخير دستگيرشده‌بودند….

طبق گزارشی که عابدالناصرفراونه رئيس بخش آمارو تحقيق درمورد زندانيان تهيه کرده، از شروع اشغال فلسطين درسال ١٩٦٧، دستگيريها مربوط به بخش يا سنين ويژه‌ای نبوده، بلکه شامل کودکان، پيران و زنان شده، و بعضا شامل دستگيری کل يک خانواده، مريضها و زخمی‌ها نيز گشته است.

برخی از شهروندان از بيمارستانها و حتا آمبولانسهای اورژانس ربوده شده‌اند. حتا وزيران و قانون‌گزاران دستگير شده‌اند.

گزارش روشن می کند که نيروهای اسرائيلی  به‌يک نوع سياست دستگيری قانع نشده و روشهای مختلفی را ازطريق نيروهای مخفی و محلی خود انجام داده اند: ازجمله حمله به روستاها، شهرها و اردوگاههای پناهنده‌گان، جُست‌و جوی خانه ها طی شبانه روز.

اکثرا اين تهاجمات با پشتيبانی زره‌پوشها، تانکها و هواپيما صورت گرفته و همراه با گلوله‌باران شديد بوده‌است.

به علاوه کشتی‌های جنگی اسرائيل نيز صدها صياد فلسطينی را درمنطقه‌ی غزه دستگير کرده اند.

اين گزارش می افزايد که يکی از روشهای خطرناک استفاده از افراد بی‌گناه غيرنظامی به مثابه سپری برای ربودن ساکنان است.

دراکثرحالات، خانه ها و مدرسه ها و ادارات برای نگهداری دستگيرشده‌گان مورد استفاده قرار می‌گيرند.

گزارش هم چنين می گويد که ارتش اسرائيل ٧٠٠ زن فلسطينی را درجريان انتفاضه دستگيرکرده‌اند که ١١٠ نفر آنها هنوز هم در زندانند. بيش از ٦٥٠٠ کودک دستگير شده‌اند که صدهانفر آنها هنوز درزندانهای اسرائيل به سرمی‌برند….

فراونه می‌گويد بعد از دستگيری سرباز اسرائيلی ـ جيلاد شالت ـ درغزه در ژوئن ٢٠٠٦، ارتش اسرائيل تا سپتامبر ٢٠٠٧، بيش از ٩٠٠٠ نفر از ساکنان منطقه‌ی غزه را ربود . يعنی به‌طورمتوسط 30 نفر در روز.

اينها علاوه بر دستگيريهائی هستند که برای چند روز و يا چند ساعت درخيابانها، مدارس و دانش‌گاهها و يا در نقاط بازرسی، صورت می‌گيرند.

وی می‌گويد طی انتفاضه ، ٨٦ زندانی در زندانهای اسرائيل فوت کرده‌اند، 3 نفر آنها زيرشکنجه جان باختند. ١٥ نفر ديگر دراثر عدم دريافت دارو درگذشتند. ٥٠ نفرنيز پس از دستگيری به قتل رسيده‌اند. درکل ١٩١ نفردر زندان مرده‌اند….

درگزارش فراونه آمده‌است که در انتفاضه اول (١٩٨٧ ـ ١٩٩٤)  ٢٠٠ هزار نفرتوسط ارتش اسرائيل دستگيرشدند، از قرار ٣٠ هزارنفر درسال…www.uruknet.info?p=35766

چنين است ثمره‌ی کار کشورهای “متمدن” و “دموکراتيک” آمريکا و اسرائيل در”خدمت به بشريت” ازجمله “خدمت به مردم آمريکا” که در زيرخواهدآمد!!

                                 *     *     *

آمارواقعی نتايج جنگ تجاوزکارانه درعراق

 

اداره‌ی مربوط به سربازان قديمی آمريکا طی اطلاعيه‌ای اعلام کرده است که : تعداد نظاميان کُشته شده در جنگ تجاوزکارانه درعراق ٧٣٨٤٦ نفر و زخمی‌ها و معلولين ١٦٢٠٩٠٦ نفر است که به مراتب بيشتر ازجنگ ويتنام است.

از اين تعداد ١٧٨٤٧ نفر درجريان عمليات و ٥٥٩٩٩ نفر درخارج از عمليات نظامی کُشته‌شده‌اند. تعداد سربازان مبتلا به امراض ناشناخته ١٤٨٧٤ نفر، معلولين جنگی ٤٠٧٩١١ نفر و غيرجنگی ١٢١٢٩٩٥ نفرند.

ادعای ٣٧٧٧ نفرکُشته شده در ٩ ژوئيه ٢٠٠٧ به خاطر حذف رقم ٧٣ هزارنفراست که بيشتر از جنگ ويتنام با ٥٥٠٠٠ نفر کُشته، می باشد!

١٨٢٠ تُن اورانيوم تضعيف شده درعراق به‌کاررفته است. دربمب هيروشيما ٦٤ کيلوگرم اورانيوم مصرف شده‌بود که درعراق ١٤ هزاربرابرآن مصرف شده‌است….

برای اطلاع بيشتر رجوع شود به :

www1.va.gov/rac-gwvi/docs/GWVIS-May2007.pdf