تردید درمبارزه حق طلبانه به صلاح نیست!

کارگران و زحمت کشان ایران
شما طی نزدیک به ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، روزانه شاهد آن هستید که بزرگترین ثروتهای ملی متعلق به مرم ایران را دزدان با بی شرمی تمام بالامی کشند و به مثابه دزدان سرگردنه از جمله در راس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نشسته و دستور توقیف کارگران، معلمان، دانش جویان، روزنامه نگاران و غیره را مرتبا صادر می کنند. اینان، درنهایت قساوت ضدبشری، علاوه بر این که بازداشت شده ها را که جرمی نکرده اند شدیدا در زندانها شکنجه داده و سپس به سالهای طولانی حبس محکوم نموده و برای جلوگیری از اعتراضات، بر افزایش محکومیت زندانیان سیاسی بدون کوچکترین حیائی جنایتکارانه دست می زنند. هم اکنون نمونه ی زجر دادن کارگر مبارز رضا شهابی را به حدی رسانده اند که سلامتی وی به خطر افتاده و به این زجر کشی ادامه می دهند که شمر معروف در شیعه گری، به اندازه ی این همه جنایات دست نزد و به حساب ارزش مذهبی شما، شمردرمقایسه باخودتان فرشته می باشد!؟.
درچنین وضعی راه مبارزه با این وحشیان قرن ۲۱ ، جز مقاومت و مبارزه باقی نمانده و هرقدر با انتظار داشتن از این که ازاین جنایتکاران ذره ای احترام به حق و حقوق مردم گذاشته نخواهدشد، ۴۰ سال جنایت آنان نشان داده که برای باقی ماندن برمسند ریاست و اعمال زور برمردم از هیچ فساد و جنایتی ابا نمی کنند.
بنابراین کلیه ی مبارزان کارگر، معلم، پرستار، دانشجو، بازنشسته، هنرمند و غیره باید دست به اعتراض و اعتصاب متحد و یک پارچه یک روزه، در سراسر ایران با آمادگی بزنند و اعلام دارند اگر این زندانیان سیاسی را آزاد نکنید، این مبارزه سراسری اعتصابی مجددا با دو روز و یا بیشتر ادامه خواهد یافت. و در خواستهای به حق پامال شده دیگر نیز این اعتصابات سراسری به اجرا درخواهند آمد.
تنها ازاین طریق است که اوج نفرت خودتان را علیه استثمار و ستم به کارگران وزحمتکشان نشان داده و چنان ضربه ای به این دزدان غارتگر وارد خواهید کرد، تا دست از فاشیست بازی نسبت به شما بردارند و یا کاملا قطع شوند.
با آرزوی برداشتن گامهای مصمم و متحد و یکپارچه در سراسر ایران درکسب حق خواهی خودتان و مشخصا آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و پایان دادن به رذالت معوقه نمودن پرداخت مزدهای شما سازندگان کشورایران.

حزب رنجبران ایران – ۳ دسامبر ۲۰۱۷ ( ۱۲ آذر ۱۳۹۶)