درخشنده تر باد ۱۶ آذر، روز دانشجو

میلیونها دانشجوئی که در زیر اختناق نظام سرمایه داری – اسلامی قرار دارند، شاهد آنند صدای اعتراض نه تنها در دانشگاهها، بلکه در سراسر ایران، توسط سازنده گان و آفریننده گان اصلی نعمات مادی و معنوی جامعه به زورگوئی افسارگسیخته حاکمان بلندتر شده است.این نیروی قابل ملاحظه روشنفکری باید تا حداکثر ممکن درخدمت به تغییر بنیادی این نظام حاکم نقش موثری ایفا کند.

در شرایط خصوصی سازی دانشگاهها، تبدیل دانشگاهها به بازار پول سازی هیئت امناء، ایجاد سکوت قبرستانی، تبدیل فارغ التحصیلان به بی کار یا کار ورز در ابعاد میلیونی، تبعیض جنسیتی و کلا پادگانی کردن دانشگاهها و غیره دانشجویان را برای مبارزه با این وضعیت رقت انگیز دانشگاهها به متشکل شدن و ایجاد تشکل سراسری دانشجویان بسیج کنند. درعین حال، دانشجویان برای تداوم مبارزه خود در ایجاد دانش گاههای آزاد، علمی ، مترقی وشکوفا  و نه مذهبی خدمتگزاراستثمارگران ستمگر، با همسنگر و همسو شدن با خواستهای اکثریت ۸۰ درصدی مردم، حرکت متحد و نیرومند خود را سر و سامان دهند.

در وفاداری به شعار “دست زورمندان ازدانشگاه کوتاه باد” که شما فریاد زدید، بدون سازماندهی سراسری، بدون پیوند و دفاع از خواست توده های مردم، بدون دفاع از حرکتهای کارگری درایران، بدون دفاع از مبارزات به حق معلمان، بدون دفاع ازحقوق پرستاران و بازنشسته گان  و بدون اتخاذ تاکتیکهای دقیق مبارزاتی با اراذل و اوباش حاکمان در دانشگاهها، امکان تداوم و گسترش مبارزات رهائی بخش خودتان نیز نخواهید یافت.

مبارزه در براندازی نظام سرمایه داری تنها راه رهائی مردم ایران است و دراین راستا برای خیزش جدید جنبش دانشجوئی در ایران موفقیت سازمانیابی شما را آرزومندیم.

حزب رنجبران ایران – ۱۸ آذر ۱۳۹۶