هماهنگی بین المللی احزاب و سازمان های انقلابیهماهنگ کننده اصلی و هماهنگ کننده های اروپایی

هماهنگی بین المللی احزاب و سازمان های انقلابیهماهنگ کننده اصلی و هماهنگ کننده های اروپایی

به تمام سازمانهای متشکل در ایکور  ژانویه ۲۰۱۸

 بخش نامه همبستگی با رفقای اسپانیایی (PML (RC رفقای عزیز،با توجه به قطعنامه سوم کنفرانس جهانی ICOR (نکات P و Q) ما می خواهیم شما را در مورد حمایت جهانی از همتایان اسپانیایی PML (RC) در تاریخ ۲۷ ژانویه مطلع کنیم واز شما درخواست کنیم که سریعاٌ با توجه به توانائی های خود، فعالیت هایی را سازمان دهید. لطفا همچنین برای اظهارات  کوتاه و پیام های مربوط به فعالیت های برنامه ریزی شده ۱۹ ژانویه برای رفقا تهیه کنید. بدین ترتیب رفقا می توانند آنها را در فعالیت های خود منظور کنند.رفقای(PML (RC و ما به عنوان هماهنگ کننده اصلی و هماهنگ کننده های اروپایی از همه سازمان های ICOR خواستار سازمان دادن همبستگی خود با ۲۷ ژانویه ۲۰۱۸ از طریق اعلان عمومی، تظاهرات در مقابل سفارتخانه های اسپانیا و غیره هستیم. این روزی است که دو سال پیش ۱۱ آپارتمان در مادرید، والنسیا و بیلبائو مورد تفتیش قرار گرفتند، ۹ تن از رفقا دستگیر شدند و(PML (RC غیرقانونی اعلام شد. پشتیبانی فعال آنها از مبارزه رهایی بخش خلق کرد علیه (Daesh (IS داعش فاشیست، توسط دولت اسپانیا ، جرم و جنایت محسوب شده است و مضافاٌ مبارزه رهایی بخش خلق کرد را متهم به “تروریسم” کرده است. در حالیکه، دولت اسپانیا هیچ مشکلی در همکاری با رژیم فاشیستی اردوغان ندارد که بخشی از آن حمایت از داعش فاشیست علیه مردم کرد است.رفقای اسپانیایی گزارش می دهند که فاشیستی شدن دستگاه دولتی نه تنها در ارتباط با سرکوب مردم در کاتالونیا پیش میرود، بلکه بازداشت های پیشگیرانه علیه افراد مترقی نیز امری معمولی شده است.اولین رفقای دستگیر شده پس از اعتراضات به زودی آزاد شدند، اما دبیر کل(PML (RC، پس از ۴۹ روز آزاد شد، ،. ممنوعیت یک ساله علیه(PML (RC جهت فعالیت حزبی در این اثنا منقضی شده است. اما رفقای(RML (RC همچنان متهم به داشتن “مواد منفجره” و دروغ کینه توزانه مبنی بر اینکه(PML (RC “سازمان جنایی بین المللی” است، می باشند. تاریخ دادرسی هنوز مشخص نشده است.ICOR اجازه نمی دهد که مبارزه رهایی بخش مردم کرد و پشتیبانی آن توسط سازمان های انقلابی مجرم شناخته شوند. اجازه دهید از این کارزار استفاده کنیم تا خواسته های آنها را به طور گسترده ای شناسانده و اعتراضات را تقویت کنیم.• اتهامات و جرائم همه رفقا را لغو کنید! به پرونده سازی ها خاتمه دهید!• آزادی برای(PML (RC و بر علیه کلیه تلاش های غیر قانونی کردن آن!• زنده باد مبارزه رهایی بخش خلق کرد!