بخشی از سخنرانی ک ابراهیم از حزب رنجبران ایران پیرامون جنبش جدید در دی ماە و وظائف ما