تشدید آشفته گی درحفظ نظام جهانی سرمایه داری

رقابتهای امپریالیستی درجهان به سطح خطرناکی رسیده است:

۱)- ۴۸ مین اجلاس مجمع جهانی اقتصادی در داووس سوئیس( از ۲۳ تا ۲۶ ؤانویه ۲۰۱۸) با شرکت سیاستمداران ارشد از ۷۰ کشورهای امپریالیستی و دیگر کشورها، مدیران شرکتهای بزرگ فراملی و بانکهای بزرگ جهانی، حضور فوق میلیاردرها درمقابل هم قرارگرفتند:

– ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تهدید چین به دلیل “دزدی مالکیت معنوی و غیرملموس علمی و فنی آمریکا” باید جریمهای سنگینی بپردازد؛ با حاکم شدن سیاستهای درون گرا و مخالفت با روند جهانی شدن سرمایه و تجارت آزاد؛ آمریکا در ارجحیت درجه اول و با اضافه کردن اینکه نه به تنهائی و درعین حال تاکید روی هژمونی آمریکا درسطح جهان؛ کم کردن مالیات شرکتهای سرمایه گذاری در داخل و درعین حال علیرغم دروغهائی که درمورد بهبود رشداقتصادی آمریکا بیان داشت، دُم خروس دعوت وی از سرمایه داران جهان به سرمایه گذاری درآمریکا نشان درمانده گی نظام سرمایه داری امپریالیستی آمریکا است؛ وضع عوارض گمرکی جدید برای کالاهای خارجی به ویژه با چین؛ با بیان این نظرات، خطر بروز بحرانهای غیرمتعارفی که کل بشریت را درمعرض خطر قرار خواهد داد در این مجمع جهانی نگرانی به وجود آورد.

– مودی رئیس جمهور هندوستان با بیان این که نیروهای محافظت گرا علیه جهانی سازی اند و در تایید روند جهانی کنونی،  روی عقب گرد ازجهانی شدن، بدتر شدن محیط زیست و تداوم تروریسم، سه مسئله مهم درگیری در تهدید تمدن کنونی می باشد و ایجاد استاندارد آینده را تبدیل به ضرورتی دانست.

– آنجلا مرکل و امانوئل ماکرون ار آلمان و فرانسه درتضاد با ترامپ ضمن هشدار علیه پوپولیسم و جبران کسب موقعیت جدید، که به قول آنها ناسیونالیسم اقتصادی آمریکا با انترناسیونالیسم سرمایه داری اروپا مخالفت باهم دارند و با اعتقاد به این که رهبری آمریکا قصد برگشت به قبل از جنگ جهانی دوم را دارند و رقابت برسر عدم قبول هژمونی امپریالیسم آمریکا می باشد، قبل از ورود ترامپ اجلاس مجمع اقتصادی در داووس را ترک کردند و از رویاروئی با ترامپ اجتناب ورزیدند.

– جستین ترودو نخست وزیر کانادا روی تشدید شکاف بین ثروت و فقر، عدم پرداخت مالیات شرکتهای بزرگ، توجه به نابرابری جنسیتی جهت رسیدن برابری مردان و زنان، رسیده گی به خواست کارگران به مثابه مسئله ای با ارجحیت بخشی ازواقعیتهای عینی موجود جهان را بیان داشت.

– سوروس میلیاردر معروف انقلاب مخملی ساز و تشکلهای غیر دولتی اعلام کرد که ترامپ می خواهد در آمریکا دولتی مافیائی درست کند و نمی تواند چون که نهادهائی مخالف آنند.

– آکسل روبر رئیس بانک بزرگ اتحاد بانکهای سوئیس و از گروه AG  سوئیس هشدار داد: ما فشار تورم را شاهدیم، با دیدن این که با تحت فشار قراردادن نیروی کار و مزدها درآمدها پائین آمده و تورم دوباره ظاهر می شود، می تواند غافلگیر کننده امسال باشد.

– نماینده نروژ تمرکز در ازبین بردن فساد و جریان غیرقانونی پول، توجه به آموزش را بیان داشت.

– هشدار سال پبش شی جن پینگ رئیس جمهور چین در مورد دامن زدن به “جنگ تجاری”، با شکست روبه رو شدن است، با دیکته کردن سیاست نئولیبرالی، تاکید وزیر تجارت چین در نارضایتی عمیق درحال پیشروی و دفاع از منافع قانونی چین نمونه دیگری از تشدید تضادهای امپریالیستی می باشد.

– آکسفام اعلام کرد در سال ۲۰۱۷ هر ۲ روز یک میلیاردر به تعداد آنان اضافه شد و ۸۲% ثروت جهان در دست ۱% جمعیت دنیا متمرکزشده و درهمین ارتباط اتحادیه سندیکاهای کارگری اروپا اعلام نمود: در ۴ روز اقامت در داووس به اندازه ۱۸ ماه حقوق یک فردشاغل آلمان با حقوقی متوسط هزینه داشته و روند ناعدالتی درجهان را اجلاسهای داووس نتوانست تغییری ایجاد کند.  

کشتی زنگ زده امپریالیسم هار آمریکا و گرفتارآمده درامواج خروشان جنبش جهانی میلیاردها انسان کار و زحمت علیه زورگوئیها، به تلاطم افتاده است. طی ۷۵ سال از جنگ جهانی دوم تا به امروز این امپریالیسم سرکرده گی خود را به دیگرامپریالیستها و کشورهای فقیر و عقب مانده تحمیل کرده و به مثابه یک ابرقدرت نظامی تلاش کرده تا جهان را زیرسلطه ی خود نگه دارد. اما دراین قرن جدید چنان ضرباتی را درتجاوز نظامی به دیگر کشورهای عقب مانده دیده که به نفس نفس افتاده، اما همان طور که حاضر نیست این واقعیت را در عروج امپریالیستهای جدید بپذیرد، ترامپ در اجلاس داووس امسال رویای حفظ رهبری اش برجهانیان را بر زبان راند.

سوته دلان تاریخی که پیر کفتار استعمارگرانگلیس زمانی قبل از ظهور سرکرده گی امپریالیسم آمریکا نزدیک به ۲۰۰ سال مدعی بود که آفتاب در کشورهای زیر سلطه و مستعمره انگلیس غروب نمی کند، باد به غبغب می انداخت. اما پایان سرکرده گی اش با پایان جنگ جهانی امپریالیستی دوم به صورت تلخ کامی نمایان شد و درقرن کنونی بعداز آن که نتوانست در اتحادیه اروپای هژمونی طلب مقام رفیعی بیابد، با بیرون رفتن از اتحادیه اروپا(برکسیت) به دنبال امپریالیسم ورشکسته آمریکا افتاد تا با سوته دلان جدید آمریکا درنهایت کوته نظری باهم به احراز مجدد موقعیت گذشته دست یابند. درحالی که بیش از ۹۰۰ سال پیش روند دیالکتیکی پذیرش تغییر اوضاع را حکیم عمرخیام ریاضی دان و ستاره شناس با بیان این رباعی نشان داد که اگر این مدافعان نظام فرتوت سرمایه داری درحال فروپاشی آن را درک کرده بودند و آخرین جنایات را نسبت به توده های محروم جهان روا نمی داشتند، به کنار می نشستند: “آن قصر که بهرام در آن جام گرفت – روبه بچه کرد و شیر آرام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه عمر – دیدی که چگونه گور بهرام گرفت.”

اما با نیاموختن ازاین واقعیات جهان، چنان اوضاع متشنجی به ویژه امپریالیسم آمریکا به وجود آورده که در ۴۸ مین اجلاس سرکرده گان اقتصادجهان این دید حاکم شد که درصورت بروز بحران غیر متعارف کل آینده بشریت در معرض خطر قرار خواهد گرفت. افزایش سریع تجارت تسلیحاتی جنگی، تهدید فوری بروز جنگ بیش از هر زمان تا حد جنگ اتمی بین کشورهای امپریالیستی با کشورهای دیگر قرار گرفته است.

ایستاده گی و مقاومت و مبارزه طبقه کارگر جهانی تنها نیروی بزرگ پرتوان و انقلابی است که می تواند این رویای منحط فوق ارتجاعی نیروهای امپریالیستی آلوده به انواع راه انداختن جنگهای نیابتی، تحمیل تحریمها، اخاذی از طریق دلار بدون پشتوانه، حمایت از تروریستها و اپورتونیستها را برای همیشه از صحنه ی استثمار، ستم، قلدری، نابرابری و تمایزات ضدبشری به گورستان تاریخی بسپارد.

۱۰ بهمن ۱۳۹۶ – ۳۰ ژانویه ۲۰۱۸