خجسته باد فرارسیدن سال نو تلاشهایتان

کارگران و زحمت کشان

زنان، جوانان و ملل ستمدیده ایران

نیروهای سیاسی مبارز و انقلابی  

نوروز اول فصل بهار باعزم به پایان رساندن زمستان و شکوفائی طبیعت در رویش سبزه زارها و گلهای برخاسته آزاد و ترنم اندک اندک باران، نشاط و هماهنگی انسانهای جامعه را فرا می خواند.

اما درسالی که گذشت، حاکمان سرتا پا آلوده به پلشتی و فساد این دزدان زر و زور، غرق در سرکوب وحشیانه و دشمنی با کارگران و زحمت کشان، زنان و جوانان، بازنشسته گان و هنرمندان را لحظه ای درنگ نکرد، که با مبارزات از جان گذشته ی این انسانهای آزادی خواه رسواتر شد.

استثمار و ستمگری درایران نه در ۴۰ سال اخیر نظام بربرمنش جمهوری اسلامی، بلکه در هزاران سال گذشته، با قساوت تمام جلو انسانهای مولد نعمات و معنوی را در رسیدن به بهار آزادی و برابری گرفتند و جدال در برقراری رهائی توسط آزادی خواهان و توده های مردم پیوسته ادامه یافته است.

اکنون زندانها، شکنجه گاهها، پُرشده از کارگران و زحمت کشان و اعدامهای ننگین  نشان می دهند در مقابله با این عمل کردهای پلید نظام ددمنش راهی جز پیوستن انگشتان به هم و تبدیل به مشت، دوش به دوش هم حرکت کردن چون موج در اعتراضات، به زیر کشیدن حاکمان در سراسر کشور، در حرکت هماهنگ این مبارزات توسط رهبری آگاهانه ی تشکل سیاسی کارگری باقی نمانده است. این زنجیرهای بسته شده به مغزها و پاهای جدائی از یک دیگرخواهان سوسیالیسم را باید ازهم گسست تا دریافت این نظام پوسیده تر از آن است که قادر به ادامه ی این گرگتازیها گردد.

فرا رسیدن عید نوروز را باوجود سفره های خالی از شیرینی و میوه و غذا، لباسهای نو و هدیه ها ی اندک به کودکان، مسرت جشن را از ما سلب کرده اند. پایان دادن به این حقارتهای تحمیل شده به پا خیزیم، به قدرت و توانائی خود اعتماد کنیم و سرنوشت آزادی و رهائی خود را رقم زنیم.

حزب رنجبران ایران صمیمانه فرا رسیدن سال نو را به شما کارگران و زحمت کشان مبارز در بند تبریک گفته و ا ز کلیه ی دستاوردهای مبارزاتیتان پشتیبانی می کنیم.

حزب رنجبران ایران – ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ (۲۰ مارس ۲۰۱۸)