زنده باد جنبش انقلابی فلسطین

طی دو هفته گذشته مردم فلسطین به مناسبت روز نکبت ( زمین ) تظاهرات و تحصنی را برابر دیوارهای ساخته شده توسط اسرائیل در نواحی غزه برگزار کردند. دولت و ارتش جنایتکار اسرائیل با استفاده از همه نیروهای نظامی و پلیس و با استفاده از تک تیراندازهایش ،مردم بی دفاع را در این تظاهرات مورد حمله قرار داد و در یک روز بنا به گزارشات ۱۷ فلسطینی کشته و حدود ۱۰۰۰ نفر زخمی شدند. در فردای آن روز ۴ فلسطینی دیگر کشته و ۷۰۰ نفر زخمی شدند. نتانیاهو نخست وزیر صهونیست بدون شرم سربازانش را به خاطر این کشتار مورد تشویق قرار داد.البته این اولین جنایت رژیم اسرائیل علبه مردم فلسطین نیست در طی ۷۰ سال گذشته که دولت اسرائئل تاسیس شده است بدون وقفه کشتار و سرکوب و غصب زمین های فلسطینیان و آواره کردن و دربدری آنها را ادامه داده است.دولت اسرائیل در تمامی این دوران مورد حمایت دولت های امپریالیستی غرب بوده است و کمک های بلاعوض در درجه اول آمریکا که با  حمایت های نظامی ، دولت اسرائیل را همچون سگ زنجیری به عامل اجرائی سیاست هایشان در منطقه بویژه خاورمیانه تبدیل کرده اند.آنها با ایجاد نفرت بین فلسطینیان و مردم  اسرائیل بر سر زمین و با شکل گیری نیروهای مرتجع مذهبی بین مسلمانان و یهودیان . سعی کرده اند آنرا به نفرت ملی  و دولتی و مذهبی تبدیل کرده  و با تاریخ سازی غیر واقعی تمایزهای جوامع را به شکل تعصبات را به آن بیافزایند.در این بین فلسطین به موضوعی برای سرکوب و تحقیر کشورهای عربی ، استفاده در رقابت های امپریالیستی بر سر نفوذ در بازارهای این منطقه و تحکیم و گسترش خشونت و اشغالگری در منطقه تبدیل شده است.

تقسیم فلسطین به دو منطقه زیر کنترل حماس و الفتح یکی از توطئه هایی است که برای درهم شکستن جنبش فلسطین ازجانب دشمنانش درست شده است. تقسیم به دو منطقه و ضعیف کردن سازمان های رادیکال و سوسیالیست فلسطینی برای منفرد کردن این جنبش و نیز اتکا هر دو بخش به کمک های خارجی باعث شده که جنبش فلسطین شکل منطقه ای بخود گرفته. متاسفانه سازمان الفتح که در گذشته به عنوان سازمان اصلی و دموکراتیک با احزاب درونی چپ و رادیکال شناخته می شد امروزه با سیاست های تسلیم طلبانه و فسادهای گسترده و نگاه به قدرت های خارجی برای حل مسئله فلسطین ، حتی نقش های گذشته دموکراتیک خود را از دست داده . از طرف دیگر حماس که با کمک نیروهای اسرائیل و با بدست گرفتن پرچم مذهبی سعی به تکه کردن جنبش فلسطین کرد با نقشی کاملا ارتجاعی موضوع فلسطین و حقانیت آنرا در گرو اسلام گرائی در برابر صهیونیسم گذاشت تا بتواند از تعصبات کور مذهبی همچون دولت صهیونیسم اسرائیل بهره برداری کند.و در این میان رژیم جمهوری اسلامی با حمایت از حماس آتش بیار معرکه در تشدید اختلافات در درون جنبش فلسطین شد و نقشی مخرب و ارتجاعی در این جنبش ایفا کرده است.

برای حل مسئله فلسطین طرح های مختلفی ارائه شده است که آخرین آنها طرح دو کشور و یا دو ملت است ، که با طرح یک کشور و دو ملت برابر، در دهه گذشته عوض شده است. ظاهرا سازمان ملل و تقریبا تمامی قدرت های بین المللی خود را موافق این طرح نشان می دهند مگر خود دولت اسرائیل ولی این دولت به عنوان یک قلدر منطقه ای تمامی قرار های بین المللی را زیر پا گذاشته و جوابگوی کسی هم نیست. دولتی کوچک که همچون قداره بندان بزرگ بین المللی عمل می کند. پشت پرده این قداره کشی و کشت و کشتار مردم فلسطین روشن است که تنها دولت اسرائیل و تفکر صهیونیستی متعصب نخوابیده است. این جنایت های دولت اسرائیل از پشتگاه قوی بخشی از قدرت های بزرگ جهان و عمدتا آمریکا ، فرانسه و انگلستان برخوردار است.

دولت اسرائیل با دیوار کشی و بوجود آوردن گذرگاه های کنترل حتی اجازه نمی دهد که طبقه کارگر فلسطین برای کار به فلسطین اشغالی رفت و آمد کند زیرا که از ارتباط طبقه کارگر فلسطین با جامعه اسرائیل و بویژه کارگران و روشنفکران اسرائیلی کاملا واهمه دارد. تاریخ ۷۰ و چند ساله جنبش فلسطین نشان داده است که روشنفکران و بویژه روشنفکران کمونیست و چپ اسرائیل همواره از جنبش مترقی فلسطین و خواست های تاریخا مترقی آن دفاع کرده اند.

در طی ۳۰ سال گذشته با هجوم بی وقفه سرمایه داری به جنبش های مترقی ، احزاب و سازمان های کمونیستی و عدالت خواه و ضعیف شدن این جنبش ها در سمت گیری های درست خود ،جنبش فلسطین هم از این روند جدا نبوده و سازمان های سوسیالیست و چپ فلسطین دچار ضعف و ناتوانی های مشخصی شده اند. اما اینها باعث نشده است که مردم فلسطین یک دم از پای بنشینند و مبارزه علیه اشغالگران اسرائیلی و همپیمانانشان ادامه داشته و خواهد داشت.

جنبش فلسطین تا به حال سازمان های زیادی را در مبارزه بوجود آورده است که بسیاری از آنان نقش مترقی ایفا کردند .مطمئنا جنبش فلسطین حزب کمونیست  یک پارچه ای را بوجود خواهد آورد. که علاوه بر متحد کردن کارگران و زحمتکشان و طرد سازمان های مرتجع و خودفروخته فلسطین ،متحد شدن با کارگران و زحمتکشان منطقه ، برافراشتن پرچم تکیه به نیروی خود ، رهایی نه تنها فلسطین بلکه اسرائیلیان را رقم خواهد زد.

کشتار مردم بی دفاع ، ساختن شهرک های یهودی نشین و اشغالگری فلسطین محکوم است

زنده جنبش انقلابی فلسطین

زنده باد اتحاد کارگران و زحمتکشان فلسطین و اسرائیل

ع.غ