درخشان تر باد اول ماه مه، روزجهانی طبقه کارگر

فرا رسیدن ۱۱ اردیبهشت – اول ماه مه – روزجهانی طبقه کارگر را به این طبقه پیشرو و مبارز جهان تبریک گفته وتبدیل دست کشیدن از کار دراین روز در سراسرجهان و برگزاری جشنها و اعتراضات کارگری را با موفقیت هرچه فراگیرترتان، خواستاریم.

امسال درشرایطی که امپریالیسم حاکم برجهان به منظور رهائی از بحران ده سال اخیر و تامین حاکمیت بلامنازع خود درتقسیم مجدد جهان و آوردن آنها به زیر سلطه ی خود، در طبل جنگ افروزی بیشتر از قبل می کوبد، و درتدارک فاجعه ی جنگ سوم جهانی و کشاندن جوامع به بربریت بیشتر توطئه های جدیدی را سازمان می دهد.

اعلام پُرقدرت جهانی طبقه کارگر در ازکارانداختن کلیه ی مراکز تولیدی و خدماتی، درجهت مقابله با جنگ افروزی امپریالیستی و حکومتهای متحد آنها، و بدین منظور در اعلام نفرت از رژیمهای استثمارگر و ستمگر، درتامین وحدت جهانی خود و همراه شدن با زحمت کشان دیگر، اهمیت فوق العاده ای یافته است.

در سالی که گذشت، نظام جهانی سرمایه داری دررساندن مزد کارگران به حداقلهای هرچه پائین تر از خط فقرلحظه ای درنگ نکرد. با دامن زدن به واردات و ازکارانداختن تولیدات داخلی، بی کار سازی و دامن زدن به ایجاد ارتش عظیم بی کاران درابعاد صدها میلیونی جهان و تبدیل آنان به برده گان امروزی را، ادامه داد. تشدید فقر، بی خانمانی توده های مردم ناشی از جنگهای نیابتی ناعادلانه و فاشیستی تحت رهبری کشورهای امپریالیستی، باعث تشدید پناهنده شدن دهها هزارنفر ونابودی آنان در راه رسیدن به کشورهای “امن تر” گشته است. دراین ماجراهای امپریالیستی، تشدید فشار علیه زنان چه در سطح اقتصادی و چه در عرصه ی انسانی و انواع تبعیضات مردسالارانه نشان چنان تجاوز آشکاری در سراسر کشورها بود که وحدت مبارزاتی کارگران و زحمت کشان را درسطحی جهانی بیش از پیش به عینیتی بدون برو برگرد تبدیل کرده است.

تمامی این واقعیات در ایران نیز با حدت و شدت بیشتری نشان داد که این نظام سرمایه داری ضد کارگری و مخفی شده در پشت دین اسلام، بزرگ ترین سرکوب گر فاشیست و استثمارگر ضمن غارت و چپاول ثمرات تولیدی و خدماتی در برابراعتراضات عظیم کارگران و زحمت کشان ایستاده و در حفظ موقعیت برتر و حاکم خود از هیچ جنایتی دست بردار نیست.

به این اعتبار، ضرورت متشکل سراسری شدن کارگران در سطوح مختلف مطالباتی و سیاسی و ایجاد فدراسیون کارگری و حزب پیشرو کمونیست انقلابی طبقه کارگر جهت هدایت هماهنگ مبارزات کارگری و زحمت کشان، و با دورانداختن فرقه گرائی و اپورتونیسم، رویزیونیسم، انحلال طلبی و اکونومیسم، تا جواب شایسته ای است که از این طریق بساط نظام فاسد دزد، ستمگر، کذاب حیله گر و وقیح ضدبشر را برای همیشه به زباله دانی تاریخ بیاندازند که به صورت حاد و مبرمی درپیش است. تنها از این طریق است که خشم به حق کارگران و زحمت کشان در برچیدن نظام سرمایه داری حاکم درایران و برقراری حاکمیت کارگران و استقرار سوسیالیسم به ثمر خواهدنشست.

با چنین هم بسته گی و مبارزات مشترک آگاه، مصمم، متحد و یک پارچه است که جواب شایسته ای را طبقه کارگر درایران برای طرد نظام استثمارگر و ستمگرخواهد داد. “به دو دست پینه دارتو که بجز دو بازوی کارتو نبود معاون و یارتو نه خدا نه شیخ و نه پادشاه! هله خیز ساز نبرد کن  به نجات خودانقلاب کن  تواساس ظلم خراب کن  و بساط عدل بپا نما!”(لاهوتی)

لذا تعطیل کردن میدانهای تولیدی و خدماتی هرچه سراسری تر، به خاطر بیان کلیه خواستهای فوری کارگری : ادامه مبارزه درپایان دادن به حقوقهای معوقه، پیشبرد شعار حداقل مزد ماهانه ۵ میلیونی، مبارزه با بیکار سازی، پا فشاری روی تشکل یابی مطالباتی و سیاسی کارگران و زحمت کشان، پایان دادن به قوانین ارتجاعی مردسالار و دخالت مذهب درامور آموزش و پرورش، مبارزه در آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، تامین بیمه بهداشت و آموزش رایگان کودکان، و پیاده نکردن کالاهای قاچاق در اسکله های متعدد توسط کارگران،  از جمله حادترین خواستها و  فوری ترین اقدامات به حقی است که درتظاهرات اول ماه در سراسر میدانهای تولیدی و خدماتی، مصرانه باید فریاد زنید.

 

زنده و پرتوان باد اتحاد کارگران و زحمت کشان دربرگزاری اول ماه مه در سراسر ایران!

سرنگون باد رژیم ضد کارگر جمهوری اسلامی سرمایه

زنده باد سوسیالیسم ،

پیش بسوی ایجاد حزب کمونیست انقلابی و واحد طبقه کارگر

حزب رنجبران ایران – اول اردیبهشت ۱۳۹۷ ( ۲۱ آوریل ۲۰۱۸)