مبارزه علیه بستن کانال تلگرام

طبق آمار اکثریت مردم ایران از رسانه ی تلگرام برای ارتباط جمعی، تبادل اطلاعات استفاده می کنند. هیچ مقامی و هیچ قانونی نمی تواند این حق مسلم مردم را از آنها بگیرد. باید به این دیکتاتوری سیاه مرتجعان حاکم پایان داد.

دستگاه های امنیتی پس از خیزش صد شهر ایران، در همسوئی و هم آهنگی وشعارهای ضد نظام در جریان اوج گیری جنبش های خیابانی و عقب نشینی منظم و بازهم هماهنگ ناشی از سرکوب وحشیانه ی معترضان، آنها تازه متوجه نقش سازمانده و قدرت ارتباطات گسترده ی مردمی شدند و برای جلوگیری از رشد این مبارزات کشتن مبارزان را سازمان دادند. این جنایتکاران او باش ضد مردمی همان هایی هستند که از پنجه های آنها خون مبارزان کمونیستی و آزادی خواه دهه ی شصت می چکد. امروز هم در روزهای خیزش تاریخی دیماه نود و شش، هزاران را دستگیر کردند، عملن تظاهرات اکثر شهر ها را به خاک و خون کشاندند و طبق آمار رسمی خود بیست مبارز قیام کننده را درخیابانها کشتند. اما دستگاه های امنیتی و حاکمیت پی بردند که این تازه گوشه کوچکی از خیزش عظیم مردمی، آتشی است زیر خاکستر که گُر خواهد گرفت و دودمان دارودسته ی تروریست اسلامی و نظام سرمایه داری را که جز فقر و بردگی ببار نیاورده، خاکستر خواهد کرد. ترس چنان حاکمیت را فراگرفت، که آیت الله های عظمای قم را به اخطار واداشت که کاری نکنید مردم همه ما را به دریا بریزند! دارودسته خمینی که انقلاب عظیم توده های مردم علیه دیکتاتوری سلطنتی با کمک امپریالیسم آمریکا و رئیس جمهور کارتر منحرف کردند و دیکتاتوری بس شدید تر از قبل را مستقر ساختند. در این چهار دهه در همه زمینه ها و به دست همه گونه گرایشهای درون خودی به مرحله ی فرو ماندگی و گندیدگی رسیده است. امروز نه تنها تضاد های درونی حاکمیت شدیدتر شده، بلکه حتی دیگر هیچ جناحی توانائی ادامه حکومت را به شیوه سابق ندارد. هرچه پیش می رویم نیروهای امنیتی بال پر می گیرند و حتی رئیس جمهور هم عجز خود را در ناتوانی اداره کشور آشکار می کند و به دروغ وبا تزویر می گوید نمی دانم کی کانال تلگرام را بسته است و کی مسئول است و اقرار می کند که جو امنیتی دست بالا را دارد.

جرات به مبارزه را، جراتی که مردمان سلحشور دیماه، بهترین فرزندان پیشتاز انقلاب در حال شدن در عمل از خود نشان دادند باید پرچمی سرخ در مبارزه جاری برای پس گرفتن حق مسلم مردمی به دست گرفت.

هر انقلابی طبق شرائط مشخص زمانی و مکانی خودش شیوه ها و شعارهای خودش را داشته است. کمونیست ها و مبارزان آگاه وظیفه دارند با حرکت از خواست مبرم توده ها و تمایل آنها به عمل اعتراضی و شیوه های عملی تشکیلاتی را برای پیشروی به جلو باز کنند. امروز حق استفاده ازوسیله ارتباطی تلگرام یک مسئله عمومی مردم است و وظیفه کلیه احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست است در پیشاپیش صفوف مردم برای بازپس گرفتن این حق دمکراتیک و مسلمشان مبارزه کنند. این در عین حال مبارزه ایست علیه دستگاه های امنیتی که راس نظام آنرا برای سرکوب مبارزان در این سال ها بکار برده است

دیلم – ۱۵/۲/۱۳۹۷