کارگران وزحمتکشان ایران نه به طرح رژیم چنج آمریکائی

 

طرحی است روی میز رئیس جمهور ترامپ آمریکا که ” رژیم چنج ” را از طریق مناطق مرزی ایران وبا کشاندن ملیت ها ستمدیده در مناطق پیرامونی می خواهد پیاده کنند.

حزب رنجبران ایران با حرکت از اصول اساسی جهانبینی اش در سمت توده های ستمدیده خلق ها ایران ایستاده، به رهبران و سرکردگان احزاب و سازمان هایی که به دام دستگاه های امنیتی آمریکائی افتاده اند هشدار می دهد مُهر خیانت و جنایت را بر پیشانی خود نزنید و بنام ملل ستمدیده کرد، ترک، بلوچ وعرب دست طلب بسوی دلارهای باد کرده ی آمریکا دراز نکنید. درد ملیت ها دردی همگانی است، درد سراسر منطقه خاور میانه است همانطور که دشمنان آنها هم ، مشترک مرتجعان حاکم و امپریالیسم اند. نگاهی به همین چند ماه گذشته بیاندازید و صحنه نبردهای طبقاتی را بازدید کنید : درد ستمدیدگان و آوارگان چه زن و چه مرد دردی است همگانی. در عفرین کشتند و سوزاندند و اشغال کردند، در دیماه گذشته در ایران دربیش از هشتاد شهر توده های عرب، فارس، ترک، بلوچ وکرد برخاستند. دشمن مشترک آنها نیروهای سرکوبگررژیم جمهوری اسلامی بیش از سی نفر را به گلوله بستند و پنج هزار نفررا دستگیر کردند، در فلسطین سه هزار نفر را نیروهای اشغالگر اسرائیلی زخمی کردند و شصت نفر را اخیرا کشتند. اردوغان در ترکیه، خامنه ای در ایران نتان یاهو در اسرائیل دشمنان مشترک این توده های معترض توی خیابان و پا برهنگان هستند .

آمپریالیسم آمریکا آتش بیار معرکه است به گفته ترامپ منافع آمریکا بخوان منافع انحصارات امپریالیستی در این است که همه جا طبق بینش و سیاست های او ردیف شود. او از جنس مسیحیت و یهودیتی است که از جنگ ادیان ونژادها پشتیبانی می کند. برجام را که مورد توافق دولت آمریکا در زمان رئیس جمهور پیشین اوباما بود با توافق کل امضا کنندگان جهانی، یک جانبه با طل اعلام می کند وتنها اسرائیل وعربستان وبحرین با او همراه می شوند. اورشلیم را که طبق تمام قراردادهای جهانی از جمله خود دولت های قبلی آمریکا مشترک بین فلسطینی ها واسرائیلی ها تصویب شد به اسرائیل محول می کند و امروز بی شرمانه طرح تجزیه ایران را روی میز رئیس جمهور دارد.

در برابر کارگران ایران که امروز بزرگترین نیروی اجتماعی هستند یک انتخاب تاریخی منطبق با دوران انقلابات جهانی موجود است، آنهم راه سوسیالیستی است. راهی که براساس طبقاتی صف دوست ودشمن را مشخص می کند و آزا دی وبرابری را هدف برای کلیه ملل ایران می داند.

حزب رنجبران ایران با آگاهی از خطر امپریالیسم همچنان روی وحدت ویکی شدن کمونیست ها در پیوند با جنبش کارگری پا فشاری می کند و برای ایجاد یک بدیل سوسیالیستی که در بر گیرنده ی عظیم ترین نیروهای توده ها باشد برای براندازی کل نظام سرمایه داری رژیم جمهوری اسلامی تلاش می کند. مبارزه علیه امپریالیسم از مبارزه علیه ارتجاع داخلی، از جمله مبارزه علیه رژیم جنایتکار اسلامی حاکم جدا نیست.

برماست علیه سکتاریسم، خود مرکز بینی از یکسو ورویزیونیسم ونفی گرائی در جنبش چپ و کمونیستی مبارزه اید ئولوژیک را در خدمت یکی شدن وایجاد حزب کمونیست واحد براساس اصول کمونیسم علمی به جلو بریم.

برماست همه جانبه و با تمام نیرو از جنبش های در حال رشد کارگری، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و ملل تحت ستم پشتبانی کنیم و برای ایجاد وسیعترین نیرو در مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی فعالیت کنیم.

دیلم – اردیبهشت ۱۳۹۷