به دفاع از مردم فلسطین برخیزیم

ارتش جنایتکار و اشغالگر اسرائیل تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به افتتاح سفارت آمریکا و ادامه اشغالگری و کشت و کشتار فلسطینیان را بار دیگر با خاک و خون کشید . این اولین جنایت رژیم فاشیستی اسرائیل نیست که با کمک امپریالیست های غربی بویژه آمریکا انجام می شود. انتقال و گشایش سفارت آمریکا از تلاویو به بیت المقدس چراغ سبز همکاری دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل در سرکوب و اشغال بیشتر سرزمینی های فلسیطین است. امپریالیسم آمریکا با همکاری اسرائیل جنایات متعددی را در خاورمیانه سازماندهی کرده است ، اینها دستشان تا مرفق به خون کارگران ، زحمتکشان و خلق های دربند جهان آلوده است. امپریالیست های آمریکائی، انگلیسی و فرانسوی برای یک اتهام واهی به دولت سوریه بخاطر امکان استفاده از سلاح شیمیائی با شلیک ۱۱۰ موشک آن کشور را مورد حمله قرار دادند اما در برابر کشتار ۶۳ فلسطینی بی دفاع و زخمی کردن بیش از ۱۷۰۰ حاضر به محکوم کردن لفظی آن هم نیستند. مردم جهان شناخت خوبی از این جنایتکاران بین المللی پیدا کرده اند.

حزب رنجبران ایران در ۷۰ مین سالگرد روز نکبت اخراج فلسطینیان از سرزمین خودشان در ۱۵ مه ۱۹۴۸، اشغال فلسطین را شدیدا همراه با کشتارها فلسطینیان در درون کشور خودشان محکوم می کند. ضمن تسلیت به خانواده های مصیب دیده عظیم فلسطینی، از همه نیروهای کمونیست و عدالت طلب می خواهد که برای دفاع از کارگران و زحمتکشان فلسطین هر چه بیشتر متحدانه عمل کنند و رژیم فاشیست صهیونیستی اسرائیل را محکوم نمایند.

دست دولت جنایتکار اسرائیل و امپریالیست ها از فلسطین کوتاه

زنده باد جنبش انقلابی و رهائی بخش فلسطین

حزب رنجبران ایران -۱۴/۵/۲۰۱۸