درگیری گرگ و شغال دو نظام سرمایه داری؟

گرگان امپریالیستی غرب، در عزم کشاندن منطقه ی وسیع ایران تحت اشغال شغالان حاکم، با پیش کشیدن اینکه غنی سازی اورانیوم جهت تهیه ی بمب اتمی درخدمت این شغالان است، دست به تحریم اقتصادی ایران زدند:

پس از چندسال گفت و گو و ضربه زدن به موسسات اتمی درایران نظیر قطع تولید آب سنگین در جلوگیری از تهیه ی پلوتونیوم و درمنع غنی سازی اورانیوم بالاتر از ۵٫ ۳% رادیو آکتیو وتوافق با ازکارانداختن بخش بزرگی ازکانون گریز(سانتریفوژ)های این غنی سازی، برای وابسته نمودن به خود جهت خرید میله های رادیو آکتیو درتولید برق  رئاکتور اتمی بوشهر، دست به کارشدند.

بالاخره این گرگان جهانی توافقی به نام “برجام” (برنامه جامع اقدام مشترک) را با شغالان حاکم ایران به توافق رسیدند. بدون این که پس از آن، کلیه ی تحریمها را ازمیان بردارند!!علاوه بر امضا کننده گان ۱+۶ (آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین، ایران)، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به این توافقنامه رای دادند.

اما در این میان هارترین گرگ امپریالیسم آمریکا، پس از انتخاب رئیس جمهور جدید دونالد ترامپ فاشیست منش، با تحریک مستقیم روباه صهیونیستی جنگ طلب اسرائیل و دوشیدن  رژیم مرتجع عربستان سعودی، در راستای تامین منافع نفوذی خود آمریکا در خاورمیانه و اعلام خارج شدن از این توافقنامه (۸مه ۲۰۱۸) و تشدید تضاد بین امپریالیستهای ۵ گانه با آمریکا درمورد حفظ برجام، ترامپ دور جدید تحریمهای اقتصادی را تدارک می بیند. اثر نا مطلوبتر گذاشتن این حرکت فاشیست گونه امپریالیسم آمریکا دربه فقر کشاندن بازهم بیشترزندگی کارگران و زحمت کشان می تواند حتا به بروز جنگی نیابتی در ایران – نظیر جنگ در سوریه – فاجعه ی جدیدی را در منطقه خاورمیانه بیافریند.

نه برنامه غنی سازی اورانیوم  به منظور تولید برق اتمی درایران و نه توافق نامه “برجام” مورد حمایت اکثریت عظیم توده های مردم نبوده اند. مداخله ی آشکار گرگ هار امپریالیستی آمریکا در همدستی با صهیونیستها و کشورهای مرتجع عرب نظیر عربستان سعودی، جز تحمیل فقر و فاقه و وابستگی به امپریالیستها هیچ احترامی به آزادی و رهائی این توده های ستمدیده ندارند. کلیه ی این توافقات، یا نفی توافق و مداخلات جدید بین مرتجعان جهانی و داخلی، ازنظر توده های مردم محکوم و مطرود به حساب می آیند.

براندازی رژیم جمهوری اسلامی سرمایه داری حاکم و قطع دست مداخله گرانه ی امپریالیستها تنها راهی است که باید در دستور مبارزات کارگران و زحمت کشان قرارگرفته  و با کسب قدرت سیاسی و برقراری نظام سوسیالیستی خود را از جهنم کنونی حاکم بر ایران نجات بدهند. چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است.

برچیده باد تجاوز گری امپریالیسم و صهیونیسم و هم دستان مرتجع اینان!

مرگ برجمهوری اسلامی حاکم دشمن اکثریت عظیم توده های مردم ایران!

درمقابل جنگ طلبی مرتجعان، جنگ انقلابی توده ها جواب راستین است!

زنده باد آزادی و سوسیالیسم تنها راه رهائی ۸ میلیارد مردم جهان!

حزب رنجبران ایران – ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۱۰ مه ۲۰۱۸)