وقت ضرورت چونباشد گریز دست بگیرد سر شمشیر تیز!

توده های کارگر و زحمت کش این روزها به مراتب بیشتر از۴۰ سال گذشته دربرابر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی به غایت دزد و فاسد ارتجاعی بی رحمانه، مورد توهین، تهاجم، زندان، شکنجه و مرگ ازجانب اراذل و اوباش آن قرارگرفته اند. تورم افسار گسیخته، گرانی روزانه ی مواد اولیه غذائی، نپرداختن مزدکار، اخراج و بیکارسازی، توهین به معلمان و زنان مبارز، سرکوب آنان، کشاندن کودکان ناشی از فقر خانواده ها به میدانهای کارنا امن استثمار و ستم، رواج فروش اعضاء بدن درمقابل مشتی پول ناچیز درتامین زیستن درقعرفقر، فروش کودکان، به خون کشیدن اعتراضات به حق توده ای موجود، رواج کاملی دارد. متقابلا دزدانی که به سان سرداران بی لیاقتی از سپاه پاسداران قاتل با سلاح متعلق به مردم و نشانه رفته به سوی خود مردم، درخدمت تامین وحفظ چاپیدن خود می باشند که آخرین نمونه آن درپیوستن به جرگه ی دزدان سرمایه دار با اختلاسهای ۴ میلیارد دلاری از بنیاد تعاون این سپاه، بدون ریخته شدن خونی از بینی شان، فرار به خارج را درپیش گرفته اند. کشور ثروتمند ایران به مثابه گوشت قربانی شده ای است که گرگان حاکم درتکه پاره کردن آن سر از پا نمی شناسند.

سکوت و تحمل در برابراین نظام جنایت پیشه، جزخدمت به ایجاد قبرستان وسیعتری از ایران، حاصلی برای مردم نخواهد داشت. به این اعتبار حرکتهای متحد سراسری و یک پارچه ی کارگران و زحمت کشان در سراسر ایران درمقابله با این گرگان درنده خو به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. بدین منظور :

  • در گام اول افشای کلیه سرکوبگران با اسم و رسم، اعم ازنشسته گان کرکس وار در کرسیهای قضائی، زندانبانی، شکنجه گری، نظامیان و پلیس سرکوبگر، اطلاعاتی های پرونده ساز که جنایاتشان در دست توده های مردم موجود اند، هم در ایران به توده ها معرفی شوند و هم درخارج از کشور نیز با ارسال این اطلاعات ازجنایتکاران به وسایل انتشاراتی مردمی نظیر چاپخانه ها، روزنامه ها، رادیو و تلویزیونها، و دیگر وسایل ارتباط جمعی به همه معرفی شوند تا این ظالمان درنده خوی افسارگسیخته بیش از پیش مورد افشا قرارگرفته  و راه فرار آنان از دادگاههای توده ای مردمی، و از مخفی ماندن درخارج گرفته شود؛
  • طرد حرکتهای فرقه گرایانه با بسیج هرچه فراگیرتر اعتصابات سراسری و مشترک در تحقق خواستهای مشخص پامال شده ی کارگران و زحمت کشان به عمل درآیند؛
  • سازماندهی فدراسیونهای سراسری در به نظم درآوردن اعتصابات و تظاهرات خیابانی جهت تنظیم و هدایت کننده این مبارزات ازجمله ضروریات مبرم روزند؛
  • سازماندهی اتحاد حرکتهای مشترک جنبشهای توده ای زنان، معلمان، دانشجویان، پرستاران، بازنشسته گان، هنرمندان، نویسنده گان و روزنامه نگاران، ملیتهای تحت ستم، تحت رهبری جنبش توده ای سراسری کارگران حتا درشرایطی که به حقوق یکی از این جنبشها تجاوز صورت بگیرد؛
  • وحدت کمونیستها در ایجاد حزب کمونیست انقلابی واحد ایران، به مثابه امری مبرم و طرد فرقه گرائی ارتجاعی دامن زدن به تشتت نظری و عملی بزرگترین ضعف رهبری تشکل آگاه توده ای می باشد؛
  • مقابله با ارتجاع داخلی حاکم و امپریالیسم و عوامل درونی آنان، در جلوگیری از حق تعیین سرنوشت ملیتهای کشور ایران به دست خود و افشای نیروهای ارتجاعی سلطنت طلب و مجاهد و تروریست در خدمت بقای نظام سرمایه داری داخلی و جهانی؛
  • تحقق جامعه ای سوسیالیستی، بدیل رهائی بخش کنونی کارگران و زحمت کشان نه تنها درایران بلکه در سراسر جهان، تلاشی دوران ساز است که با سلب مالکیت توسط سلب مالکیت کنندگان و قراردادن این مالکیتها در اختیار اجتماعهای کشوری و حتا جهانی، رهائی از فقر، جنگ، و ازخودبیگانه گی تحقق خواهد یافت.

این نکات ازجمله مسائل اساسی موجود درایران و جهان هستند که تنها با محکم به دست گرفتن این خواستها و به عمل درآوردن آنها شرایط را برای تحقق اتحاد مستحکمی درمیان بیش از ۸۰% کارگر و زحمت کش فراهم خواهد ساخت که برای همیشه نظامهای طبقاتی تحمیلی اقلیتهای حکمران را به نظام اکثریت مردم پایان خواهد داد و دولتهای حاکم بر مردم نهایتا به دولتهای خدمتکار مردم مبدل خواهد شد .

درشرایطی که خون انسانهای آزاده ایران را درقاپیدن ثمرات کار و زحمت توده های مردم توسط حاکمان مرتجع دزد داخلی و متجاوزین امپریالیست به شیشه کرده اند و حاضر به انجام بزرگترین جنایات هستند، وقت تصمیم گیری مصمم و پرقدرت در فراهم ساختن نیروی رزمنده و پرتوان توده های مردم تحت رهبری طبقه کارگر ایران، واژگون سازی این نظامهای جنایت پیشه سرمایه داری را دردستور کار داشته باشند.

حزب رنجبران ایران- اول خرداد ۱۳۹۷ (۲۲مه ۲۱۰۱۸)