به مناسبت فراخوان سندیکای آلمانی د.گ.ب دردعوت از 3 عضوسندیکای ایران

با آرزوی موفقیت برای شب همبستگی سندیکای آلمانی با دوسندیکا و انجمن صنفی در شناسائی موقعیت جنبشهای موجود درایران جهت استقبال از این دوستان گرامی در آن شرکت کنیم.

جای هیچ شک و شبهه ای نیست که دو کارگر مبارز عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – رضا شهابی و داوود رضوی – و لقمان ویسی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان، تجارب گرانبهای مبارزاتی دارند و از این تجارب آنها باید بیاموزیم. باوجوداین باید هشیارباشیم که حاکمان فاشیست مسلک ایران  منتظر پرونده سازیهای جدید و اتهامهای جعلی به این دوستان گرامی زده و بعداز برگشت به ایران مشکلات فراوانی را به این عزیزان مبارز می توانند به وجود آورند. به این اعتبار، رفقا ودوستان و شرکت کنندگان دراین گردهم آئی ضروری است این واقعیات را درنظر گرفته و به جای طرح مسایل سیاسی داخلی و جهانی بیشتر جنبه ی آموزش ازفعالیتهای صنفی این مهمانان صاحب نظرداشته باشند و نظر خواهی ازآنان بکنند.

امید به این که این دیدار با موفقیت همراه شود و با آرزوی سلامتی و تلاش مبارزاتی این عزیزان از تسشکلهای موفق کارگری و معلمان.

حزب رنجبران ایران – 7 خرداد 1397( 28 مه 2018)