به مناسبت فراخوان سندیکای آلمانی د.گ.ب دردعوت از ۳ عضوسندیکای ایران

به این شب همبستگی سندیکای آلمانی با دوسندیکا و انجمن صنفی آرزوی موفقیت در شناسائی موقعیت جنبشهای موجود درایران داریم و به استقبال این دوستان گرامی شرکت کنیم.

جای هیچ شک و شبهه ای نیست که دو کارگر مبارز عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه – رضا شهابی و داوود رضوی – و لقمان ویسی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان، تجارب گرانبهای مبارزاتی دارند و از این تجارب آنها باید بیاموزیم. باوجوداین باید هشیارباشیم که حاکمان فاشیست مسلک ایران  منتظر پرونده سازیهای جدید و اتهامهای جعلی به این دوستان گرامی زده و بعداز برگشت به ایران مشکلات فراوانی را به این عزیزان مبارز می توانند به وجود آورند. به این اعتبار، رفقا ودوستان و شرکت کنندگان دراین گردهم آئی ضروری است این واقعیات را درنظر گرفته و بیشتر جنبه ی آموزشی ازفعالیتهای صنفی این مهمانان صاحب نظرداشته باشند تا مسائل سیاسی داخلی و جهانی را پیش بکشند و نظر خواهی ازآنان بکنند.

امید به این که این دیدار با موفقیت همراه شود و با آرزوی سلامتی و تلاش مبارزاتی این عزیزان از تسشکلهای موفق کارگری و معلمان.

حزب رنجبران ایران – ۲۸ مه ۲۰۱۸