به یاد شاهرخ زمانی

کارگران وتوده هایی وسیع مردم بازهم برخاستند و برای سرنگونی رژیم جنایتکار سرمایه داری حاکم متحد شدند.  این در روز هائی صورت گرفت که ترامپ رئیس جمهور آمریکا  دست آشتی بسوی حاکمان جنایتکار ایران دراز کرد و اعلام کرد بدون هیچ شرط وشروطی حاضر به دیدار ومعامله است. خیزش نوین توده های مردم در ایران ،ادامه اعتصابات کارگران در سراسر کشور پیشتازی تشکل های مستقل کارگری در شرکت در مبارزات عمومی جامعه و گذار از محدود کردن خود به مشکلات  اقتصادی واحد سندیکائی خود نشان دهنده ی شکل گیری یک جنبش توده ای بزرگ وعظیمی است که در ایران در حال شکل گیری و انسجام است.

این جنبش ریشه در خوا ست عمومی جنبش های صد ساله  کارگران ،  کمونیست ها ، سوسیالیست ودموکرات های ایران دارد . جنبشی است از مترقی ترین خواست های ملل ستمدیده ایران ،جنبشی که نشان از خیزش های مترقیانه زنان پر افتخار جامعه دارد که همیشه در این سال های طولانی از پای ننشسته و در سیاهترین شرایط سر کوب به پیشتازی خود در مقاومت ادامه داده است، این  جنبش آشکارا ادامه ی جنبش های عظیم ترقی خواهانه ودموکراتیک ضد امپریالیستی محصلین و دانشجویان ایرانی است که شعار روز شانزدهم آذر ، روز قیام دانشجویان دانشگاه تهران علیه کودتاگران مرداد ۳۲  – اتحاد – مبارزه – پیروزی همچنان  برافراشته است ، این جنبش کارگری وتوده ای نشانی بس پر رنگ از اولین کنگره حزب کمونیست ایران در انزلی دارد که پس از پیروزی تاریخی طبقه کارگر روسیه بر نظام تزاری  خود را به درستی بعنوان بدیل انقلابی و کارگری در اتحاد با دیگر نیروهای آزادیخواه و دمکراتیک به کل جامعه ایران معرفی کرد.یاد رهبران این جنبش های آزادیخواهی ، دمکراتیک ،استقلال ،عدالت اجتماعی و امروز بطور بس برجسته سوسیالیسم  در جریده عالم به یادگار مانده است  ستار خان ، حیدر عموغلی ، تقی ارانی ،  محمد مصدق ، جعفر پیشاوری ، محمد قاضی ، خسرو روزبه  و در دوران  معاصر هزاران پیشتازان انقلابی که در میدان های اعدام و یا در نبرد های پی در پی رودر رو با دشمنان زحمتکشان و مردم ایران جان باختند ، بی شک امروز این جنبش بر اثر تحول تاریخی جامعه  که طبقه کارگر آن به پانزده میلیون رسیده  خواست هایش از خواست های این نیروی عظیم اجتماعی نشات می گیرد و رهبرانش از قعر دریای مبارزات عظیم کارگری بر می خیزد .در اینجا  باید در ادامه این جنبش ها ی عظیم و طولانی نامی از شاهرخ زمانی ببریم چون نماینده این موج نوین مردمی است که از میان لشگر کار وزحمت برخاسته و نماینده کمونیسم و سوسیالیسم امروز است. شاهرخ زمانی  چون ستاره ای سرخ وتابنا ک از درون زندان ها به رسم گرامشی ها از جامعه ایران همراه دیگر زندانی ها تحلیل میدهد و به درستی چنین خیزش عظیم توده ای را برای براندازی نظام جمهور اسلامی پیش بینی می کند. او با جعبندی از کل مبارزات صد ساله و با درس گیری از پیروزی ها و شکست ها  خطاب به طبقه کارگر تاکید می کند بدون تئوری انقلابی و حزب سیاسی پیشقراولت  توانائی برای هدایت کل جنبش کارگری و توده ای را بدست نخواهی آورد ،او ضمنن رو به کمونیستها دارد که بدون پیوند با طبقه کارگر ،بدون ایجاد تشکیلات منضبط کمونیستی ومخفی در مراکز کارگری همچنان بصورت موجی با خصوصیات سکتاریستی و فرقه ای باقی می مانید و مهمتر اینکه رو به کل جنبش های دمکراتیک در زندان دست در دست معلمان و کلیه عناصر سرکوب شده از اقشار دیگرطبقاتی می گذارد و تاکید دارد  بدون کمونیستها و طبقه کارگر هیچگاه وهرگز به خواست هایتان نمی رسید و خود  نمو نه ا ی از اتحاد بزرگ ملی وسراسری می شود.

بی خود نبود که در خاکسپاری او با تمام اقدامات امنیتی از همه ملیت های ستمدیده ایران کارگران  خود را به مراسم رساندند ، بیخود نبود که نمایندگان زنان ،دانشجویان ، نویسندگان ، با ریسک دستگیری در آنجا حاضر شدند و در پایان همگی با هم ومتحد فریاد کردند ” شاهرخ معلم ماست  راه شاهرخ راه ماست.

حزب رنجبران ایران بعنوان گردانی از این جنبش ریشه دار و تاریخی طبقه کارگر ایران  امروز با  نوسازی خود زیر پرچم کمونیسم علمی ، با  تاکید بر یافتن راه های مشخص باتوجه به شرایط ایران   در برابر دو بدیل سیاسی روز ایستاده واز راه درست و بدیل طرح شده از طرف جنبش کارگری دفاع می کند.

کارگران و توده های عظیم مردم بر خاسته اند  و هر روز بیشتر و رادیکاتر در مبارزات شرکت می کنند. ما دست  همکاری اتحاد عمل ،اتحاد سیاسی طولانی برای ایجاد  جبهه ای واحد وسراسری ، یکی شدن با کمونیستها برای ایجاد حزب انقلابی کارگری دراز می کنیم. بدیل ما  در برابر بدیل های رژیم چنج آمریکایی ودر برابر اصلاح رژیم  دارای ماهیت انقلابی ،مردمی ، استقلا ل وعدم وابستگی به امپریالیسم و از خواست اکثریت عظیم  مردم بر می خیزد.

پرچم سرخ کمونیستی را  بر افراشته نگه داریم

برای– ایجاد حزب کمونیست  ، برای گسترش جنبش کارگری و سازماندهی آن متشکل ومتحد وسراسری و برای اتحاد بزرگ توده ای از جنبش های کنونی  زنان ،معلمان ،دانشجویان و……  مبارزه کنیم

محسن رضوانی  یازدهم مرداد ماه ۱۳۹۷