نامه ای از ایران

این دی ماه است که ادامه دارد !این طبقه ماست که به میدان آمده است

▪ آنان که دیشب کنترل گوهردشت کرج را برای ساعتی از دست نیروهای سرکوب خارج کردند، به حاشیه رانده شده گان سیاست های ظالمانه حاکمیت اند که در حاشیه ها به گذران زندگی در فقر و تهیدستی محکوم شده اند.

▪آنان که در شاهپور اصفهان به خیابان آمدند و مطالبات شان را فریاد کردند، صنعت گران، کارگران و مردمان لگدمال شده اند که نان سفره شان را با شلاق گرانی و آب شان را به «تدبیر» ظلم و تباهی به یغما برده اند

▪در قزوین ما کارگران تعدیل شده کارخانه های ورشکسته، ما به خاک افتادگان دستمزدهای معوقه، ما برکشندگان فریادهای زیر آب که هرگز گوش شنوایی نیافتند، ما بیکاران از همه جا رانده و ما تازیانه خورده های گرانی بودیم که دیشب فریادهای طنزآلود «مرگ بر کارگر درود بر ستمگر » سردادیم

▪ما بودیم که دیشب با شعار «مرگ بر گرانی» از حاشیه های ورامین بی هیچ حاشیه ای به متن آمدیم و حضور خود را فریاد کردیم

▪آن زنانی که در صفوف نخست اعتراضات این چهار روز دیده اید مادران و خواهران طبقه ما هستند که برای اعتراض به عوامل فروپاشی خانواده های کارگری و دفاع از خط بقا در آخرین سنگرهای بقا به میدان آمده اند.

▪در اعتراضات چهار روز اخیر روح دی ماه ۹۶ نفس می کشد. از بطن درآمیختگی صداها و شعارها این صدای اعتراض طبقه ماست که به روشنی شنیده می شود؛ اردوی بزرگ رنج و محرومیت است که از حاشیه ها به میدان آمده است.

▪خودفروشان و سوداگران بدنام سیاسی، طبقه ما را نمی توانند به امثال رودی جولیانی و جان بولتن بفروشند؛ بدانند که روح مردگان مومیایی صد ساله را هم نمی توانند به ما کارگران و زحمتکشان قالب کنند.

▪راست است که ما هنوز برای ویرانی تمام جهان کهنه برنخواسته ایم و هنوز تنها نان و آزادی را با مرگ دیکتاتوری توامان می خواهیم، اما همین خیزش در امتداد خود تمام طبقات بالایی حاکم و محکوم و احزاب و نیروهای سیاسی کهنه و شعائر و وعده ها و نیرنگ هایشان را زیر و رو خواهد کرد و مثل رودی خروشان به ساحل ناکامی خواهد کوبید.

▪ما کارگران، معلمان، بازنشستگان، صنعتگران، زنان و جوانان بیکار، حاشیه نشیان، وروستائیان خانه خراب، نه نردبان بازی های قدرت جناح های فاسد این نظام هستیم نه آلت دست قدرت های بیگانه و نیروهای خودفروخته. ما مستقل از این ها در بستر همین اعتراضات پیگیر خود، پایه گذار نظمی دموکراتیک و عدالت خواهانه خواهیم بود.

 

دی_ماه_ادامه_دارد