کودتای ٢٨ مرداد ٣٢

در باره ی کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ بسیار گفته و نوشته شده است و هر از گاهی طبق  انتخاب سیاست های  تغیییر یافته  اسنادی منتشر می شود و نکات تازه ای بر چم وخم چگونگی آن و شرکای جرم اضافه می شود. در هزار صفحه اخیری که  سیا مهندسی شده انتشار داد چنین به نظر می رسد در خدمت سیاست روز امپریالیسم آمریکاست  تا واقعن افزودن نکته تازه ای به توطئه ی کودتا و براندازی حکومت دکتر محمد مصدق . نکته ای که به سیاست کنونی ترامپ خدمت می کند اینست که با اسم ورسم به خوبی نشان میدهد که چگونه  هیئت حاکمه ایران از آیت الله کاشانی گرفته تا دربار و خانواده سلطنتی دست در دست هم عامل اجرای سیاست های “سیا” بودند وچگونه بی پروا  ضد منافع مردم و حکومت قانونی دکتر مصدق وارد همکاری با دشمنان قسم خورده ی مردم ایران شدند. از اینطریق به پسر محمد رضا شاه شاید میخواهد درس تاریخی پدرش را یاد آوری کند که اورا ما به سلطنت باز گرداند یم و نوکری و خوش خدمتی به بیگانگان زمانی انگلیس و زمانی آمریکا  پیشینته ی نسل اندر نسل این خاندان بوده است. از سوی دیگر رو به  صنف رو حانیت دارد که یکی از آیت الله های سر شناسش که پیوند هم  با فدائیان اسلام داشت همدست و همکار اصلی  در براندازی مصدق بوده است.    معضل سیاست  رژیم چنج کنونی دولت آمریکا در قبال ایران طبق گفته وزیر امور خارجه پیشین دولت ترامپ اینست که هنوز نتوانسته مهر های برجسته ای را مانند دوره انقلاب ۵۷ از رو حا نیون به عوامل خود تبدیل کند و یک رهبری همه باهم را بار دیگر به خورد مردم بدهند. در کودتای بیست هشت مرداد ۳۲ آیت الله کاشانی را داشت و در انقلاب ۵۷  خمینی را که دو نفر از یاران نزدیک خمینی آیت الله بهشتی و رفسنجانی در ارتباط با آمریکائی ها بودند. امروز بنظر می رسد مهره درشتی مثل آن زمان ندارند واین اسناد ایجاد زمینه است که قبح همکاری با سیا ریخته شود و چراغ سبزی است به بخشی از رو حانیت که دل خوشی هم از خامنه ای ندارند تا پا پیش گذارند. مرتجعان  ذهنیگرانی هستند که هیچگاه قادر نیستند به درستی از پراتیک اجتماعی خود درس بگیرند و خود را اصلاح کنند . این ها هنوز فکر می کنند که با سناریوی ۲۸ مرداد یا ۲۲ بهمن  ۵۷ هفت می توانند اوضاع را بسود خود تغییر دهند .البته هستند کسانی میان آنها که واقع بینانه عمل می کنند و اشاره دارند هر گردی گردو نیست و زمانه تغییر کرده است.امروزه  طبقه کارگری که همراه دیگرحقوق بگیران  به نیروی عظیم اجتماعی تبدیل شده است درجلوی صحنه طبقاتی سیاسی حضور دارد ، دست صنف روحانیت برای اکثریت مردم رو شده و اساسن معلوم شده  سرمایه داری چه درقبای روحانیت وچه در لباس فاخر اشرافیت سلطنتی ستمگر وکارگر کش است و در جامعه ایران تبدیل به یک دیکتاتوری سیاه شکنجه گر می شود. درس برای امروز ما  اینست بورژوازی ایران و  نمایندگان سیاسی آن انگلی اند ، تقلید کننده و تازه به دوران رسیده اند بیگانه پرست و جیره خوارند.منافع ملی را فدای منافع خود می کنند و ماهیتن ضد کمونیست و ضد کارگران و زحمتکشان می باشند. این درس سترگ مبارزات طبقاتی درایران است.

اما  نباید از خود و صفوف خود واشتتباهات خود غافل شویم و همه ی شکست ها را به حساب توازن قوا و پر قدرتی دشمنان بگذاریم. باید از  خود بپرسیم چگونه است که حزبی چون حزب توده ایران با تشکیلات مخفی نظامی مقتدر ، با داشتن پایه ی توده ای وسیع میان کارگران ، دانشجویان و معلمان بویژه جوانان و پشتیبانان جهانی، در برابر مشتی رجاله و طرفداران شعبان معروف به بی مخ  فرومانده شد و در هم کوبیده گردید. در این زمینه هم تفسیر ها ی زیادی هست و جمعبندی های فراوان. آنچه امروز باید برجسته شود خط مشی سیاسی است. باید این درس تاریخی را همه جانبه آموخت که هرچقدر هم تشکیلات داشته باشی ،هرچقدر هم پایه توده ای داشته باشی و هرچقدر هم پشتیبان بین المللی  چنانچه سیاست ومشی عمومی انقلابی تشکیلات درست نباشد در برابر دشمن ، دشمنی که  کمر به نابودی تو بسته است با شکست رو برو می شوی.  کودتای بیست هشت مرداد ۳۲ در حقیقت هدفش تنها ساقط کردن مصدق نبود بلکه هدف بزرگتر و جدی ترش حزب توده ایران و جنبش کارگری بود. حزب توده در یک شرائط مساعد جهانی بعنوان حزبی دمکراتیک و پارلمانتریستی پایه ریزی شده بود و در جریان کودتا فاقد یک مشی عمومی سیاسی انقلابی و در نتیچه رهبری مبارز و انقلابی بود . شکست حزب توده در بیست هشت مرداد  درست ناشی از مشی رفرمیستی حاکم در حزب بود. امروز برماست در این سالگرد کودتا درس های آنرا یاد آور شویم :  روی مشی عمومی انقلابی پرولتاریایی پافشاری کنیم ، برای انقلاب کردن سازماندهی کنیم ودر پی ایجاد حزبی باشیم که در نبردهای طبقاتی آبدیده شود و نسبت به دشمنان طبقاتی خود و امپریالیستها توهم به خود راه ندهد. امروز وظیفه ماست ضمن داشتن پرچم افراشته برای سرنگونی نظام سرمایه داری اسلامی حاکم  با  امپریالیسم و دارودسته های طرفدانش مبارزه کنیم و برای انقلابی با تکیه به نیروی عظیم کارگران وزحمتکشان  ،معلمان ،پرستاران ،دانشجویان ودانش آموزان   سازمان دهیم.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

نه به دخالت امپریالیستی

زنده باد انقلاب

 

زنده باد سوسیالیسم

دیلم

 

 

1 comment for “کودتای ٢٨ مرداد ٣٢

  1. شهریور ۳۱, ۱۳۹۷ at ۱۱:۳۸ ق.ظ

    سلام.واقعا وبسایت خوبی دارید

Comments are closed.