به یاد شاهرخ زمانی

در این صد سال گذشته انگشت شمار کارگر ا ن آگاهی چون شاهرخ زمانی پا به عرصه ی مبارزه ی انقلابی ایران گذاشته اند

شاهرخ به شکرانه ی دوام جنبش چپ و کارگری ، با تمام سرکوب ها وددمنشی های دشمنان طبقاتی ، در دامن خانواده ا ی مبارز پرورش یافته ، به ادامه دهنده راه پر افتخار کمونیست ها، وفادار به طبقه کارگر تا آخر باقی ماند. اهمیت تاریخی این امر در اینست که او  در میان طبقه اش ، با ایجاد پیوندی فشرده با مبارزات جاری طبقه و پرداختن به سازماندهی کارگری در سایه ی تشکیلات مخفی  کمونیستی  توانست خاطره ی کارگران آگاه متشکل در اولین تشکل های کمونیستی را که از بنیان گزاران حزب کمونیست ایران ، چهار سال پس از انقلاب کبیر اکتبر بودند ، کارگران آگاه و در پیوند فشرده با طبقه ی خود را بار دیگر زنده کند
او زمانی پرچم راستین سرخ انقلابی را در قلب خانواده ی شصت میلیونی کارگری ایران بدست گرفت که بازماند گان خاوران ها را شعار ” فراموش نمیکنیم و نمی بخشیم ” را فریاد می کردند و جانباختگان کمونیست در آخرین لبخند هایشان به مرگ به همبندگانشان پیام پرواز را به خاطر بسپرید را می دادند.
او از درون زندان نهیب انقلابی خود را به شبستان نشنیان بی عمل بلند تر می کرد که باید بی هراس به مبارزات کارگری دامن زد ، برای سازماندهی سراسری کارگری در قالبی که پاسخی به شرائط جنبش کارگری امروز ایران باشد پاسخ داد. شاهرخ بنا به درک تاریخی رسالت طبقه کارگر از کل جنبش زحمتکشان وستمدیدگان دفاع می کرد و همه جا  دست در دست نمایندگان دانشجویان ، معلمان پرستاران با آگاهی کامل به تفاوت های نظری و جهانبینی می گذاشت.
او بدینوسیله در گفتار وعمل راه اساسی مبارزه برای اجتماعی کردن  بدیل سوسیا لیستی را ، در برابر طبقه ی زالو صفت وستمگر بورژوازی و حامیان امپریالیستی  ترسیم کرد.
شاهرخ توانست با توجه به شرائط مشخص ایران مناسبات بین جنبش وسیع کارگری را که هر روز در حال گسترش است با ایجاد حزب انقلابی که بدون آن هیچ انقلابی به پیروزی نخواهد رسید را حل کند و راهنمایی باشد برای راهکارهای مشخص فعالیت های نسل جوان کارگری و انقلابی.
شاهرخ  زندان را به دانشگاهی برای آموزش تبدیل کرد ،او خود آ موخت وبه دیگران آموزش داد. در زندان بار آور تر ، بی هراس از دو شقه شدن ، نگین سرخ فردا را به درفش خونین نسل های انقلابی دیروز کوبید و بار دیگر با ایستادگی اش بنام فرزند آگاه کمونیست طبقه کارگر مهر باطل به تسلیم طلبی و سازش با رژیم ارتجاعی سرمایه داری جمهوری اسلامی زد.
چنین بود شاهرخ و چنان پاسخ گرفت از رفقا و همرزمانش :

شاهرخ معلم ماست