درخواست کمیته مرکزی برای برگزاری مؤفقیت آمیز کنگره حزب

کنگره۱۱ حزب را در بنگالورو به موفقیت بزرگ تبدیل کنیم!

رفقا و دوستان عزیز، با درودهای انقلابی.

کنگره ی ۱۱ حزب ما پس از تظاهرات توده‌ای روز جمعه ۲۶ نوامبر در روزهای ۲۷ نوامبر الی ۱ دسامبر در بنگالورو برگزار می شود. این در شرایطی است که گرایش های فوق العاده راستگرا، شرکت های بزرگ و فاشیستی در عرصه بین المللی تقویت می شوند. آنها در مقابل طبقه کارگر و توده های ستمدیده چالش های بیشتری را قرار داده اند. همانطور که بحران سیستم سرمایه مالی بین المللی همچنان تشدید می شود، قدرت های امپریالیستی، با ایالات متحده در خط مقدم، از طریق افزایش جنگ های داخلی، مسابقه تسلیحاتی، جنگ تجاری و غیره، بار خود را بر دوش مردم جهان هزینه می کنند.

در عرصه ملی، تحت حکومت فوق العاده راست مودی(Modi )، سیاست های نئولیبرال با سرعتی دیوانه وار(دهشتناک) تشدید می شود. از طریق فروزینه کردن رتبه ومقام (demonetization )و GST، غارت شرکت های بزرگ بیشتر شدت یافته است. سیاست های فاشیستی عمومی مشترک فزونی یافته است. حملات به اقلیت ها، دالیات ها، آیدوازی ها، زنان و کلیه دیگر طبقات تحت ستم افزایش یافته است. تحت سیاست مانووادی( Manuvadi )تمام ارزش‌های مترقی موجود مورد حمله قرار گرفته است. تاریخ و فرهنگ قلب ( saffronized ) شده است. نرخ بیکاری و افزایش قیمت ها به شدت فزونی یافته است. مسکن، بیمه های سلامتی و آموزش و پرورش فراتر از حد توان انسان غیر قابل دسترسی است. فساد بیشتر شایع شده است. در نتیجه، مخالفت مردم با حکومت مودی افزایش می یابد.

ما از این برتافتگی علیه حکومت مودی( Modi )استقبال می کنیم. ما امیدواریم که مردم در انتخابات بعدی با رای خود او را برکنار کنند.اما همان طور که بارها ثابت شده است، جایگزینی حکومت مودی با ترکیبی از احزاب منطقه ای همراه کنگره ملی به تنهایی نمی تواند جایگزین سیاست های فاشیستی شرکت های بزرگ BJP شود. آنچه که مورد نیاز است جایگزینی حاکمیت مردمی است که رژیم نئولیبرال را رد کرده و برای دموکراتیزه کردن تمام زمینه ها کار می کند، از جامعه‌ای بواقع سکولار و بی طبقه دفاع می کند که باید برای توسعه و پایبندی به عدالت و تعالی مردم تلاش کند. چنین جایگزینی نیز باید بر تقویت موجودیت چپ مستقل تمرکز کند. برای این منظور ما باید هرجایی که امکان دارد، بهنگار( Bhangar )را مانند جنبش های مقاومت تقویت و پشتیبانی کنیم و ساختارهای سیاسی توده ای را از سطح ایالتی به سطح تمام هندوستان بر اساس مانیفست مردم بسازیم.

پس از قیام بزرگ نکسالباری( Naxalbari )و تشکیل حزب کمونیست هندوستان(مارکسیست – لنینیست)، ما آرزو داشتیم در مسیر انقلاب پیشرفت کنیم. اما، به دلیل تجزیه و تحلیل اشتباه از وضعیت هند و خط تاکتیکی ماجراجویانه چپ از یک سو و به علت سرکوب شدید دولتی از سوی دیگر، جنبش با رکود شدید و تجزیه مواجه شد. با تصحیح این اشتباهات و تلفیق تئوری و عمل مارکسیست-لنینیستی در انطباق با شرایط کنونی، حزب کمونیست هندوستان – ستاره سرخ به عنوان یک سازمان مبارز با چهار دهه تلاش خستگی ناپذیر ساخته شد. در ادامه رهبری جنبش های متعددی که طی دو دهه گذشته حزب به پیش برد، جنبش بهنگار( Bhangar ) به نقطه عطفی در پیشرفت‌های ما تبدیل شده است. این امر امکانات بسیار زیادی رابرای توسعه در تمامی سطوح بوجود آورد که الهام بخش فعالیت‌های مشابه بیشتر در روزهای آتی خواهد شد. ما از تمام نیروهای چپ و دموکراتیک مبارز، تمام طبقات و اقشار ستمدیده تقاضا می کنیم با تمام امکانات از کنگره ۱۱ حزب در بنگالورو برای گام بزرگی به پیش حمایت نمایند.

زنده باد حزب کمونیست هندوستان (مارکسیست – لنینیست)ستاره سرخ!

ما از همه رفقا و دوستان درخواست می کنیم که سخاوتمندانه کمک و حمایت مالی خود را به حساب بانکی زیر ارسال کنند:

Account Name: CPI(ML) Red Star

Bank: Corporation Bank

Account #: ۵۱۰۱۰۱۰۰۲۷۷۹۶۶۷

IFSC: CORP 0001312

Branch: Nawada Branch

New Delhi, India