موج توفنده جنبش کارگری

خیزش دیماه ۹۶   حرکتی توانا در جنبش عمومی جامعه برای پیشرفت  و در کیفیت نوین طبقاتی بوجود آورد. امروز ما نتایج  آنرا در سطح وسیع اجتماعی به وضوح می بینیم. این تغییرات هم در اردوی انقلاب  محسوس است و هم در صف دشمنان انقلاب . از قدیم گفته اند یک قدم عملی در سطح جنبش توده ای از یک دوجین برنامه  موثر تر است. با توجه به مبارزه ی گسترده ی کارگری  در پسا دیماه ۹۶ و  در پرتوسیاست های تغییر یافته رژیم جمهوری اسلامی  اوضاع  بسود انقلاب تکامل یافته است.

در  صف دشمنان تلاطم و آشوب :

====================

تاریخ گواه بر این است نظام  های دیکتاتوری هیچگاه راضی به  گام برداشتن به سود توده ها نمی شوند مگر که مجبور شوند. در رژیم جمهوری اسلامی حتی در بهترین شرایط اقتصادی و سیاسی سرکردگان  آن  هیچگاه  خواست های مردم را ملاک سیاست وروش خود قرار نداده اند و براین باورند که هرگونه عقب نشینی در برابر خواست های توده و جنبش های اعتراضی  بمعنی پا را در سرازیری گذاشتن است و تا سقوط کامل پیش خواهد رفت. بارها علی خامنه ای این نظر را یاد آور شده و اختلاف اساسی او با جناح اصلاح طلبان درون رژیم درست بر سر ارزیابی از همین مطلب است.  خیزش عظیم دیماه و ادامه مبارزات کارگران ودیگر اقشار جامعه ، بحران ساختاری رژیم را به سطح سیاسی  واز منظر مخالفان شرایط نوینی را در روند انقلابی بوجود آورده است. عواملی که نقش موثری در این  او ضاع داشته به قرار زیرند :

سرعت گرفتن گرایش  فروپاشی اقتصادی، رشد سریع و ناگهانی تورم لجام گسخته ، گسترش وعمق بخشیدن به  فلاکت و قحطی توده ای و همه جا گیر و رسیدن رقم زیر خط فقر به پنجاه میلیون نفر،بسط ازکار افتادگی موسسات تولیدی و سرویس ها، گسترش بازهم بیشتر معوقه های مزدی، ساختاری شدن ناامنی شغلی ناشی از تعطلیل شدن کارخانه ها و کارگاه ها، فروماندگی کامل حاکمان در یافتن راه برای خروج از بحرانی که سقوط کاملشان را در پیش دارد.

اما در عمل با تمام مقاومت ها و سر سختی های قدرت حاکمه   دوتغییر بزرگ   پس از دیماه در عمل بوجود  آمده است و جبر مبارزه طبقاتی شرایط را به حاکمان تحمیل کرده است  : یکی مشت آهنین سرکوب  آنها را که تابحال در برابر جنبش های مردمی بکار برده تا اندازه ای ناتوان کرده   ودومی به جناح های اصلاح طلب درون رژیم مجالی داده تا بار دیگر در صحنه سیاسی برای نجات نظام  عرض اندام کنند.

در صف انقلاب تغییرات  گام های بزرگ به پیش :

==============================

در صف انقلاب  جرات به مبارزه را  ارتقا بخشیده ،رویکرد به تشکل های مستقل صنفی و سندیکایی در مبارزه جمعی با سرعت فزونی یافته ،  بار دیگر حرکت های شورایی در میان جنبش کارگری  جان گرفته و کارگران مجتمع بزرگ هفت تپه در مبارزه توانسته اند  شورای کارگری خود را بوجود آورند . از سوی دیگر  طرح  موازی سازی و مشی نفاق اندازی که در برگزاری مجمع عمومی سندیکای اتوبوس رانی تهران  مجال پیاده کردن نیافت  نشان بارزی از قدرت یابی جنبش مستقل کارگری بود

در این تغییر موازنه نیروهای طبقاتی در یکسال گذشته به سود طبقه کارگر و به ضرر بورژوازی حاکم اسلامی فاکتور عوامل خارجی را به حساب نیاورده ایم . با  اینکه در آخرین تحلیل این عوامل داخلی هستند که سرنوشت ایران کنونی را معین خواهند کرد ولی بهر حال نمی توان عوامل وقدرت های خارجی  ضد رژیم جمهوری اسلامی را نادیده گرفت.آنها هم بی شک در روند تکاملی اوضاع نقشی بازی می کنند بخصوص در اوضاعی که طبقه کارگر و نیروهای چپ وکمونیست در عمل نتوانسته اند خود را از وضع پراکندگی طولانی نجات دهند . هرچقدر جنبش کارگری متشکل تر شود و اتحادی بازهم گسترده تر در جریان مبارزات جاری بوجود آیدو بدیل مستقل  سوسیالیستی در برابر بدیل های امپریالیستی  اجتماعی شود روند سرنگونی رژیم  سهل تر به جلو خواهد رفت و انقلاب  مامای یک زایمان کم درد و کمتر خسارت خواهد شد. بدین علت بر کلیه نیروهای آزادی خواه و انسان هایی که در دل ودر شعور ومغز جامعه ایرانی را بدست خود مردم وبرای اکثریت عظیم آن می خواهند ،واجب است از بدیل کارگری در برابر بدیل های دیگر دست در دست امپریالیست ها ومرتجعان منطقه ای پشتیبانی کنند .

مبارزات   کارگران و تشکل های مستقل کارگری در مبارزات اخیر خود ، پشتیبانی احزاب و سازمان های چپ و کمونیست از آنها در داخل و خارج کشور   توانست گام بلند تری را در برافراشتن پرچم بدیل مستقل کارگری و سوسیالیستی  به جلو بردارد.

به پیش بسوی اجتماعی کردن بازهم بیشتر بدیل چپ سوسیالیستی ، بویژه در صفوف کارگران ،زنان ،معلمان و دیگر ستمدیدگان

به پیش  دربسط وگسترش سازماندهی کارگری و ایجاد تشکل های مستقل کارگری در همسویی ودر همبستگی با تشکل های کنونی مستقل – هفت تپه و اتوبوس رانی تهران

به پیش بسوی یکی شدن نیروی چپ و کمونیستی در خدمت ایجاد حزبی انقلابی مسلح به کمونیسم علمی ، پیوند یافته با  پیشروان آگاه طبقه کارگر و بر  خوردار از مشی سیاسی عمومی منطبق با شرایط مشخص ایران

ر.دیلم