زنده و پیروز باد مبارزه به حق کارگران !

سرکوب مبارزه سندیکای هفت تپه توسط انحصارگران خصوصی و دولتی ادامه دارد.

نپرداختن مزدهای معوقه و خواسته های به حق کارگران توسط سرمایه دارانی که در زمانی کوتاه می خواهند راه صد ساله دزدان سرمایه دار را در تبدیل به انحصارگران معظم صد روزه طی کنند و جواب مناسب را به سیاستها و مقررات جهان خوار : بانک جهانی، صندوق بین الملی پول و تجارت آزاد جهانی نوامپریالیستی با گردن نهادن در ایجادبازارآزاد درتمامی کشورها به جنگ رقابتی شدید بین این انحصارات خدمت کنند و به این اعتبار براین موسسات بزرگ تولیدی دولت امپریالیستی و انحصارات سرمایه داران هیچ گشایشی برای کارگران ایجاد نکرده اند و سرکوب و تجاوز به حقوق کارگران ادامه دارد – همانطور که در کارخانه های دولتی نیز شاهد آن هستید. مگر نه این است که هم اکنون در شرایط اعتصاب کارگران هفت تپه در شوش، شرکت زنان مبارز دراین اعتصابات، همدردی کارگران شرکت فولاد اهواز ، مغازه داران شوش ،دانشجویان برخی دانشگاهها و غیره نشان بارزی است ازتجاوزات رژیم به حقوق کلیه ی انسانهای کارگر و زحمت کش که با  اعلام همبستگی خود با این مبارزات کارگران نفرت خود را از دولت حاکم و غارتگران سرمایه دار قاطعنه اعلام می کنند.

اعلام این همبستگی از جانب کارگران خوزستان به رفقای کارگر هفت تپه را کلیه ی کارگران ایران باید هرچه بیشتر تبریک بگویند وقتی که می بینیم رژیم ددمنش حاکم برای جلوگیری از تداوم مبارزات کارگران هفت تپه، علاوه برنیروهای سرکوبگر در منطقه نیشکرکارخانه ی هفت تپه از اهواز نیز اتوبوسهائی را از نیروهای کمکی سرکوبگر روانه منطقه کرده است. دراین میان با دستگیر کردن کارگران نیز قصد سرکوب و جلوگیری از اوج گیری این مبارزات داشته امری که نشان دهنده ی آن است کارگران با آماده شدن با روحیه رزمنده و پایداری در ادامه مبارزه خواسته های خود را به دست خواهند آورد.

حزب رنجبران ایران از مبارزات به حق کارگران سراسر ایران و مشخصا نیشکرسندیکای هفت تپه، قاطعانه دفاع کرده، و خواستار آزادی بدون قید وشرط کارگران زندانی این سندیکا می باشد و ازتمامی کارگران ایران می خواهد در دفاع از این کارگران رزمنده و نیز در ایجاد فدراسیون ها و شوراهای کارگری ایران و در مبارزه با  این رژیم مستبد ضد کارگر و   زحمتکش نیروی عظیم خود را متحد و متشکل سازند

پیروز باد جنبش به حق کارگران نیشکر هفت تپه

سرنگون باد بر رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران

کارگران سراسر ایران متحد و متشکل شوید

از مبارزات کارگران و زحمتکشان حمایت کنید

حزب رنجبران ایران

۱۵ نوامبر۲۰۱۸