کارگران هفت تپه

کارگران هفت تپه و کارگران فولاد اهواز در عمل توانستند بار دیگر و در سطحی پیشرفته تر از هر زمان مبارزات کارگری را برای متشکل شدن ، برای استقلال کامل تشکیلات خود از هرگونه دخالت دولت و دستگاه های امنیتی تکامل دهند. آنها کلیه تشبثات افراد و گروه های  ضد کارگری را  افشا و در عمل خنثی کردند و پرچمی را برای اتحاد بزرگ وسراسری از کارگران تا معلمان ودانشجویان برافراشتند که عملا بعنوان بدیل سیاسی واجتماعی در میدان است و هر روز که می گذرد بر نیرو پشتیبانان آن افزوده می شود.این بدیلی است در برابر بدیل های دیگر که دست طلب بسوی جها نخوران امپریالیستی و مرتجعان منطقه ای دراز کرده اند.

فداکاری کارگران هفت تپه و زندانیان مقاوم فولاد اهواز  صفحه نوینی در جریده پر افتخار جنبش کارگری باز کرده است و اسماعیل بخشی نماینده ی انتخابی شورای کارگران هفت تپه بی هراس از دستگیری مجد د و شکنجه و احتمالا مرگ در زیر شکنجه ودر زندان – مثل ستار بهشتی و شاهر خ زمانی ،د ست به افشاگری زد و طی نامه ای  آنچه به او در زندان گذشته است را بر ملا ساخت. چه بسا همین شکنجه ها در مورد علی نجاتی هم بکار گرفته شده است که ما هنوز بی خبریم.

رژیم جمهوری اسلامی یک نظام قرون وسطایی ستمگری است که از پنجه هایش چرک وخون می چکد. نمایندگان دادستانی وزندانبانان این نظام وشکنجه گرانشان همه و همه وفادار بدین نظام متعصب خونخوار که در راسش خمینی وجانشینش خامنه ای بوده وهست در این زمینه ادامه دهنده ی همان نظام سلطنتی اند که پس از کودتای بیست و هشت مرداد آمریکایی با شرکت آیت الله  ابوالقاسم کاشانی جنبش کارگری و چپ ایران را سرکوب کردند وبهترین جوانان مبارز وانقلابی را  بدست شکنجه گران ساواک به هلاکت رساندند. در آن زمان صحبت از پرویز ثابتی ، .تهرانی ،…………. بود در دوره نظام ولایت فقیه نام خلخالی ، لاجوردی و امامی و مرتضوی  به زبان ها افتاده است. زندگی و مبارزه طبقاتی به وضوح نشان داده است که در دوران انحصارات وامپریالیسم نظام های سرمایه داری که در کشورهایی مثل ایران سر کار آمده اند،  ماهیتا ضد کمونیستی وکارگری  ، ضد آزادی ودمکراسی بوده و استبد اد مطلقه فردی را اعما ل کرده اند.  در دوره رضا شاه دهان روزنامه نگاران را چون فرخی یزدی  را دوختند و به دکتر ارانی آمپول خلاص زدند ، در دوره ی  پسرش  سردبیر روزنامه شورش را بخاطر مقاله های انتقادی اش  د ستگیر کردند و در روز روشن در حیات زندان اورا آتش زدند. در دوره نظام جانشین سلطنت با قصاوتی اسلامی  همه جانبه تر ودر سطحی وسیعتر روزنامه نگار ها را به قتل می رسانند. از کشتار دهه ی شصت جهان با خبراست و از قتل های زنجیره  ای مطلع و هر روز که می گذرد بر لیست سیاه آن اضافه می شود.

امروز اسماعیل بخشی  بنام خود ، به نام شورای کارگری هفت تپه ،به نام کلیه کارگران ،زنان ومردان انقلا بی وآزادی خواه شهادت می دهد که نظام جمهوری اسلامی شکنجه گر است .سپیده قلیان اعلام می کند که این رژیم دزد و فاسد است ، رژیم فرو مانده و در مانده  را اینبار نه تنها برای حقوق موقعه کارگران بلکه برای جنایت ضد بشریش به زیر سوال برده اند. این اقدام شجاعانه آنها مورد پشتیبانی کارگران ،معلمان ،دانشجویان و مردم مترقی قرار گرفته است. حزب رنجبران ایران ضمن محکوم کردن رژیم شکنجه گر اسلامی خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی است . بدینوسیله پشتیانی قاطع خود را از اقدام جسورانه وراستین اسماعیل بخشی اعلام و سپیده قلیان می کند و به شکنجه گران و حامیان آنان که با اقدام او به هراس افتاده اند هشدار میدهد دست از تهدید وآزار و هرگونه فشاری را به او وخانواده او بردارند. سرنوشت نظام سلطنتی با قیام میلیونی مردم تعیین شد. از خیزش صد شهر ایران در دیماه 96 یکسال می گذرد. و از آن زمان تابحال همچنان کارگران ،بازنشستگان ،معلمان ،رانندگان ،دانشجویان در اعتراض واعتصاب واعتراضند. قدرت متشکل توده ها هرروز بیشتر می شود وبی تردید سرنوشتی مشابه برای نظام جمهوری اسلامی در پیش است.

علیه اعدام ، علیه شکنجه

.گسترده باد جنبش مستقل کارگری

زندانیان سیاسی باید بدون قید وشرط آزاد شوند