ایران  را سراسر نفرت و انزجا ر فرا گرفته است

Turn off for: Persian قشون سیاه پوشان جنایتکار خامنه ای نماینده ی سرمایه داری کلان ایران هراسناک از خیزش جنبش کارگری ایران  شبانه به خانه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان ریختند و با ضرب وخشونت  وحشیانه ای آنها را ربودند. … ادامه خواندن ایران  را سراسر نفرت و انزجا ر فرا گرفته است