دخالت امپریالیسم آمریکا در ونزوئلا محکوم است 

بعد از عروج چپ در آمریکای لاتین و به قدرت رسیدن نیروهایی که خود را ضد سلطه و سوسیالیست می دانستند ، امپریالیسم آمریکا تهاجم جدید را برای برگرداندن کل کشورهای آمریکای لاتین به حیاط خلوت سابق خود   و احیای وضع گذشته گذاشته است . امپریالیسم آمریکا بعلت جنایاتی که در یک قرن گذشته علیه مردم آمریکای لاتین انجام داده است مورد نفرت عمومی است. صدها کودتا علیه دولت های استقلال طلب طی یک قرن اخیر و کشتن ، مفقود الاثر کردن ، شکنجه و براه انداختن زندان های مخوف و رژیم های مخوف تر و فاشیستی و نیز به فقر و فلاکت کشیدن این کشور ها در جهت تسلط بر نیروی کار ارزان ، بازار انحصاری و منابع طبیعی باعث شده است که اکثر کشورهای آمریکای لاتین بعد از دهه ها رهایی از کلونیالیزم هنوز در زیر خط فقر زندگی کنند. سازماندهی گنگ های مواد مخدر و کنترل بخش هایی از کشورهای آمریکای لاتین توسط این گنگ ها که امنیت اجتماعی را کاملاً مختل کرده است نیز از نتایج سیاست های مخرب آمریکا بوده است .

آمریکا با دخالت  های آشکار و پنهان در برزیل یک دولت کاملاً دست راستی و دست نشانده خود را به  قدرت رسانده  است و در ادامه همین سیاست سعی در سرنگونی دولت مردمی ونزوئلا و رئیس جمهور قانونی آن ماد رو  را دارد. آمریکا با شکستن قوانین بین المللی در حال دخالت در یک کشور مستقل است. وبا به محاصره اقتصادی کشیدن ونزوئلا سعی در ایجاد شورش های اجتماعی در آن کشوررا دارد.آمریکا با کمک های گوناگون اطلاعاتی ؛ ومالی به اپوزیسیون؛  در حال راه اندازی یک جنگ داخلی و کودتا در ونزوئلا است. 

باید علیه دخالت های آمریکا و اتحادیه اروپا و به راه انداختن جنگ داخلی و ویرانی ونزوئلا مبارزه کرد. بعد از اکوادور و برزیل این بار نوبت ونزوئلاست که یک دولت دست راستی توسط غرب به قدرت برسد. آیا مادورو مانند بشار اسد علیه دخالت امپریالیستی خواهد ایستاد و سناریوی سوریه تکرار خواهد شد و یا مردم ونزوئلا با درس گیری از سناریوی سوریه علیه دخالت در ونزوئلا توسط غرب خواهد ایستاد. در این میان نقش طبقه کارگر و نیروهای سوسیالیست و کمونیست برجسته تر از همیشه است . ونزوئلا بر سر دوراهی بردگی و یا سوسیالیست است . یا طبقه کارگر قدرت سیاسی  را کسب میکند و یا آمریکا  و غرب و دست نشاندگی و بردگی جایگزین می شود.

حزب رنجبران ایران