لنین: دربارۀ مبارزۀ درونی حزب سوسیالیست ایتالیا (۱)

 

 

 


* این هم نقل قول اصلی در این نامه : ما همگی شرایط مسکو را حمایت می کنیم. مسئله اینست که آنها را چگونه باید بکار برد. من تأکید می کنم حزب باید از عناصر مضر تصفیه گردد، و من پیشنهاد کردم که توراتی باید اخراج گردد؛ اما ما نباید توده­هایی که متعلق به سندیکاها [اتحادیه­ها] و جوامع کئوپراتیو هستند را از دست بدهیم. دیگران خواستار یک انشعاب رادیکال هستند. در اینجاست که ما با هم اختلاف داریم.» (اومانیته ۱۴ اکتبر، تأکیدها از سراتی هستند).

* (J. Bentham) مراجعه شود به جلد اول کاپیتال، فارسی، صفحۀ ۱۸۶، ترجمۀ ایرج اسکندری – مترجم.