آثار لنین

لنین

 1. سە منبع و سە جزء مارکسیزم

 2. چە باید کرد

 3. دولت و انقلاب

 4. سخنرانی در بارە حزب

 5. جنبش جهانی و اوضاع کنونی

 6. بە روسائیان فقیر

 7. مجمەعەء سخنرانیها

 8. وظایف جنبش زنان کارگر در جمهوری شوروی

 9. در بارە مبارزە درونی حزب سوسیالیست ایتالیا(١)

 10. یکی از مسائل اساسی انقلاب

 11. خوردە بورژوازی

 12. مارکسیسم و رویزیونیسم

 13. پیرامون دو خط در انقلاب

 14. کمونیسم و جنبش زنان کارگر

 15. دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک(لنین)

 16. دو رسالە دربارە ماتریالیسم تاریخی انگلس

 17. فاجعۀ در شرف وقوع و لنین راه مبارزه با آن

 18. چهار مقالە از لنین

 19. تزهای آوریل ١٩١٧

 20. بیماری کودکی «چپ گرایی» در کمونیسم(لنین)

 21. مجموعه سخنرانی ها در کمینترن ١

 22. مجموعه سخنرانی ها در کمینترن – ۲(لنین)

 23. کارل مارکس ١ _(زندگی نامەء مارکس و شرح مارکسیسم)

 24. امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه‌دارى

 25. آنارشیسم و سوسیالیسم

 26. در باره اعتصاب

 27. چرا سوسیال دموکراتها بایست اعلام جنگی مصممانه و بیرحمانه بر علیه سوسیالیست-روولوسیونرها بدهند

 28. وظایف جوانان انقلابی

 29. اول ماه مه

 30. از نارودنیزم تا مارکسیسزم

 31. دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک

 32. دموکراسی کارگری و دموکراسی بورژوایی

 33. مرحله کنونی در انقلاب دمکراتیک

 34. شیوه برخورد به احزاب بورژوازی

 35. دو اوتوپی !

 36. دین ازدید« لنین »

 37. درباره غرور ملی ولیکاروسی

 38. آیا ژاکوبنیسم برای کارگران ترسناک است؟

 39. حق ملل در تعین سرنوشت خیش

 40. در بارە مارکس و مارکسیزم

 41. ماتریالیسم و امپریوکریتی سیسم

 42. برگزیده‌ای از آثار لنین در رد انحلال طلبی قسمت اول

 43. لنین و کودکان

 44. در رد انحلال طلبی

G
M
T
Text-to-speech function is limited to 200 characters