تماس با ما

   با نشانیهای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواهید :

آدرس پستی حزب رنجبران ایران:

آدرس پست الکترونیکی حزب رنجبران ایران:

Ranjbar

ranjbaran.org@gmail.com

P.O. Box 5910

آدرس غرفە حزب در اینترنت:

Washington DC, 20016 USA

 

www.ranjbaran.org