فاشیسم و طبقه کارگر

رفقا، تمایلات فاشیستی و میکروب های جنبش فاشیستی در قالبی کم و بیش توسعه یافته تقریبا در همه جا یافت می شود. با توسعه بحران بسیار عمیق اقتصادی و همچنین با بحران عمومی سرمایه داری که به شدت در حال تشدید…

بحران دولت سازی پارلمانتاریستی

به همان ترتیبی که با رشد نظام مالکیت خصوصی بروسایل تولید و مبادله به سطح سرمایه داری به آخرین سطح رشد سرمایه داری امپریالیستی ازخود بیگانگی را درکلیه ی فعالیتهای اجتماعی تکامل داد، درعرصه ی سیاسی در حزب سازی و…

نقدی بر یک بیانیه

کنفرانسی درتاریخ ۲۲ سپتامیر ۲۰۱۸ با فراخوان ۶ سازمان ، حزب و سازمان کمونیست برگزار شد که در پایان آن بیانیه ای تحت عنوان “یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است “،انتشار یافت. مطالعه این بیانیه و یا سند ا…

مصاحبه‌ای با شاهرخ زمانی‌ پیرامون حزب سیاسی طبقه کارگر و ویژگی‌‌های آن(۲)!

توضیح کمیته حمایت از شاهرخ زمانی: این مصاحبه پیش از انتقال شاهرخ زمانی به سلول‌های انفرادی انجام شده ۳– حزب طبقه کارگر اصولا” چگونه حزبی است ؟ چه خصیصه و ویژگیهایی باید داشته باشد ؟ جواب: با علم به اینکه…

نا برابری در توزیع درآمد در هسته مرکزی  – و پیرامونی – نظام جهانی سرمایه داری و در کشورهای پیرامونی آن توسط سمیر امین

اگرچه پژوهش های تجربی در مورد توزیع درآمد نسبتا تازگی دارد، امروزه ارقامی برای تعداد زیادی از کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته وجود دارد که میزان نابرابری در توزیع درآمد را با استفاده از ضرایب جینی و منحنیهای لورنز…

اقتصاد بحرانی و وضعیت کارگران

سال های گذشته جنبش کارگری و زحمتکشان در ایران از جنبه های مختلف شاهد رشد ، گسترش ، تعمیق بوده است که به هیچ وجه با خواست های رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی نه تنها همخوانی نداشته است بلکه به…

توجیه گران فاشیسم جنگ جنایتکارانه دوم جهانی!

 برای هر انسان متعهدی که به رویدادهای جهانی به طور علمی و مستند برخورد کند، تحریفهای تاریخ نویسی را باید هشیارانه با در ارتباط قرار دادن تحریفهای تاریخ  با مسایل روز درنظر گرفته و مشت تحریف کننده گان را باز…

دفاع از خواستهای کارگران ۷ تپه

در ۴۰ سال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی سرمایه، حرکتهای اعتراضی به حق کارگران ایران در دفاع از حقوق انسانی خود، پیوسته مورد سرکوب سیاسی شدید قرار داده و حتا انگ ” ضدامنیتی” زده و شدیدترین استثمار و ستم را نسبت…

به یاد شاهرخ زمانی

در این صد سال گذشته انگشت شمار کارگر ا ن آگاهی چون شاهرخ زمانی پا به عرصه ی مبارزه ی انقلابی ایران گذاشته اند شاهرخ به شکرانه ی دوام جنبش چپ و کارگری ، با تمام سرکوب ها وددمنشی های…

اعدام ها ادامه دارد

سی مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در زندان های رژیم جمهوری اسلامی همراه است با نارضایتی عظیم توده ای و نیز جنبش های اجتماعی با درخواست های اساسا عدالت طلبانه ، علیه زور ، ستم و بی حقوقی .…

مصاحبه‌ای با شاهرخ زمانی‌ پیرامون حزب سیاسی طبقه کارگر و ویژگی‌‌های آن(۱)!

توضیح کمیته حمایت از شاهرخ زمانی: این مصاحبه پیش از انتقال شاهرخ زمانی به سلول‌های انفرادی انجام شده ۱- با توجه به وضعیت سیاسی در ایران و با آگاهی از بحران اقتصادی سیاسی موجود که  رژیم  نه راه پیش دارد و نه…

*-نظام چهارشنبه بازاردرشُرُف هرچه بیشتر افشاء!

اگر به گفته های مقامات مسئوول درسطح اصول گرا، نظامیان، میانه روان، مجلس نشینانان، دولتیان، روزنامه نگاران درمورد جست و جوی اوضاع آشفته اقتصادی و سیاسی و راه حل یابی آنها از شنیدن نظرات متفاوت بهره گیریم، ناشی ازفقدان آزادی…