دفاع از حقوق پایمال شده کودکان درایران!

ابتدائی ترین و درعین حال مبرم ترین وظیفه ی هر حکومتی مترقی و انقلابی، تامین نیازهای زنده گی  کودکان و آموزش و پرورش دادن جهت تربیت کودکان به مثابه انسانهای سالم، باسواد، باکیفیت، مسئوول، و آگاه به نقش خود در…

اوضاع خوبست

دنیا را همه یکجور نمی بینند .تفاوت ها ، ناشی از موقعیت اجتماعی د ر درجه اول و ناموزونی سطح دانش وفرهنگ است. موقعیت اجتماعی انسان ها در مناسبات تولیدی وباز تولید تعیین کننده نظرات وعقاید آنهاست مگر اینکه آگاه…

باید به طبقه کارگر ایران بالید

از دیماه پنجاه وشش تا به امروز اعتصا بات ،اعتراضات و راهپیمائی های کارگران ، بازنشستگان ومعلمان همچنان ادامه دارد وهر روز متحد تر و گسترده تر در سراسر ایران به چشم می خورد.اعتصاب عظیم ومتحد را نندگان کامیون ها و…

اردوغان و حکومت مطلقه اش

انتخابات ترکیه برگزار شد. و اردوغان مجددا به ریاست جمهوری ترکیه برگزیده شد. در حالیکه برخی مخالفینش قبل از انتخابات دستگیر و روانه زندان شده بودند.اردوغان و حزب آک پارتی فرزندان خلف حزب توسعه ترکیه هستند که به عنوان یک…

اوضاع و وظایف کنونی کمونیستها

باتوجه به دو تضادعمده نظری و سازمان یابی، نظرات متضاد خط مشی سازمانیابی کمونیستها در رسیدن به وحدت تشکلها موجود عبارتند از: کم بها دادن به حزب سازی در رهبری انقلاب و تکیه به ” مبارزه مسلحانه هم استراتژی و…

کیفیت بیانیه نظری و عملی کمونیستی

این روزها از جانب تشکلهای مدعی کمونیست بودن، بیانیه هائی صادر می شوند که بیشتر جنبه ی خودمرکزبینی ارائه ی خط سیاسی درست روز را دارند، تا کیفیت واقعی بیانیه ی کمونیستی که متعلق به تشکلی که درقامت حزب کمونیست…

هرکسی کو دورماند ازاصل خویش هم ره نا اهل خود گردد ز نیش !

بازی جهانی فوتبال سازمان یافته توسط فیفا (فدراسیون بین المللی مجامع فوتبال) از۱۴ ماه ژوئن تا ۱۵ ماه ژوئیه ۲۰۱۸ (۲۴ خرداد تا ۲۴ تیر۱۳۹۷)، باشرکت ۳۲ تیم برتراز۴ قاره در روسیه با سلام و صلوات نعره های ناسیونالیستی و…

زنان و ورزش

بالاخره بعد از چند دهه زنان توانستند وارد ورزشگاه آزادی برای دیدن بازی  تیم ملی فوتبال ایران و تیم ملی فوتبال جام جهانی فوتبال پرتغال شوند. ورود زنان به ورزشگاهها از زمان به قدرت رسیدن رژیم اسلامی به یک تابو…

تاکتیک های مبارزاتی پرولتاریائی

اگر به سطح رو در روئی مقابله با مبارزات طبقاتی درجهان و به ویژه درایران توجه داشته باشیم که عمده تا به طور قهرآمیز)  مرگ و زنده گی( توسط حاکمان به پیش برده می شود، عنصر ماتریالیستی – دیالکتیکی تعیین…

به مناسبت فراخوان سندیکای آلمانی د.گ.ب دردعوت از ۳ عضوسندیکای ایران

به این شب همبستگی سندیکای آلمانی با دوسندیکا و انجمن صنفی آرزوی موفقیت در شناسائی موقعیت جنبشهای موجود درایران داریم و به استقبال این دوستان گرامی شرکت کنیم. جای هیچ شک و شبهه ای نیست که دو کارگر مبارز عضو…

تنها شاهراه درست موجود کنونی

گسترش وسیع ترین آزادی های سیاسی و اجتماعی از پایین تر ین اقشار جامعه که   در برگیرنده ی اکثریت عظیم توده های ستمدیده و استثمار شده باشد ، تنها راه برون رفتن  از بحران عظیم کنونی ایران است که می…