عدالت در جمهوری اسلامی

به دستگیری های بدون دلیل ، مدرک ، ارائه جرم ، شهود و تکیه حتی به قوانین رژیم اسلامی ،خود  سرانه باید شدیدا اعتراض کرد. این نوع دستگیری فعالین سیاسی و اجتماعی همچون کفتاری بر سر زندگی انسانی ،امنیت و…

تشدید ازخودبیگانگی با شدت یابی رقابت

ازخود بیگانگی از زمان به وجود آمدن مالکیت خصوصی بروسایل تولید، استثمار فرد از فرد و نهایتا قرارگرفتن طبقات حاکم و محکوم درمقابل یک دیگر، پدیده ی تازه ای نیست، ولی شدت یابی رقابت به ویژه در شرایط کنونی حاکمیت…

“قدم اول” حرکت در سراب بی راهه ها!

(تقدیم به شماره ۱۴ نشریه تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر) در کمتر از۵ سال اخیر نوشته های اول ارزشمندی از رفیق شاهرخ زمانی جانباخته، دریافت شد که شوروشوق بی نظیری را درحزب رنجبران ایران (حرا) برای آموختن از نظرات کارگران…

برخورد عرفانی یا دیالکتیک ماتریالیستی؟

کم نیستند نیروهای چپی که خود را “کمونیست” می نامند ولی دربیان نظرات تئوریک – سیاسی – تشکیلاتی و سبک کاری در به پیش بردن مبارزه طبقاتی انقلابی طبقه کارگر به جای تحلیل دیالکتیک ماتریالیستی با نظرات عرفانی دمسازمی شوند!…

بی شرط وشروطی گرایشی محفلی است

در جمعبندی از ” جمع قدم اول در تدارک حزب انقلابی ” باید در آغاز ازخود پرسید هدف پیشنهاد دهندگان –ایجاد چنین جمعی چه بوده است ؟ بنظر می رسد پاسخ واقعی به این پرسش نقش تعیین کننده ای در…

خوش بود گر محک تجربه آید به میان! (در رد اتهامات بی اساس در نشریه ۱۲)

در۳- ۴  سال اخیر جریانی به نام “کمیته حمایت ازشاهرخ زمانی “، بخشی ازنظرات این کارگر کمونیست صاحب نظر ارجمند را در خارج از کشور انتشارداد. این نظرات رفیق شاهرخ گام مثبت و ارزنده ای در جهت پیدا کردن شناخت…

به مناسبت فراخوان سندیکای آلمانی د.گ.ب دردعوت از ۳ عضوسندیکای ایران

با آرزوی موفقیت برای شب همبستگی سندیکای آلمانی با دوسندیکا و انجمن صنفی در شناسائی موقعیت جنبشهای موجود درایران جهت استقبال از این دوستان گرامی در آن شرکت کنیم. جای هیچ شک و شبهه ای نیست که دو کارگر مبارز…

وقت ضرورت چونباشد گریز دست بگیرد سر شمشیر تیز!

توده های کارگر و زحمت کش این روزها به مراتب بیشتر از۴۰ سال گذشته دربرابر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی به غایت دزد و فاسد ارتجاعی بی رحمانه، مورد توهین، تهاجم، زندان، شکنجه و مرگ ازجانب اراذل و اوباش آن قرارگرفته…

درگیری گرگ و شغال دو نظام سرمایه داری؟

گرگان امپریالیستی غرب، در عزم کشاندن منطقه ی وسیع ایران تحت اشغال شغالان حاکم، با پیش کشیدن اینکه غنی سازی اورانیوم جهت تهیه ی بمب اتمی درخدمت این شغالان است، دست به تحریم اقتصادی ایران زدند: پس از چندسال گفت…

سکولاریسم رهائی بخش نیست!

این روزها تبلیعاتی از جانب سلطنت طلبان در زمینه ی خدمات رضاشاه پهلوی ازجمله در مورد سکولارکردن دولت حاکم ایران را با غلوکردنهای گوبلزی سر می دهند. آیا در دوره ی ۱۶ ساله ی سلطنتش وی توانست به نظام ارباب…

به دفاع از مردم فلسطین برخیزیم

ارتش جنایتکار و اشغالگر اسرائیل تظاهرات فلسطینیان در اعتراض به افتتاح سفارت آمریکا و ادامه اشغالگری و کشت و کشتار فلسطینیان را بار دیگر با خاک و خون کشید . این اولین جنایت رژیم فاشیستی اسرائیل نیست که با کمک…

تحلیل طبقاتی متکی برتشخیص تضادعمده

شناخت دوستان و دشمنان انقلاب در هرکشور، با تحلیل مشخص از تضادهای طبقاتی مختلف و مرکب موجود در آن، تشخیص مادی و عینی خطرناک ترین و مهاجم ترین دشمنان عمده طبقه کارگر و توده های زحمت کش در هرمرحله از…

تظاهرات معلمان

هرروز که می گذرد موجی پشت موجی دیگر، متشکل، مستقل وبا برنامه ی حساب شده ی، توده های معترض – از کارگر گرفته تا معلم و دانشجوی شهر وروستا – درسراسر ایران بر می خیزند وبا هدفی هر روز مشخص…