نا برابری در توزیع درآمد در هسته مرکزی  – و پیرامونی – نظام جهانی سرمایه داری و در کشورهای پیرامونی آن توسط سمیر امین

اگرچه پژوهش های تجربی در مورد توزیع درآمد نسبتا تازگی دارد، امروزه ارقامی برای تعداد زیادی از کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته وجود دارد که میزان نابرابری در توزیع درآمد را با استفاده از ضرایب جینی و منحنیهای لورنز…

اقتصاد بحرانی و وضعیت کارگران

سال های گذشته جنبش کارگری و زحمتکشان در ایران از جنبه های مختلف شاهد رشد ، گسترش ، تعمیق بوده است که به هیچ وجه با خواست های رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی نه تنها همخوانی نداشته است بلکه به…

توجیه گران فاشیسم جنگ جنایتکارانه دوم جهانی!

 برای هر انسان متعهدی که به رویدادهای جهانی به طور علمی و مستند برخورد کند، تحریفهای تاریخ نویسی را باید هشیارانه با در ارتباط قرار دادن تحریفهای تاریخ  با مسایل روز درنظر گرفته و مشت تحریف کننده گان را باز…

دفاع از خواستهای کارگران ۷ تپه

در ۴۰ سال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی سرمایه، حرکتهای اعتراضی به حق کارگران ایران در دفاع از حقوق انسانی خود، پیوسته مورد سرکوب سیاسی شدید قرار داده و حتا انگ ” ضدامنیتی” زده و شدیدترین استثمار و ستم را نسبت…

به یاد شاهرخ زمانی

در این صد سال گذشته انگشت شمار کارگر ا ن آگاهی چون شاهرخ زمانی پا به عرصه ی مبارزه ی انقلابی ایران گذاشته اند شاهرخ به شکرانه ی دوام جنبش چپ و کارگری ، با تمام سرکوب ها وددمنشی های…

اعدام ها ادامه دارد

سی مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در زندان های رژیم جمهوری اسلامی همراه است با نارضایتی عظیم توده ای و نیز جنبش های اجتماعی با درخواست های اساسا عدالت طلبانه ، علیه زور ، ستم و بی حقوقی .…

مصاحبه‌ای با شاهرخ زمانی‌ پیرامون حزب سیاسی طبقه کارگر و ویژگی‌‌های آن(۱)!

توضیح کمیته حمایت از شاهرخ زمانی: این مصاحبه پیش از انتقال شاهرخ زمانی به سلول‌های انفرادی انجام شده ۱- با توجه به وضعیت سیاسی در ایران و با آگاهی از بحران اقتصادی سیاسی موجود که  رژیم  نه راه پیش دارد و نه…

*-نظام چهارشنبه بازاردرشُرُف هرچه بیشتر افشاء!

اگر به گفته های مقامات مسئوول درسطح اصول گرا، نظامیان، میانه روان، مجلس نشینانان، دولتیان، روزنامه نگاران درمورد جست و جوی اوضاع آشفته اقتصادی و سیاسی و راه حل یابی آنها از شنیدن نظرات متفاوت بهره گیریم، ناشی ازفقدان آزادی…

به مناسبت درگذشت سمیرامین

سمیر امین ( ۲۰۱۸ – ۱۹۳۱ ) تولد در مصر از پدر مصری و مادر فرانسوی. وی بعد از ورود به پاریس، هر چند در سن نو جوانی به حزب کمونیست فرانسه پیوست، اما بعد خود را به خاطر تفاوتهای…

اعلامیه ی حزب کمونیست انقلابی اروگوئه (تاسیس ۱۹۷۲) به مناسبت زادروز رفیق جان باخته آلیس فرناندز

(ALICIA FERNÁNDEZ) حزب ما با کمال تاسف درگذشت رفیق مبارز و عضو دفتر سیاسی مان (آلیس فرناندز) را پس از یک بیماری طولانی به اطلاع عموم میرساند. او مبارزی انقلابی و مادری فداکار و خستگی ناپذیر بود. آلیس با رویکرد…

ادامه اعتراضات در ایران

اعتراضاتی که با درس گیری از  جنبش دیماه همچنان  در روزهای اخیر در سطح وسیع تری به رشد خود ادامه داده و اقشار وسیع تری را به خود جلب کرده است . سالها سرکوب خواسته های اولیه و بحق توده…

قتل عام زندانیان سیاسی

ماههای خونین مرداد وشهریور یاد آور یکی دیگر از جنایات رژیم جمهوری اسلامی است.۳۰ سال قبل در طی مدت تابستان ۵۴۰۰ نفر از زندانیان سیاسی که بسیاری از آنان در حال  اتمام مدت محکومیت شان بودند اعدام شدند. جنایتی فجیع…