انقلاب بهمن ١٣٥٧ در هاله‌ای از ابهامات

انقلاب بهمن وارد ٢٩مين سال‌گرد خودشد. انقلابی که با پرچم اصلی سرنگونی رژيم سلطنتی و تحقق شعار”استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی” شروع شده، دهها ميليون نفرسالها دربه ثمرنشستن آن مبارزه کرده و هزاران نفرجان دادند ، با قيام ٢٢ بهمن ١٣٥٧…

گوشه‌ای ازعمل‌کرد امپرياليسم درعرصه‌ی جهان

اعلاميه‌ی حزب کمونيست مارکسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست بوليویا درمورد وضعيت سياسی کشور. همان‌طور که اتحاد انقلابی ضدامپرياليست(ا.ا.ض.) مدتی پيش به کرات گفته است، ارتجاع فاشيستی مستقر در سانتاکروز و نوکرانش در سوکر که از طريق سفارت امپرياليسم آمريکا در…

هشتم مارس، روزهم‌بسته‌گی مبارزاتی زنان جهان مبارک باد

٨ مارس، روزهم‌بسته‌گی مبارزاتی زنان جهان مبارک باد ! ٨ مارس، مطابق با ١٨ اسفند امسال، روزهم‌بسته‌گی مبارزاتی زنان جهان است. تاريخ مبارزات زنان برای احقاق حقوق برابرخود با مردان، قدمتی چندهزارساله دارد و از زمانی که مرد درخانواده موقعيت…

جنگ و صلح به شيوه ی بوش ـ اولمرت

درحالی که بنا به گفته ی دکتربرقوتی از فعالان سياسی فلسطينی نرخ کُشته شده‌های فلسطينی از زمان برگزاری کنفرانس آناپوليس حدود يک ماه و اندی پيش ٢ برابر شده‌است، بوش ٨ ژانويه ٢٠٠٧ روانه‌ی خاورميانه و دردرجه‌ی اول اسرائيل شد…

کمدی انتخاباتی ديگر

درحالی که برف و سرما و فقدان ابتدائی‌ترين وسائل مبارزه با آن و ازجمله امدادرسانی، جان دهها نفر از هم وطنان ما را گرفته و درسرمای شديدی که به‌ويژه دربخشهای شمالی کشورحکم‌فرمائی می‌کند اعتراضات مردم حالتی شورشی به خودگرفته است،…

عوامل بازدارنده‌ی پيش‌روی جنبش کارگری

با رشد مبارزات و جنبش کارگری ايران در دهه‌ی ١٣٨٠ و تلاش فعالان کارگری درمتشکل ساختن طبقه‌ی کارگرايران درسازمانهای مستقل طبقاتی خود از يک‌سو و حرکت تشکلهای سياسی مدافع طبقه کارگر درتاثير گذاشتن بر روند سازمان‌يابی مبارزات کارگران از سوی…

جنبش دانش‌جوئی دربرابر چه‌بايدکردها؟

دربيش از يک‌دهه‌ی اخير جنبش دانش‌جوئی بارديگر خود را از زير آوار سرکوبهای دهه‌ی ١٣٦٠ سربلندانه بيرون آورده و با شروع جدائی روزافزون از رژيم جمهوری اسلامی، خواسته‌های دموکراتيک و انقلابی در درون اين جنبش بيش از پيش طرح گرديده‌اند.…

بنیادگرائی اسلامی در خدمت نظام جهانی سرمایه

درآمد در دهه‌ی اخیر، بعد از حادثه‌ی مرموز یازده سپتامبر ٢٠٠١، بعضی از شخصیت های چپ و حتی بخشی از اعضای فعال درون سازمانهای مارکسیستی در اروپا و آمریکا پیشنهادی مبنی بر بحث درباره امکان ایجاد دیالوگ (گفت‌‌‌وگو) بین جنبش…

نئولیبرالیسم – گسترش فقر بنام آزادی

خبر کوتاه و” کم اهمیتی” که در ابتدا سایت “آینه روز” و سپس در چند سایت دیگر خبری چپ منتشر شده بود کمتر توجهی را در فضای اینترنتی فارسی زبان برانگیخت این امر مرا برآن داشت که چند خطی در…

التقاط درشعارها

درشماره های ٣٠ و ٣٢ “رنجبرـ ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران” گفتيم که تضادهای درون هيئت حاکمه ی آمريکا درمورد چه گونه گی پيش برد سياست تجاوزکارانه ی دولت بوش، تحت تاثير اوضاع جهانی و داخلی و ضرباتی که برامپرياليسم…

مورد حمله ی دشمن قرارگرفتن خوب است نه بد! – به مناسبت حمله ی نئوليبراليستهای وطنی به کمونيستها

درشماره ی ١٣ آبان ١٣٨٦ روزنامه‌ی شهروند امروز تحت عنوان “چپ ازخود انتقادمی کند”، نوشتاری از هوشنگ ماهرويان و مصاحبه ای با حميد شوکت و مازيار بهروز که خط تخطئه ی مبارزات کمونيستها و بی هوده بودن اين مبارزات و…

عمل‌کرد امپرياليسم و صهيونيسم درخاورميانه

درمقابله با توهم پراکنی عوامل مستقيم و مزدور و نوکران بی جيره و مواجب امپرياليسم آمريکا و صهيونيسم، که دربوق تبليغاتی حمله به ايران می‌دمند، درهرشماره‌ی رنجبر تا به حال ماسعی کرده‌ايم بخش های کوچکی از اين عمل‌کرد را بازگونمائيم.…

مروری کوتاه به برخی مقولات تاريخی و سياسی از ديدگاه کمونيسم علمی 5

کار، تولید، تقسیم کار انسانهای مولد و مبارزات آنان برای تغییر شرایط مادی و معنوی زیست شان، اساس بینش ماتریالیستی تاریخ را تشکیل می دهند. هر بینش علمی از تاریخ، نخست از انسانها، از چگونگی تولید زندگی مادی توسط آنان،…