رابطه نظام جهانی سرمایه با بنیاد گرائی: یک بررسی موردی در باره رابطه بین “مرکز” و حاشیه

درآمد در شماره های پیشین “رنجبر” در ضمن بررسی تبار شناسی و کالبد شکافی جناح های درون حاکمیت جمهوری اسلامی به این نکته اساسی اشاره شد که انگاشت “ولایت فقیه” یکی از مضامین اصلی در فلسفه سیاسی ایدئولوژی امت گرائی،…

سرچشمه ی دشمنی با دانشجویان

به دنبال اعلام آماده گی دانش جویان چپ دانش گاههای ایران برای برگزاری مستقلانه ی مراسم ١۶ آذر ـ روز دانش جوـ رژیم آزادی کُش جمهوری اسلامی حمله ی گسترده ای را قبل از برگزاری این مراسم، که منجر به…

حرکت از حیطه‌ی ضرورتها به قلمرو آزادی

هم اکنون جنگ تبلیغاتی کثیفی از طرف محافل امپریالیستی ـ صهیونیستی در رابطه با تحمیل جنگ ارتجاعی ویران‌گر دیگر بر مردم ایران ـ به بهانه‌ی “خطرایران اتمی برای جهان “(!) و ضرورت جلوگیری به هرقیمتی از آن ـ دربوق و…

١۶ آذر در راه است

۱۶ آذر به مدت ربع قرن، سمبُلی درمبارزات سخت و طولانی جنبش دانش‌جوئی‌ایران علیه دخالت‌گری امپریالیستی و دیکتاتوری حکومت دست نشانده‌ی شاه بود که توسط کودتای امپریالیستی ٢٨ مرداد قدرت را به دست گرفته بود. ضرورت مبارزه علیه امپریالیسم و…

آشوب گری امپریالیستی درخاورمیانه

نا آرامی های اخیر در همسایه ی شرقی ایران بسیاری را در برابر این سوال قرار می دهد که اصولا در این منطقه ی بحران زده چه می گذرد؟ رشد مخالفت ها در جامعه ی پاکستان و در کنار آن…

چرخش درسیاست آمریکا به‌سوی “جنگ‌سرد” درخاورمیانه “جدید” و آینده‌ی ایران – بخش دوم

هدف از این یورش بزرگ(رجوع کنید به رنجبر شماره ٣٠)، استقرار هژمونی نفتی در خاورمیانه نفت خیز و گسترش و جهانی ساختن ” دکترین مونرو” در سراسر جهان بود. پیاده کردن این هدف استراتژیک توسط هیئت حاکمه‌ی آمریکا برای چندین…

مروری کوتاه به برخی مقولات تاریخی و سیاسی از دیدگاه کمونیسم علمی -۴

رویزیونیسم درقدرت(ادامه) همان طورکه در رنجبر شماره‌ی ٣١ دیدیم، بسیاری ار احزاب انترناسیونال دوم که ظاهرا خود را مارکسیست می دانستند، پس از درگذشت انگلس و تکامل نظام سرمایه‌داری رقابت آزاد به مرحله ی رقابت سرمایه‌های مالی انحصاری (با ماهیتی…

عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه و نتایج آن

اورانیوم تضعیف شده : ٢۵۵ نفر از سربازان ایتالیا دچارسرطان شده و ٣٧ نفر آنها تابه حال مرده‌اند. آژانس خبری ایتالیا ـ ٩ اکتبر ٢٠٠٧ ٢۵۵ نفر از سربازان ایتالیا که درخارج از کشورشان  دربالکان، افغانستان، عراق ولبنان بین سالهای…

تداوم جنبشهای حق طلبانه و دموکراتیک و درمانده‌گی رژیم سرکوب‌گر

تداوم جنبشهای حق طلبانه و دموکراتیک و درمانده‌گی رژیم سرکوب‌گر!  جنبش کارگری ایران، درمبارزه علیه رژیم گندیده‌ی سرمایه‌داری حاکم، گام به‌گام پیش می‌رود. اعتصاب کارگران نی‌بُر نی‌شکر هفت تپه برای دریافت مزدهای معوقه، به دنبال اعتصاب درخشان چندهفته‌ پیش کارگران…

ظهور دوباره دکترین مونرو درقالب ” نظم نوین جهانی ” و شکست زود فرجا م ان

مقدمه – درسال ۱۸۲۰ جیمس مونرو رئیس جمهور امریکا اعلام کردکه “هیچ کشوری بدون عنایت و حمایت ممالک متحده نمی‌تواند حق مداخله در امور داخلی کشورهای آمریکای لاتین (آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی و جزایر کارائیب) را داشته باشد” . این…

درسهائی از انقلاب اکتبر ١٩١٧

٩٠ سال از پیروزی انقلاب اکتبر روسیه و۵٨ سال ازانقلاب اکتبر چین، می‌گذرد. دو انقلابی که دنیای کهن مبتنی برنظام استثمار و ستم طبقاتی را درپایه‌های‌شان لرزانده و طبقه‌ی کارگر و زحمت کشان را به قدرت رساندند. با این دوپیروزی،…

رقابت درمنطقه‌ی دریاچه‌ی خزر وشبح جنگ جهانی سوم

کنفرانس سران کشورهای حوزه‌ی دریاچه‌ی خزر درظاهر مورد تعیین مسائل حقوقی این دریاچه و درواقعیت درمورد امنیت آن و خطر بروز جنگ درمنطقه، در روز سه‌شنبه ٢۴ مهر درتهران برگزارشد. مشگلات حقوقی از یک سو مربوط به قراردادهای ١٩٢١ و…