تشديد تضادها و روند تعيين تکليفها

تشديد تضادها و روند تعيين تکليفها ! برخلاف ادعای محمود احمدی نژاد و آمارهای تقلبی ارائه شده از جانب دولت وی درمورد بهبود اوضاع اقتصادی، سياسی و اجتماعی از نظر داخلی و گسترش مناسبات خارجی، روند اوضاع تشديد تضادها درايران…

عمل‌کردهای امپرياليسم و صهيونيسم درخاورمیانه

عمل‌کردهای امپرياليسم و صهيونيسم درخاورمیانه دستيار عرفات ازشيراک می‌خواهد تا حقيقت مرگ عرفات را فاش سازد خبرگزارس فرانسه : ٤ اوت ٢٠٠٧ عرفات در ١١ نوامبر ٢٠٠٤، بعد از اين که دربيمارستان نظامی فرانسه بستری شد، فوت کرد. پزشکان فرنسوی…

قانون درخدمت حاکمان

قانون درخدمت حاکمان ! پيرامون اعتصاب لوکوموتيورانان در آلمان پس از فروپاشی “جمهوری دمکراتيک آلمان”، وزير کارآن دوره‌ی آلمان فدرال “نوربرت بلوم” از حزب دمکرات مسيحی ، در حالي‌که تمام وجودش از شادی و شعف می لرزيد، اعلام کرد: “مارکس…

انتقاد: سازنده يا مخرب ؟

مزدوران جمهوری اسلامی ، منصور اسانلو رئیس سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه را به صورتی وحشیانه ودرزیرمشت و لگد، درخیابان دستگیر کردند و به زندان افکندند و تحت شکنجه قرارداده‌اند. دستگیری ، زندان، شکنجه واعدام مخالفین جمهوری اسلامی وبه…

ماه مرداد (اوت) خوني

ماه مرداد (اوت) خونين ! دهه‌ی اول ماه اوت ١٩٤٥ : اردوگاه بوخنوالد جاده‌ی ورودی به اين اردوگاه اسيران نازی، جاده‌ی خون نام گذاری شده است که توسط زندانيان اين اردوگاه ساخته شد. درجريان جنگ جهانی دوم، بيش از ٢٥٠…

هرگزفراموشتان نخواهيم کرد

هرگزفراموشتان نخواهيم کرد ! سال ١٣٦٧ فرا رسيد. مردم ايران به ادامه دهنده‌گان جنگ ارتجاعی با عراق، جواب رد دادند. رژيم درمانده که با شعارهای عوام‌فريبانه‌ی “فتح قدس از طريق کربلا” کاری ازپيش نبرده‌بود و درجُست و جوی گوشتهای دَم…

درک يک‌جانبه از امپرياليسم

درک يک‌جانبه از امپرياليسم ! روابط ديپلوماتيک حسنه بين دولتهای کوبا، ونزوئلا و اخيرا نيکاراگوا با دولت جمهوری اسلامی ايران ـ کشورهائی که به عنوان ضدامپرياليست و با گرايشات چپ شناخته شده‌اند ـ و با دولت ايران در ضديت با…

در تدارک بروز جنگ

در تدارک بروز جنگ ! حکومتی که ٢٨ سال پيش توسط خمينی، با تزوير و فريب توده ها، بنيان نهاده شد و با مشت آهنين به سرکوب تمام حقوق اوليه‌ی انسانی تا به حال ادامه داده، وارد مرحله نوينی از…

مروری کوتاه به برخی مقولات تاريخی، سياسی از ديدگاه کمونيسم علمی

مروری کوتاه به برخی مقولات تاريخی، سياسی از ديدگاه کمونيسم علمی از اين شماره به بعد، سعی می‌کنيم به طور خلاصه برخی مقولات تاريخی و ايده‌ئولوژيک ـ سياسی که توسط کمونيسم علمی مورد بررسی و تحليل قرار گرفته اند، برای…

اعدام روشی تروريستی است

اعدام روشی تروريستی است ! طی تاريخ جوامع طبقاتی تا به امروز، چنين وانمود شده است که مجازات اعدام طبق قوانين موجود، اجرای عدالت درعرصه‌ی قضائی است تا ساکنان هرجامعه‌ای از حرکات ضدانسانی و بد آگاه شده و جامعه‌سلامت بيشتری…

توطئه‌های امپرياليستی ـ صهيونيستی درخاورميانه

توطئه‌های امپرياليستی ـ صهيونيستی درخاورميانه در زير چند ترجمه از وضعيت فلسطين و عراق می‌آوريم که نشان می دهند توطئه های سازمان يافته‌ی خطرناکی درجريان هستند و مردم اين منطقه بايد برهشياری خود افزوده و مبارزه عليه دخالت گری امپرياليسم…

دريای خون

دريای خون ! رژيم جمهوری اسلامی ايران ازطريق خون‌ريزی قصد دارد تا سرتاسرايران را به دريائی از خون مخالفانش، تبديل نمايد. به عدنان حسن پور روزنامه نگار مريوانی، بعد از گذشت ٦ ماه از دستگيری اش، اتهام اقدام عليه امنيت…

موج سرکوب و مبارزه‌ی متحدانه

موج سرکوب و مبارزه‌ی متحدانه ! وضعيت سلامتی محمود صالحی، فعال کارگری مبارز سقز در زندان سنندج روز به روز وخيم‌تر می شود و دست اندرکاران رژيم، اس اس وار خم به ابرو نمی آورند! مافيای اطلاعاتی در روز روشن…

خيزش ١٨ تير١٣٧٨ نقطه عطف درمبارزات دانش‌جوئی

خيزش ١٨ تير١٣٧٨    نقطه عطف درمبارزات دانش‌جوئی درآستانه‌ی هشتمين سال‌گرد خيزش دانش‌جويان ايران (١٨ ـ ٢٣ تير ١٣٧٨)، ٦ روزی که قلعه‌ی پوسيده‌ی رژيم ارتجاعی جمهوری اسلامی نوکرسرمايه را لرزاند و ماهيت سازش‌کارانه‌ی “اصلاح‌طلبان” درقدرت را برملاساخت، بی مورد نيست…