سازمان بین‌المللی کار ارگانی برای سازش طبقاتی جهانی

سازمان بین‌المللی کار(ILO) ارگانی برای سازش طبقاتی جهانی قرن نوزدهم شاهد سازمان یابی کارگران درسندیکاها و مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر برای کسب حقوق خود بود که ازجمله تلاش برای کسب قدرت حاکمه را به هم‌راه داشت. با تدوین “مانیفست حزب کمونیست”…

بازی با آتش

بازی با آتش هفته‌‌ی پیش، دولت محمود احمدی نژاد از سر “مهرورزی” و در جهت سیاست”آوردن پول نفت بر سر سفره مردم” در یک عمل “غیر منتظره” و در نقش  یک راهزن ظاهر شد و با اعلام طرح “سهمیه بندی…

تفرقه بیانداز و حکومت بکن

تفرقه بیانداز و حکومت بکن ! سیاست استعمارگران انگلیس در گسترش و حفظ مناطق نفوذ وسیعی از جهان در زیر سلطه‌ی خود، از طریق به جان هم انداختن مردم کشورهای مستعمره ، درشرایط کنونی و بالارفتن آگاهی مردم جهان از…

زورگوئی به مردم جهان نتیجه‌‌ی اجلاس ژ ٨

زورگوئی به مردم جهان نتیجه‌‌ی اجلاس ژ ٨ ! نشست سه روزه‌ی اجلاس ٨ کشور صنعتی جهان(۶ تا ٨ ژوئن ٢٠٠٧) در هایلیگن دام درحوالی رستوک، با صدور بیانیه‌ای پایان گرفت. جهانیان شاهد بودند که معترضین از سراسر اروپا چه…

مبارزه، سرکوب و رشد تضادها

مبارزه، سرکوب و رشد تضادها ! جنبش کارگری ایران در پیشاپیش جنبشهای دموکراتیک و آزادی‌خواهانه درایران با صلابت پیش می رود. کارگران بیش از پیش به لزوم برخورد غیرمسالمت آمیز به کارفرمایان و رژیم پی می برند. زیرا دریافته‌اند که…

انعکاس هژمونی طلبی در مبارزات طبقاتی

انعکاس هژمونی طلبی در مبارزات طبقاتی ! درشماره‌ی ٢۶ رنجبر(خرداد ١٣٨۶) به اخلال رویزیونیسم راست و چپ درتحریف کمونیسم علمی و نیز محدودیتهای تشکلهای چپ در فائق آمدن به تشتت نظری و سازمانی در اردوی کار، اشاره کردیم. اینک علل…

سازمان جهانی کار مدافع کارگران نیست

سازمان جهانی کار مدافع کارگران نیست ! ٩۶‌مین کنگره‌ی سالانه‌ی سازمان جهانی کار فردا ٨ ژوئن ٢٠٠٧ در ژنو برگزارمی شود. به روال معمول، نماینده‌گان رژیم ضدکارگری جمهوری اسلامی ایران دراین کنفرانس شرکت خواهند کرد تا “موهبتهای” این رژیم در…

زنان، قربانیان اصلی ارتجاع، سرمایه‌داری و امپریالیسم

زنان، قربانیان اصلی ارتجاع، سرمایه‌داری و امپریالیسم خاورمیانه در آتش جنگهای خانمان‌سوزارتشهای امپریالیستی، می سوزد. درجهنم ظلم و ستمی که نظامهای ارتجاعی حاکم به کمک امپریالیسم دراین منطقه به‌وجودآورده‌اند، زنان بزرگ‌ترین قربانیان می باشند که در زیر استثمارو ستم طبقاتی…

عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه

عمل‌کرد امپریالیسم و صهیونیسم درخاورمیانه در دوران سلطه‌ی نظام فئودالی برجهان، دیوارکشی(نظیر دیوار چند هزارکیلومتری چین)، حصار و قلعه سازی برای مقابله بادشمن و حفظ سلطه برمردم زحمت‌کش، تاحدی کارساز بودند. درقرون وسطا، برای محدودکردن فعالیت یهودیان به‌دور محل سکونت…

امپریالیسم ، توسعه نیافته‌گی ودموکراسی – قسمت اول

امپریالیسم ، توسعه نیافته‌گی ودموکراسی – قسمت اول در دوره بعد  از جنگ سرد، به‌ویژه در سالهای بعد از یازده سپتامبر٢٠٠١، ِتعد اد قابل ملاحظه ای از روشن‌فکران، مشاوران سیاسی ، استادان دانش‌گاه و ژورنالیستها بیشتر از پیش تاکید می…

کنفرانس “جی ٨” کوهی که موش خواهد زائید

کنفرانس “جی ٨” کوهی که موش خواهد زائید! از ششم تا هشتم ماه ژوئن کنفرانس جی- هشت در فقیر ترین و کم جمعیت ترین ایالت آلمان برگزار خواهد شد. بر طبق سنت سالانه، سران و وزرای ٨ کشور “صنعتی” جهان…

اخلال رویزیونیسم راست و چپ درامر وحدت و سردرگمی کمونیستها

اخلال رویزیونیسم راست و چپ درامر وحدت و سردرگمی کمونیستها ! کمونیستها معتقدند که ” بدون تئوری انقلابی، جنبش انقلابی به‌وجودنمی‌آید”. تمام کسانی که اندک درکی از نقش تئوری داشته‌باشند، می‌دانند که “تئوری راهنمای عمل است”. درعین حال تئوری به…

سرکوب و دخالت به‌خاطر سازش

سرکوب و دخالت به‌خاطر سازش ! امپریالیسم آمریکا در تلاش برای تامین هژمونی خود بر جهان، “جنگ علیه تروریسم” را با این دید اختراع کرد که با تکیه به این بهانه، بتواند یکه تاز میدان قدرقدرتی و قلدری  در جهان…

متحدا علیه اخراج کارگران افغانی بپاخیزیم

متحدا علیه اخراج کارگران افغانی بپاخیزیم! درشرایطی که ارتشهای اشغالگر و متجاوز کشورهای عضو ناتو و در راس آنها ارتش خون‌خوار آمریکا درافغانستان، طی ۶ سال گذشته از هوا و زمین کودکان و زنان و مردم بی‌گناه را لت و…

تکنولوژی هسته‌ای و مردم

تکنولوژی هسته‌ای و مردم ! در دهه‌ی ١٣۴٠، برخی از نیروهای سیاسی نظیر حزب توده ایران، روی ایجاد کارخانه‌ی ذوب آهن به مثابه صنعت مادرایران تاکید می‌گذاشتند و چنین تبلیغ می‌کردند که بادست‌یابی به این صنعت ، ایران وارد عصر…

چالش ها و تنگنا های جنبش معلمان

چالش ها و تنگنا های جنبش معلمان اگر روزی  حاکمان رژیم سرمایه داری اسلامی می توانستند با فریب کاری و سوء استفاده از گرایشات و اعتقادات مذهبی مردم، ژست “مستضعف پناهی” بگیرند و خود را از مدافع حق و حقوق…

سیاست و تاکتیک در نقطه عطفهای تاریخی

سیاست و تاکتیک در نقطه عطفهای تاریخی سِاست و تاکتیک حیات حزب است. رفقای رهبری در سطوح مختلف با ید به آن توجه فراوان مبذول دارند و در اجرای آن  نباید به هیچ وجه  اهمال و بی مبالاتی از خود…