تبار شناسی و کالبد شناسی جناح های درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از منظر مطبوعات ایران و جهان

تباز شناسی و کالبد شناسی جناح های درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از منظر مطبوعات ایران و جهان ٦- ملی – مذهبی ها در میان جناحهای سیاسی که در حال حاضر دارند، نیروهای ملی- مذهبی قدیمی‌ترین آنها به‌شمار می‌روند. آنها…

نظام سرمايه‌داری،عامل اصلی تخريب محيط زيست

نظام سرمايه‌داری،عامل اصلی تخريب محيط زيست! کنفرانس بين المللی حفظ محيط زيست در پاريس به پايان رسيد. اين گردهم آئی با تصويب يک توافق نامه و انتشار نتايج بحث و گفتگو های خويش با هدف ايجاد شوک در “انسان ها”…

کمونيستها و جنگ انقلابی

کمونيستها و جنگ انقلابی! خاورميانه درآتش جنگهای تجاوزکارانه‌ی امپرياليستی ـ صهيونيستی می سوزد. احتمال حمله به ايران و به‌وجودآمدن وضعيتی مشابه وضعيت عراق و افغانستان را نمی‌توان ناديده گرفت. درصورت بروز جنگ تجاوزی به ايران، کمونيستها نمی‌توانند دست روی دست…

ازفعالين کارگری پيش‌رو بياموزيم

ازفعالين کارگری پيش‌رو بياموزيم ! فرصت دوماهه‌ی داده شده به رژيم ايران درقطعنامه‌ی ١٧٣٧شورای امنيت سازمان ملل (در ٢٣ دسامبر٢٠٠٦)، جهت توقف غنی‌سازی اورانيوم، در٢١فوريه ٢٠٠٧ پايان گرفت. بدون ترديد، به‌اجراگذاشتن برخی تحريمها، فشار به‌حاکمان به‌منظور گردن گذاشتن به‌خواست امپرياليستها…

آپارتايد صهيونيستی!-عملی و نظری

آپارتايد صهيونيستی! (عملی و نظری) در زير ترجمه‌‌ی يک گزارش و يک مقاله‌ی درج شده در روزنامه ليبرال “اخبارسوئد” را در مورد تجاوز صهيونيستها به حقوق مردم فلسطين و حتا يهوديان مخالف عمل‌کرد صهيونيستها ، می‌آوريم که “مشت نمونه خروار”ی…

تحريف تاريخ تا به کی؟

تحريف تاريخ تا به کی؟ “حزب کارايران”، لقب حزب طبقه کارگرايران را به‌خود داده‌است. تمام احزاب سوسيال دموکرات هم خود را حزب طبقه کارگر می دانند و حتا در تظاهرات اول ماه مه هم سرود انترناسيونال می‌خوانند ! تمايز گزاری بين…

جنبش کارگری درتقابل با التقاط‌گری

جنبش کارگری درتقابل با التقاط‌گری! درشماره ٢١ رنجبرـ ارگان مرکزی حزب رنجبران ايران ـ دی‌‌ماه ١٣٨٥، به دعوت‌نامه برای تشکيل “اتحاد کميته‌های کارگری” پاسخ مثبت داديم و آن را گامی درجهت پيش‌برد مبارزات کارگران ايران برای کسب حقوق پای‌مال شده‌شان…

جنبش زنان ايران و اخلال رفرميستها

جنبش زنان ايران و اخلال رفرميستها! جنبش زنان درايران، علاوه بر ويژه‌گيهايش که آن را از ديگر جنبشهای موجود درايران متمايز می‌سازد، اما به‌خاطر اين که جنبشی اجتماعی درکشوری سرمايه‌داری ، عقب مانده و با تفوق مذهب بر دولت است…

توانائيهای جنگی ميکروبی آمريکا

توانائيهای جنگی ميکروبی آمريکا درآزمايشگاههای کورپوراتيو رشدداده‌می شوند شروود رُس، تحقيق جهانی ، ٧ ژانويه ٢٠٠٧ ، sherwoodr1@yahoo.com ١١٣ دانش‌گاه، بيمارستان، مؤسسات داروئی موظف به انجام تحقيقات زيست تکنيکی، به‌طور قانونی تحقيقاتشان را پيش نمی‌برند. طبق نظر يک آژانس غير…

نه به جنگ، نه به تحريم

نه به جنگ، نه به تحريم ! بحران سياسی خطرناکی که با اشغال نظامی افغانستان و عراق آغاز شد، قبل ازبه اتمام رسيدن مدت زمامداری جورج دابليوبوش رئيس جمهورآمريکا، به مراحل حساسی وارد می شود. امپرياليسم آمريکا و اسرائيل با…

امپرياليسم و انقلاب پرولتری درقرن ٢١

امپرياليسم و انقلاب پرولتری درقرن ٢١ ( سمينار احزاب و تشکلهای کمونيست ـ مائوئيست ـ ٢٦ تا ٣٠ دسامبر٢٠٠٧) اين سمينار درهفتادوسومين سال‌روز تولد رفيق مائوتسه‌دون، برگزارشد. حزب رنجبران ايران به‌عنوان ناظر دراين اجلاس شرکت کرد و نظرات زير را…

اطلاعيه مطبوعاتی سميناربين‌المللی درباره‌ی امپرياليسم و انقلاب پرولتاريائی درقرن بيست و يکم

اطلاعيه مطبوعاتی سميناربين‌المللی درباره‌ی “امپرياليسم و انقلاب پرولتاريائی درقرن بيست و يکم” سميناربين‌المللی درباره ی “امپرياليسم و انقلاب پرولتاريائی درقرن ٢١” با شرکت ١٥ حزب و سازمان مائوئيست، که ازجمله به مناسبت جشن دهمين سال‌گرد شروع جنگ خلق درنپال، تشکيل…

جنگ و ويران‌سازی، برای نفت‌خواری و سلطه‌گری

جنگ و ويران‌سازی، برای نفت‌خواری و سلطه‌گری! قطعنامه‌ی ١٧٣٧ شورای امنيت “سازمان ملل” درمورد تحريم ايران، فرصت مناسبی را به سران کاخ سفيد درواشنگتون و صهيونيستهای حاکم براسرائيل داد تا تهاجمی تر عمل کرده ونقشه‌ی “خاورميانه بزرگ” خود را مجددا…

کالبد شکافی و تبار شناسی صف بندهای سیاسی در منطقه و ایران از منظر مطبوعات ایران و جهان-بخش سوم

کالبد شکافی و تبار شناسی صف بندهای سیاسی در منطقه و ایران از منظر مطبوعات ایران و جهان(بخش سوم) ٣- اصلاح طلبان در تقابل با محافظه کاران، جناح اصلاح طلبان از زمره‌ی با سابقه ترین جناحهای سیاسی درون حاکمیت محسوب…

کالبد شکافی و تبار شناسی جناح های سیاسی در منطقه و ایران از منظر مطبوعات ایران و جهان – بخش دوم

کالبد شکافی و تبار شناسی جناح های سیاسی در منطقه و ایران از منظر مطبوعات ایران و جهان ( بخش دوم ) در آمد در شماره گذشته نشریه به شناسائی و معرفی هشت گروه سیاسی که در جامعه ایران و…

مبارزه تا به آخر درکنار اردوی کار

مبارزه تا به آخر درکنار اردوی کار بار ديگر جنبش دانش‌جوئی ايران در برابر تحولات و تنش های جامعه از خود عکس العمل مناسبی به نمايش گذاشت و نشان داد که جايگاه واقعی اين جنبش در کنار زحمت‌کشان و کارگران…

پی‌آمد شيوه‌ی توزيع درآمدها درنظام سرمايه‌داری

پی‌آمد شيوه‌ی توزيع درآمدها درنظام سرمايه‌داری! درجامعه طبقاتی، مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و شيوه‌ی استثمار، نوع و ميزان توزيع نعمات مادی توليدشده درآن جامعه و متعاقب آن صف‌بنديهای طبقاتی را مشخص می‌سازد. اين واقعيت را درنظامهای برده‌داری، فئودالی، سرمايه‌داری…

پاسخی به فراخوان “اتحاد کمیته‌های کارگری”

پاسخی به فراخوان “اتحاد کمیته‌های کارگری” بیانیهء “اتحاد کمیته‌های کارگری” در دعوت از فعالین جنبش کارگری جهت ایجاد یک “شورای همکاری” و پاسخ مثبت “کمیتهء هماهنگی…” و “کمیتهء پیگیری…” به این دعوت، نمی‌تواند مسرت فعالین جنبش کارگری و احزاب و…