پنجشنبه, ۲۱ فروردین ۱۳۹۹

 سالگرد شاهرخ زمانی
در سالگرد کارگر پیشرو، شاهرخ زمانی چه باید گفت و چگونه نقش او را در جنبش کنونی کارگری و کمونیستی ارزیابی کرد؟ هنگام خاک سپاریش صد ها نفر حلقه محاصره ی امنیتی ها را شکستند و فریاد کردند: " شاهرخ معلم ماست – راه شاهرخ راه ماست ".  یکی از خدمات پر ارزش شاهرخ زمانی پای درعمل داشتن ودر عین حال کوشش همه جانبه او در تلفیق کمونیسم علمی به ویژه جنبش کارگری با شرایط ایران است.

او قبل از زندان در پراتیک اجتماعی خود سه وظیفه را موازی و توأم باهم طبق شرایط دیکتاتوری مطلق ولایت فقیه به پیش می برد .انجام توأم این سه وظیفه را در طول زندگی و در جریان جنبش کارگری ومبارزات مردم یاد گرفته بود.او علاوه بر کارکمونیستی به فعالیت های سندیکایی می پرداخت . او ضمن سازماندهی اتحایه های کارگری به کار توده ای در جهت ایجاد وسعیترین تشکلی که در برگیرنده ستم ستیزها و استثمار شدگان ونیروهای آزادیخواه باشد تلاش می کرد .
او کار حزبی می کرد چون معتقد بود کارگران باید حزب سیاسی پیشرو خود را داشته باشند، حزبی که کادر هایش تئوری وعلم رهایی پرولتاریا را بدانند وبتوانند در عمل بکار گیرند، حزبی که استخوانبند یش را کارگران در مراکز کارگری تشکیل دهند. او در عین تأکید بر ترکیب طبقاتی چنین حزبی، مبارزه ی دایمی ولاینقطع علیه گرایشات رویزیونیستی و رفرمیستی در جنبش سوسیالیستی را ضروری می دانست و خود نمونه عالی در این زمینه بود. برجسته تر اینکه او دست اندر کار سازماندهی حزبی بود که نه تنها از لحاظ طبقاتی ترکیبش کارگری باشد و استخوانبدی آنرا کادر های کارگری استوار سازند، نه تنها از لحاظ خط مشی وفاداری به کمونیسم علمی را امری اصولی بداند بلکه از مشی توده ای با تمام وجودش پیروی کند، توده هارا سازندگان تاریخ بداند و صحت وسقم تاکتیک ها وسیاست های خود را در مبارزات توده ای به آزمایش بگذارد. هر تاکتیکی ومشی ای که توده ها آنرا پبذیرند و بگویند چه خوب اولین بار است حزبی را می بینند که از منافع آنها دفاع می کند، خط مشی ای درست است و نتیجتن به بسط وتوسعه فعالیت های حزب کمک می کند.
او در زندان با تمام خطری که تهدید ش می کرد کاملن وتمامن خود را وقف رساندن پیام هایش به بیرون از زندان ، بویژه برای نیروهای چپ وکمونیست می کرد و آثار ی را که درزندان بدون داشتن امکانات ودر خفا در سخت ترین شرایط نوشته بود در همین سه زمینه اند :1_ حزب انقلابی کارگری را باید ساخت، حزبی را که مسلح به کمونیسم علمی باشد 2_ کارگران باید متشکل شوند بهر شکل وتحت هر امکانی که هست از کوچک به بزرگ وتا حد سراسری وشورا های متحده پیش روند، زیرا که بدون تشکیلات واحد کارگری، بورژوازی دست آخر دستاوردها ی انقلابی کارگران را مصادره می کند.3_اما مهمتر آنکه شاهرخ زمانی به درستی به موضوع اتحاد بزرگ (معلمان، دانشجویان، زنان، بازنشستگان و کلیه جنبش های آزادی خواه ) که برنامه ی سیاسی طبقه کارگر را می پذیرند توجه خاصی داشت. در زندان هرجا پا می گذاشت گرداگردش همه زندانیان سیاسی جمع می شدند.
اینها درس های مهمی است که از شاهرخ زمانی می شود آموخت. اکنون ادامه دهند گان راه او لازمست گام های عملی در راهی که او ترسیم کرده بر دارند، نیروهای چپ و کمونیست وظیفه ایجاد حزب طبقه کارگر را در پیش پای خود قرار دهند. هنوز برای ایجاد تشکلات کارگری باید مبارزه را همچنان به پیش برد و هنوز برای بسط وتوسعه ی جنبش های دموکراتیک که اکثریت عظیم مردم در آن در گیرند از جمله طبقه ی 18 میلیونی کارگری باید مبارزه کرد.
پرسش اینجاست با کارهای زیادی که در پیش رو است و وظیفه سنگینی که بر دوش است از کجا باید شروع کرد و روی چه خط مشی ای بایدبه پیشروی بهتر از گذشته ادامه داد؟
کلید در شناخت درست اوضاع ویافتن مشی سیاسی عمومی درست ناشی از آنست. تنها با یک مشی عمومی سیاسی درست و پیروی از آنست که روابط میان این سه وظیفه بهم جفت می شود، یکی به دیگری خدمت می کند و کل جنبش عمومی تکامل می یابد. این مشی عمومی با توجه به اوضاع کنونی که از خواست عمومی مردم الهام گرفته نه تنها در خدمت سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی است، بلکه براین باور است که اینکار را باید با اتکا به نیروی مردم ایران ودر مخالفت با هرگونه دخالت کشور های امپریالیستی جلو برد. این مشی در حقیقت از برنامه سیاسی طبقه کارگر که سوسیالیسم است مستفاد می شود. برنامه ای که سرمایه داری را بدست توانای طبقه کارگر و توده های وسیع مردم در اتحادی بزرگ بر می اندازد و نظام سوسیالیستی ازنوع شورایی حکومتی را جایگزین خواهد کرد. جنبش دیماه 96 با سمت گیری براندازی کل نظام وسپس تصمیم شورای کارگری هفت تپه با اتخاذ راه اداره شورایی گامی بس بزرگ در جهت این خط مشی عمومی برداشت. در سالگرد مرگ شاهرخ زمانی بر ماست که با پیروی از آموزش هایش یاد اورا به بهترین وجهی زنده نگهداریم. او در حقیقت از پیشکسوتان از خود گذشته ی جنبش دیماه 96 ومبارزات کارگران هفت تپه است. یادش گرامی باد وراهش پویا و پررهرو.
دیلم

سخنان اسماعیل بخشی در گردهمآئی کارگران هفت تپه

بخشی از برنامه مراسم یادبود رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم) در هامبورگ

گفتگوئی با دکتر علی صادقی (کاک ابراهیم) و محمد اشرفی